Anmodning om å begrense uttaket av laks

Mye tyder på at laksesesongen 2019 er en relativt svak totalt sett i Tanavassdraget. TF anmoder derfor alle fiskere om å høste med måte i det som gjenstår av sesongen (foto: TF).

På bakgrunn av tilbakemelding fra fiskere om en totalt sett svak laksesesong anmoder Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) alle fiskere til å vise måtehold i uttaket av laks i den siste delen av sesongen 2019.

Fiske i øvre del av vassdraget

Det er særlig tilbakemeldinger fra fiskere i øvre deler av vassdraget som gjør at TF velger å sende ut anmodningen. Det er kjent at bestandsstatusen i de tre store tilløpselvene til Tanaelva; Kárášjohka, Iešjohka og Anárjohka over mange år har ligget langt under forvaltningsmålet. På bakgrunn av tilbakemeldingene, er det grunn til å tro at statusen i 2019 er et spesielt svak. Det gjennomføres i år oppgangstelling med sonar i alle de tre store elvene, men tallmaterialet vi ikke være klart før lenge etter fiskesesongen.

Lakseoppgangen til øvre del av Kárášjohka blir overvåket for femte sesong i 2019 (foto: TF).

Oppgangstelling i Tanaelva

Den eneste oppgangstellingen som oppdateres jevnlig, er sonartellingen i selve Tanaelva, ved Polmak, om lag 55 km ovenfor Tanamunningen. Registreringen er et foreløpig estimat som vil justeres etter sesongen, men det er antatt at estimatet er ganske godt. Det har passert bra med mellomlaks i forhold til i 2018, mens det har passert betydelig færre smålaks. Totalt sett er det estimert at det har vandret opp 18 260 fisk pr 20.7 mot 24 651 laks på samme tid i 2018. I tillegg er det mer pukkellaks i vassdraget i 2019, noe som tilsier at lakseoppgangen trolig avviker enda mer enn differansen på grafen skulle tilsi.

Kumulativt antall fisk som har sonaren i Tanaelva ved Polmak i 2018 og 2019. Tallene fra 2019 er basert på et foreløpig estimat. Pr 20. juli var det estimert at det hadde passert 18 260 fisk forbi telleren, vel 6000 færre enn i 2018 på samme tidspunkt.

Følg tellingen fra Polmak på denne hjemmesiden (ekstern lenke)

Redusert beskatning i 2018

Overvåkingsgruppa for Tanavassdraget konkluderte etter 2018-sesongen at den totale beskatningen var redusert under den nye Tanaavtalen som trådte i kraft i 2017. Turistfisket på grensestrekningen er i realiteten blitt halvert basert på antall solgte fiskedøgn, og det lokale garnfisket er betydelig redusert både med antall fiskedøgn tilgjengelig for fiskerne, og antall faststående bruk hver fisker kan bruke (fra 2 til 1 faststående bruk). I følge beregningene til overvåkingsgruppa er det grunn til å forvente at bestanden i de ulike delene av vassdraget kan gjenoppbygges til forvaltningsmålene innen to laksegenerasjoner på bakgrunn av den reduserte beskatningen.

Siden 1972 har man gjort beregninger av totalfangst av laks i Tanavassdraget, og basert på vekt er det aldri tidligere fanget så lite laks som i 2018 (50 tonn). Den varme sommeren gjorde sitt til at fangstene var begrenset, og på tross av relativt positive tall fra sonartellinga i Kárášjohka var fangsten dårlig der oppe.

Les om overvåkingsgruppas konklusjoner etter 2018.

Pukkellaks

Som i 2017 har det vært relativt stor oppgang av pukkellaks/russerlaks i 2019. Til nå er det rapportert inn fangst av 323 pukkellaks på norsk side, og trolig har ikke oppgangen og fangstene vært like stor som for to år siden, da det ble rapportert inn fangst av nærmere 1 000 pukkellaks. Da ble det fanget mest i stengsel, og fangsttallene er ventet å øke betydelig etterhvert som rapportene fra stengsels- og stågarnsfiskerne kommer inn.

Det oppfordres til å fange så mye pukkellaks som mulig. Ta gjerne skjellprøve av all fangst av både laks, pukkellaks og sjøørret. Det er obligatorisk å levere fangstinformasjon om de nevnte artene.

Pukkellaks fanget på Svalbard. Øverst på bildet er en hann, underst en hunn (foto: Eigil Tofte Bjørvik)

 Sesongavslutning – Fangstrapportering

Fisket med faststående bruk avsluttes førstkommende onsdag (31.07.19 kl. 24.00). Vi oppfordrer alle fiskere til å rapportere fangsten fortløpende i sesongen. For de som registrer fangsten på fangstskjema, oppfordrer vi å sende rapport når de har avsluttet fisket for sesongen. Det lokale stangfiske etter laks varer til 20. august i Tanaelva. Siste dato for fiske med stang i sideelvene varierer:

Elv Fiskesesong for fastboende fiskere
Máskejohka 1.6–20.8
Luovvtejohka 1.6–31.8
Buolbmátjohka 1.6–31.8
Lákšjohka 1.6–10.8
Leavvajohka 1.6–20.8
Báišjohka 1.6–10.8
Váljohka 1.6–31.8
Kárášjohka nedenfor Skáidegeači 1.6–10.8
Geaimmejohka 1.6–10.8
Kárášjohka ovenfor Skáidegeači 1.6–10.8
Bavvtajohka 1.6–10.8
Iešjohka 1.6–10.8
Goššjohka 1.6–10.8
Anárjohka øvre norske del 1.6–10.8

I Tanamunningen, fra Langnes og ut til grense sjø/elv, varer sesongen frem til 15. september, men der må all laks som fanges etter 20. august gjenutsettes.

All fangst av  laks, laksestøing, sjøørret, sjørøye, pukkellaks (russerlaks) og regnbueørret (oppdrettsfisk) skal rapporteres. TF oppfordrer alle fiskere til også å rapportere fangst av andre arter som gjedde, harr, sik, abbor, lake og brunørret (ferskvannsstasjonær).

TF oppfordrer alle til å rapportere fortløpende i sesongen på fiskerens egen profil på https://tana.lakseelv.no/.

  • Logg inn med fiskerID som du får utdelt på fiskekortet.
  • Laks kan kun registreres en og en.
  • Kun personer som er regisrtert som laksebreveier, eller husstandsmedlem kan rapportere garnfangst.
  • Fangst av andre arter enn laks kan rapporteres samlet for hvert døgn.

TF legger også til rette for å levere fangsten på papirskjema. Fangstdagboka er beregnet på laksebreveiere. Her kan man levere samlet fangst pr fiskedøgn. Oppsettet av fangstdagboka bør være velkjent for de fleste.

Både garn- og stangfiskere kan rapportere sin fangst på et eget fangstskjema, en og en fisk. Vi viderefører sjøørretskjemaet for Tanamunningen, hvor ørret rapporteres samlet pr dag.

Fangstdagbok 2019 del 1, Fangstdagbok 2019 del 2, Informasjon til fiskerne 2019

Fangstskjema garn- og stangfiske 2019

Sjøørretskjema