Høring om justering av fiskeforskriftene i Tana

Storfossen i juni (foto: Narve S. Johansen)

Tanaavtalen legger opp til at norske og finske myndigheter, i samarbeid med rettighetshaverne på begge sider av grensen, foretar en årlig evaluering av fiskereglene. Forslagene til justeringer av fiskereglene er nå ute på høring.

Den nye avtale om fiske i Tanavassdraget ble signert i 2016. Avtalen har en periode på 5 år, men det er lagt opp til at mindre endringer kan gjøres også innad en avtaleperiode (jf. Tanaavtalen artikkel 6 nr. 1 og artikkel 7 nr. 2 og nr. 3). Fiskereglene har nå vært i kraft gjennom én fiskesesong, og både fiskere og forvaltningsmyndigheter har i løpet av sesongen gjort seg erfaringer med hvordan reglene har fungert.

Det ble 7. og 8. februar 2018 arrangert et felles møte i Oslo, der norske og finske myndigheter og lokale rettighetshavere vurderte behovet for å fravike fiskereglene og drøftet eventuelle endringer. Basert på det som kom fram under møtet og erfaringer fra fiskesesongen 2017 er det foreslått å gjøre visse endringer i fiskereglene, og tilsvarende endringer i grenseelvforskriften.

Få oversikt over høringen på regjeringa sin hjemmeside:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-endringer-i-forskrifter-om-fisket-i-tanavassdraget/id2589545/