Biologiske prosjekter i Tanavassdraget 2014

 

Lakseskjell (foto Kjell-Magne Johnsen)

På TF-møtet 6. og 7. desember ble det satt opp ei prioritering av midler til biologiske prosjekter som skal gjennomføres i løpet av 2014. Her følger en presentasjon av de ulike prosjektene.

1)      Skjellprøveprosjektet

Innsamling av skjellprøver fra laks og sjøørret er en av de aller viktigste kunnskapskildene om de verdifulle fiskebestandene i Tanavassdraget. Gjennom prosjektet får en både informasjon om alderssammensetning i hvert års lakseoppgang, og hvor mye av de forskjellige laksebestandene som blir fanget i vassdraget årlig. Prosjektet er et samarbeid mellom Norge og Finland, og TF har ansvaret for innsamlingen på norsk side. Et utvalg av laksefiskere (både laksebreveiere og stangfiskere) har kontrakt med TF om å ta prøver av all laks og ørret de fanger. TF ønsker å gjennomføre skjellprøveprosjektet i samarbeid med ei fiskeforening i 2014, og har satt av 60 000,- for dekkingen av utgifter til denne foreningen. Det er budsjettert med ytterligere 100 000,- til utbetaling til skjellprøvetagere.

2)      Habitatkartlegging 

I 2013 ble det igangsatt et prosjekt hvor gytebestandsmålene for Tanavassdraget blir revidert. I løpet av 2014 vil det være stor aktivitet i elva for å kartlegge egnethet for lakseproduksjon. Målet er at en skal kunne gi et andregenerasjons gytebestandsmål for vassdraget; et gytebestandsmål som i større grad er basert på objektive kriterier hentet inn fra felt. TF vil bidra til kartleggingen av norske sideelver, og har budsjettert for å leie inn ekstra mannskap. Budsjett: 40 000,-

Habitatkartlegging Utsjoki (foto: Narve Stubbraaten Johansen)

3)      Registrering av andre fiskearter

Et tema som stadig blir tatt opp lokalt er at det i større grad burde være lagt til rette for høsting av innlandsfisk; andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye.

Det er behov for å samle inn mer kunnskap om utbredelsen av andre arter, med særlig fokus på de artene som kan utgjøre en ressurs. I første omgang bør det foretas en litteraturgjennomgang for å kartlegge allerede tilgjengelig kunnskap. Dette arbeidet kommer utvilsomt arbeidet med en ny driftsplan til gode. Det er aktuelt å starte kartlegging av ressurser i felt allerede i løpet av høsten 2014. Budsjett 40 000,-

4)      Sealsal – Selens påvirkning på laksen

Fra lokalt hold blir det stadig påpekt at predatorenes rolle ovenfor laks ikke blir tilstrekkelig vurdert. Ei forskningsgruppe ledet av Norsk institutt for naturforskning (NINA), med Havforskningsinstituttet (HI) og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) som aktive deltagere, skal se på problemstillingen med sel i en treårsperiode (2013-15). En ønsker å kartlegge selens påvirkning på både laks og laksefiskere, og innsamling av lokal kunnskap er en viktig del av prosjektet. TFs rolle er i første rekke å legge til rette for at prosjektet kan gjennomføres, samt å være en aktiv kontakt for lokale fiskere. Busjett: 10 000,-

Steinkobbe Tanamunningen (foto: Narve Stubbraaten Johansen)

5)      Genetikkinnsamling sjøørret    

Finsk institutt for vilt- og fiskeriforsking (RKTL) har gjennomført et treårig prosjekt på sjøørret i Tanavassdraget. Prosjektet viser blant annet at ørret som gyter i de øvre deler av vassdraget bruker to år på gytevandringen i elva. Det er et åpent spørsmål om sjøørreten på samme måte som laksen opptrer i ulike bestander innen Tanavassdraget. En naturlig oppfølging av RKTLs prosjekt er en kartlegging av genetikken til ørreten. TF kan bidra til dette arbeidet ved å samle inn prøver fra en del av de norske områdene. Det er ikke budsjettert midler til prosjektet, men TFs rådgiver kan benytte noe av sin arbeidstid til innsamling 

6)      Ungfiskregistrering 

Som en del i overvåkingen av ulike laksebestander i Tanavassdraget benyttes også ungfiskregistrering som en metode. Dette betyr i praksis fiske med såkalt el-fiskeapparat. Det er naturlig at TF bidrar i arbeidet i samarbeid med NINA og RKTL. Det er budsjettert med 10 000,- for kostnader for ungfiskundersøkelser. TFs rådgiver gjennomfører kartlegging ut fra tid og anledning. 

7)      Gytefisktelling

Høsten 2013 ble det gjennomført gytefisktelling i to sideelver i regi av TF. Tellingene utføres som drivtellinger i, eller like før, gytesesongen. Informasjonen kan gi et nyttig innspill når årets lakseoppgang evalueres. I 2014 vil gytefisktellingen i Sommerelva/Geasis gjentas, og det vil bli gjennomført telling i ytterligere 1-2 elver. Det er budsjettert med 30 000,- for innleiing av mannskap.

Gytefisktelling Dunkrattelva (foto: Håvard Vistnes)

8)      Driftsplan

TF har tidligere vedtatt at arbeidet med en ny driftsplan skal settes i gang. Driftsplan for Tanavassdraget bør bl.a. inneholde oversikt over fiskeressursene med forslag om kultiveringstiltak og utnyttelsesplan med bl.a. redskapsbruk. Videre salg av fiskekort, oppsynstjeneste, veiledning og om økonomiske forhold ved tiltaket. Budsjett kr. 200 000. 

9)      Oversetting av litteratur

For å gjøre tilgjengelig kunnskapen som en har høstet fra RKTLs sjøørretprosjekt, er det satt av 10 000,- for å igangsette arbeidet med oversetting av prosjektrapporten.