Laksemøter 15. og 16. oktober

TF-medlemmene i perioden 2015-19. Fra venstre; Benn Larsen, Rune Aslaksen, John Nystad, Jan Egil Høgden, Reidar Varsi, Asbjørn Guttorm, Máret Guhttor, Edvard Nordsletta. Steinar Pedersen var ikke til stede da bildet ble tatt (foto: TF).

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) inviterer lokale fiskere til laksemøter i Karasjok 15. oktober og Tana 16. oktober. På møtet orientere TF om driften foregående år, og tar imot innspill fra møtedeltakerne.

Møtene blir avholdt:

 • Scandic hotell, Karasjok tirsdag 15. oktober kl. 17.00
 • Tana hotell, Tana bru, onsdag 16. oktober kl. 17.00

Rådgivende møte

TF skal i henhold til Tanaforskrifta avholde årlige, rådgivende møter (laksemøter) for alle med fiskerett i Tanavassdraget. Her skal TF redegjør for drift foregående år, og planer fremover. Laksemøtet kan uttale seg om alle spørsmål av betydning for fisk og fisket.

Saker som bør tas opp på møtet må være sendt inn i løpet av uke 41.

Møtet ledes av TF-leder Reidar Varsi som også orienterer om siste års drift, og om TFs oppfølging av Tanaavtalen og deltakelse i forvaltningsgruppa for Tanavassdraget.

Administrasjonen orienterer om fiskesesongen som har vært. Vi begynner å få et godt bilde av hvordan fangsten har vært, men mangler fortsatt en god del fangstrapporter, og jobber frem mot møte for å få inn flere rapporter. Les om fangstrapportering her.

I sommer ble oppvandringen av laks dokumentert ved hjelp av sonar/ekkolodd i Tanaelva (Polmak), og de tre store tilløpselvene Anárjohka, Kárášjohka og Iešjohka. Oppgangen til sideelvene Lákšjohka og Utsjoki ble som tidligere dokumentert med videoovervåking, og i de tre finske sideelvene Akujoki, Nilijoki og øvre Polmakelv ble det gjennomført drivtelling av laks like før gytetida. Alle dataene er ikke klar enda, men vi legger frem tallene som vi sitter med.

I 2019 var det en betydelig oppvandring av pukkellaks/russerlaks. I august gjennomførte TF i samarbeid med dyktige lokale fiskere et utfiskingsprosjekt av russerlaks. Målet var å bygge erfaring til neste runde med stor oppgang av russerlaks.

I sommer ble dusørordningen for ørret og gjedde videreført. Vi har fått inn store mengder fisk, med begynner med prosesseringen først i november. Vi kan allerede konkludere med at vi har fått inn mye mer ørret enn i 2018.

Vi ønsker å få inn innspill om både fiskeregler og andre tema på møtet. Vi vil også gjerne høre om fiskernes erfaringer fra foregående fiskesesong. Slike innspill blir videreformidlet til overvåkingsgruppa for Tanavassdraget, som gjør årlige evalueringer av laksebestandene i vassdraget. Les om lakseovervåkingen og overvåkingsgruppa for Tanavassdraget her.

Agenda

Orientering om TFs drift ved TF-leder Reidar Varsi

 • Oppfølging av Tanaavtalen,
 • TFs deltakelse i forvaltningsgruppa

Oppsummering av årets sesong

 • Kort om kortsalg
 • Årets fangst (foreløpig oppsummering)
 • Tilbakemelding fra fiskerne
 • Laksetellinger i 2019
 • Utfiske av pukkellaks
 • Dusørordning ørret og gjedde
 • Minkprosjektet
 • Båtregisteret

Avslutning ca. kl. 18:30

Fellesmøte 26. oktober

Vi minner om at fellesmøte med valg av TF-medlemmer gjennomføres på Sirma grendehus lørdag 26. oktober, kl. 11.

Frist til å foreslå saker som ønskes drøftet på fellesmøtet er 11. oktober, levert til TF. Forslag til saker kan sendes på e-post til post@tanafisk.no

Innbydelse til fellesmøte 2019