Om TF

Tanavassdragets fiskeforvaltning – Deanučázádaga guolástanhálddahus ble etablert i mars 2011 og er et lokalt forvaltningsorgan for Tanavassdraget. De viktigste oppgavene er av privatrettslig karakter, som å organisere fisket, sørge for tilstrekkelig fiskeoppsyn, ha ansvar for drift samt forvalte inntekter fra salg av fiskekort. Disse oppgavene var tidligere tillagt statlige organer.

Tanavassdragets fiskeforvaltning skal også bidra til langsiktig bevaring av fiskeressursene og delta i samarbeidet med Finland om forvaltningen av vassdraget.

Tanavassdragets fiskeforvaltning – TF består av ni medlemmer. De fiskeberettigede etter § 3 velger fem av medlemmene på fellesmøtet, jf. § 8. Kommunestyrene i Tana og Karasjok oppnevner to medlemmer hver med personlige stedfortredere blant personer med rett til stangfiske, som ikke har rettigheter etter § 3.

Funksjonstiden er fire år og følger kommunevalgperioden. Leder og nestleder velges av Tanavassdragets fiskeforvaltning. Medlemmer kan skiftes ut i funksjonsperioden.

Vedtak etter § 9, § 10, § 11, § 12, § 13 og § 14 krever kvalifisert flertall (2/3). Det samme gjelder budsjettvedtak.

Inneværende TF periode tok til senhøsten 2015, ved konstitusjonsmøte 17. november.

TFs sammensetning i perioden 2015-19

TF-medlem Personlig stedfortreder Oppnevnt   Kommune
Reidar Varsi (leder) Oskar trosten Laksebreveiere Tana
John Nystad (nestleder) Johan Anders Bær Kommunalt Karasjok
Steinar Pedersen Jill anne Aslaksen Kommunalt Tana
Maret Guhttor Hartvik Hansen Kommunalt Tana
Jan Egil Høgden Kjell Sæter Kommunalt Karasjok
Benn Larsen Raymond Dervola Laksebreveiere Tana
Rune Aslaksen Jorunn Sottinen Laksebreveiere Tana
Edvard Nordsletta Dan Vidar Rasmus Laksebreveiere Karasjok
Asbjørn Guttorm Halfdan Næss Laksebreveiere Karasjok