Om TF

Tanavassdragets fiskeforvaltning – Deanučázádaga guolástanhálddahus ble etablert i mars 2011 og er et lokalt forvaltningsorgan for Tanavassdraget. De viktigste oppgavene er av privatrettslig karakter, som å organisere fisket, sørge for tilstrekkelig fiskeoppsyn, ha ansvar for drift samt forvalte inntekter fra salg av fiskekort. Disse oppgavene var tidligere tillagt statlige organer.

Tanavassdragets fiskeforvaltning skal også bidra til langsiktig bevaring av fiskeressursene og delta i samarbeidet med Finland om forvaltningen av vassdraget.

Tanavassdragets fiskeforvaltning – TF består av ni medlemmer. De fiskeberettigede etter § 3 velger fem av medlemmene på fellesmøtet, jf. § 8. Kommunestyrene i Tana og Karasjok oppnevner to medlemmer hver med personlige stedfortredere blant personer med rett til stangfiske, som ikke har rettigheter etter § 3.

Funksjonstiden er fire år og følger kommunevalgperioden. Leder og nestleder velges av Tanavassdragets fiskeforvaltning. Medlemmer kan skiftes ut i funksjonsperioden.

Vedtak etter § 9, § 10, § 11, § 12, § 13 og § 14 krever kvalifisert flertall (2/3). Det samme gjelder budsjettvedtak.

Inneværende TF periode tok til senhøsten 2015, ved konstitusjonsmøte 17. november.

TFs sammensetning i perioden 2019-2023:

TF-medlem Personlig stedfortreder Valgt/oppnevnt av 
John Nystad (leder) Kjell Olav Guttorm Karasjok kommune
Benn Larsen (nestleder) Hilde Sabbasen Fellesmøte
Máret Guhttor Márjá-Liissá Partapuoli Tana kommune
Steinar R. Pedersen Per Ivar Stranden Tana kommune
Solveig Boine Nikkinen Jan Idar Somby Karasjok kommune
Rune Aslaksen Jorun Sottinen Fellesmøte
Reidar Varsi Oskar Trosten Fellesmøte
Dan Vidar Rasmus Alma Helander Fellesmøte
Asbjørn Guttorm Liv Tone Boine Fellesmøte

TF i tredje periode, fra venstre; John Nystad (leder), Steinar Pedersen, Reidar Varsi, Rune Aslaksen, Benn Larsen (nestleder), Solveig Boine Nikkinen, Dan Vidar Rasmus, Máret Guhttor og Asbjørn Guttorm.