Innsamling av mager fra gjedde og sjøørret/ørret i 2019

Gjedde som hadde spist laksesmolt (foto; Nils Aslak Boine).

I 2018 ble det samlet inn 314 gjedder og 77 sjøørret i Tanavassdraget, og Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) fortsetter innsamlingen i 2019. Hensikten er å skaffe mer kunnskap om dietten til gjedde og sjøørret/ørret i sommerhalvåret (juni-august), og da spesielt om de beiter på laksunger. Vi oppfordrer derfor de som fisker i Tanavassdraget i 2019 om å levere inn mageprøver av ørret og gjedde til prosjektet. Dette kan skje på to måter;

 • ved at hele fisken leveres; med info om dato, fangstområde (elvestrekning og fiskeplass), redskap, navn på fisker og mobilnummer
 • at bare magen og hele hodet leveres, samt info om fiskens lengde og vekt (det er også fint om det registreres kjønn, samt om fisken skal gyte eller ikke). Videre må vi også her ha info om; dato, fangstområde (elvestrekning og fiskeplass), redskap, navn på fisker og mobilnummer. Dersom det kun leveres mage/hode fra ørret, må det også tas skjellprøve.

Det er viktig at info/opplysninger gitt ovenfor skrives med blyant (ikke penn) på et ark som legges sammen med fiskene (magene/hodene).

For de som leverer hel fisk:   For de som leverer bare mage og hode:
 • Dato
 • Elvestrekning/fiskeplass
 • Redskap
 • Navn på fisker
 • Mobilnummer
 • Kontonummer
 • Dato
 • Elvestrekning/fiskeplass
 • Redskap
 • Fiskens lengde/vekt
 • Navn på fisker
 • Mobilnummer
 • Kontonummer
 • Fint om det også noteres om fisken skal gyte eller ikke

Betaling for fisk/mager

Prosjektet betaler i 2019  kr. 125.-  for hver fisk/mage som leveres (ørret større enn 25 cm og gjedde større enn 15 cm), forutsatt at alle opplysninger gitt ovenfor er notert. Pengene utbetales etter endt fiskesesong. Det er derfor viktig at fiskerne også noterer adresse og kontonummer på infoarket. Om noen ikke ønsker å oppgi kontonummer, må de etter endt fiskesesong møte opp hos Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF), for å få overført pengene.

Kontaktpersoner: Narve Johansen, TF (mob.: 906 85 088) eller Martin-A. Svenning, NINA (mob.: 934 66 725).

Innlevering/frysing av fisk og mager

Fisk/mager må fryses ned så fort som mulig, og det er satt opp frysere ved Campingplassen i Karasjok (kontaktperson: Asbjørn Guttorm, mobil: 90038345), Jergul fjellstue (kontaktperson: Toralv Holmestrand, mobil: 91720686) og ved Tana Hotell (kontaktperson: Reidar Varsi, mobil: 90116198).

Prioriterte fiskeområder i 2019

Tanaelva er et stort og komplekst vassdrag og prosjektet vil derfor i 2019 rette søkelyset mot to hovedområder; dvs. ØVRE og NEDRE Tana (se kart);

ØVRE:

 • Anárjohka, fra utløpet av Iškorasjohka til samløpet med Kárášjohka
 • Kárášjohka, nedstrøms Myrskog
 • Iešjohka, nedstrøms Suoššjávri

NEDRE:

 • Fra Sirbma til Masjok

Fangstområdet for dusørfisk i 2019. Husk å før opp både elvestrekning (f. eks Iešjohka) og fiskeplass.

For å lykkes med prosjektet er det viktig å få inn så mange prøver som mulig. Alle som fisker i disse områdene av Tana i 2019, både lokale og tilreisende, oppfordres derfor til å levere inn fisk/mager.