Reglement

Reglement for Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF)

Behandlet på møte 17.09.2012, TF sak 61/2012, supplert ved TF sak 4/2013 og TF sak 47/2013.

Forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget er grunnlaget for opprettelsen av lokalt forvaltningsorgan for Tanavassdraget, og gjelder som vedtekter for TF. 

Formålet med reglementet er å gi et rammeverk for utførelsen av oppgaver nedfelt i forskrift om forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget, FOR 2011-02-04 nr. 119, kongelig resolusjon til forskrift, departementets presiseringer til forskrift og andre dokumenter samt fordeling av oppgaver og ansvar mellom Tanavassdragets fiskeforvaltning og direktør. Videre skal reglementet gi en oversikt av rutiner og prosedyrer tilknyttet forvaltningens arbeid og virksomhet i virkeperioden.

Reglement for Tanavassdragets fiskeforvaltning 2015