Nå kan du melde inn din sjøfangst av sjøørret

Sjøørretfangst fra Tanamunningen (foto: TF)

Det fanges årlig en god del ørret i sjøen utenfor Tanamunningen, i Leirpollen og lengre vest i indre Tanafjorden. Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) ønsker å få oversikt over også sjøfangstene av ørret i sjøen. Nå har også Miljødirektoratet lansert en egen nettbasert løsning for rapportering av fangst av laks, sjøørret og sjørøye tatt med stang eller håndsnøre i sjøen.

Ny nettløsning for registrering av fangst av anadrome arter

Miljødirektoratet lanserte tidligere i uka en egen nettløsning for stangfangst av laks, sjøørret og sjørøye i sjøen. Stangfisket i sjøen tilligger allemannsretten, og man trenger derfor ikke fiskekort for å fiske her. En god oversikt over fangsten er viktig for å få til en helhetlig forvaltning. Lanseringen av nettløsningen kan være et godt skritt på veien for en mer helhetlig kunnskap om beskatningen sjøørreten i Tanavassdraget.

Les nyhetssak på Miljødirektoratets side.

Ørretfiske i Tanamunningen

Sjøørreten som oppholder seg i Tanamunningen har opphav fra hele Tanavassdraget. Det er dokumentert at ørreten gyter i både sideelver i nedre del av vassdraget, og langt oppe i Anárjohka, mer enn 300 km oppstrøms Tanamunningen. I munningsområdet har ørreten et stort matfat i mengder av bakkesil. Fisket etter ørreten foregår både innenfor elveområdet og i området rundt. Det er kjent at det er mulig å gjøre gode fangster både i Leirpollen og vestover i indre delen av Tanafjorden.

TF får inn rapporter fra fiskere som fisker i elveområdet, mens det er ukjent hvor mye som blir fanget i sjøen. Vi ønsker å få informasjon også om fangst utenfor elveområdet. TF har over flere år jobbet for å få utvidet fisket etter ørret. For å få til det trenger vi så god dokumentasjon som mulig av bestanden og fisket som foregår i dag.

Fangst av sjøørret på norsk side av Tanavassdraget i perioden 1982-2018, blå søyler angir antall fisk og oransje søyler angir samlet vekt i kg (skala til venstre). Grå linje markerer utvikling i gjennomsnittsvekt, og gul linje angir gjennomsnittsvekt på 1 kg (skala til høyre).

Les om sjøørreten i Tanavassdraget 

Les om Tanamunningen fiskesone (Tanamunningen- Langnes)

Rapporter sjøfangst til TF

TF oppfordrer alle som fisker etter ørret i sjøen til enten å benytte Miljødirektoratets nettløsning for rapportering, eller at fiskerne rapporterer direkte til TF. Vi har allerede løsninger for å rapportere sjøfangst av sjøørret, sjørøye og eventuelt laks. Lokale sesongkortinnehavere oppfordres til å rapportere fangsten gjennom det nettbaserte rapporteringssystemet vårt. Da ønsker vi at det i så fall kommenteres at fangsten er gjort utenfor grense sjø-elv.

I tillegg har vi trykket opp et eget skjema for fangst av ørret i Tanamunningen og indre fjord: Sjøørretskjema

Nettløsning for fangstrapportering i Tanavassdraget. Fiskere kan både oppgi enkeltvis fangst og samlet fangst innen tre kategorier 0-1 kg, 1-3 kg og større enn 3 kg. Vi oppfordrer fisker med kort til å benytte løsningen også for å rapportere fangst av ørret utenfor grense sjø-elv. Oppgi at fangsten er tatt utenfor Tanaelva i kommentarfeltet som vist på illustrasjonen.