Nye fiskeforskrifter er vedtatt

Justeringer av fiskeforskriftene i Tanavassdraget var på høring med frist den 27. mars. Forskriftsendringene er nå vedtatt og du kan finne informasjon om endringene her.

De tre forskriftene er nå oppdatert på lovdata.no og finnes her:

Garnfisket

Etter at de to fiskesonene som ble berørt av garnfredningssonen i Storfossen sendte TF henstilling om å oppheve sonen, tok TF initiativ ovenfor forvaltningsgruppa med krav om at fredningssonen skulle tas bort. Det var kun fiskere som selv hadde fisket aktivt med garnredskaper her i perioden 2012-15 som fortsatt kunne fortsette fiske på den aktuelle strekningen. Den gang arvinger skulle overta fiskeretten, måtte de finne seg fiskeplasser utenfor fredningssonene. Dette førte til av fiskesonene 41 og 42 ville ha få tilgjengelige garnplasser tilgjengelig i fremtiden, og de tradisjonelle garnplassene som hadde gått i arv, ville blitt ulovlig å bruke. Departementet har nå opphevet den aktuelle forskriften (§ 26 i grenseelvforskrifta) og det er ikke lenger garnfredningssoner i Storfossen og Ailestrykene.

Det er vedtatt en presisering for trådtype i garn til bruk i fiske etter laks. Intensjonen bak de nye fiskeforskriftene fra 2017 var å ha med de tidligere begrensningene for trådtype. Det ble brukt et rundere begrep: “Det er ikke tillatt å bruke gjennomsiktig materiale, som monofilament nylon.” Dette var ikke like dekkende som den gamle forskrifta som satte en grense for enkeltfilament, som måtte være mindre enn 8 denier, og denne grensen er derfor gjeninnført. Til sammenligning kan man si at tråden på bildet under har enkeltfilament på ca. 30 denier, eller tilsvarende diameter på 0,06 mm, og dermed er ulovlig.

Bilde av en tråd av typen supermultimonofil/monotwist som er en løst sammensatt tråd av mange monofilamenter. Hvert av fibrene i tråden er for tykk (tykkere enn 8 denier) og trådtypen er derfor ulovlig til fiske i Tanavassdraget.

For ledeanordningene i stengsel; tverrstengsel (doaris), ledestengsel (čuollu) og ledegarn (vuojahat), er det nytt av året at tråden skal være minst 1,1 mm tykk (210/8×3, norsk tråd nr. 8). Enkeltfilamentene må være mindre enn 8 denier (se avsnittet over), og maskevidden skal være minst 58 mm, altså som tidligere.

På bakgrunnen av et finsk forslag, er fisketiden for småmaska garn til fiske etter andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye i Tanelva, utvidet med fem daget. Sesongen varer fra 20. mai til 15. juni. TF vil presisere at garnfisket er knyttet til egen fiskesone (i tillegg til innsjøer), og gjelder 6 dager i uka; fra mandag kl. 18 til søndag kl. 18. Se Grenseelvforskriftens § 24 for garnspesifikasjoner.

Turistfiske på riksgrensen

På bakgrunn av lavt salg av strandfiskedøgn på riksgrensen ba TF om at de tre nedre sonene (Riksgrensen – Borsejohka) skulle slås sammen for å få et bedre produkt. I tillegg ønsket TF at flere fiskedøgn flyttet nedover fra den øverste sonen i Tanaelv. Endringen er vedtatt, og fordelingen av kortkvoten er nå som følger:

Grensen – Lákšjohka Lákšjohka-Luosnjárgguoika Luosnjárgguoika-Borsejohka Tanaelva over Borsejohka Anárjohka
Strandfiske 4 262 900 338
Båtfiske 490 1 994 1 788 1 228

Fiskesoneinndeling fra 2017 på riksgrensestrekningen av Tanavassdraget

Fredningssonene ved hver av de lakseførende sideelvene til Tanaelva og Anárjohka er justert, se oversikt i grenseelvforskriftas § 11.

Turistfiske i sideelvene 

TF har spilt inn et ønske om å ha lik fisketid i alle sideelvene, fra 10. juni til 10. august. I stedet blir fisket regulert ved maksimalt antall fiskedøgn i hver av sideelvene. For de fleste elvene er maksantallet satt såpass høyt at det ikke vil være sannsynlig at kortene blir solgt ut. For sideelver som Máskejohka, Lákšjohka og øvre del av Kárášjohka (ovenfor Skáidegeačči) er imidlertid dette en mulighet.

TF vil for første gang åpne for forhåndssalg på nett også for fiske i sideelvene. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette, og åpner ikke salget før etter påske. Alle tilreisende fiskere må innom et utsalgssted for å aktivere fiskekortene.

Sjøørretfiske i nedre norske del av Tanaelva

På bakgrunn av erfaringene fra de to første årene under den nye Tanaavtalen, ba TF om enkelte endringer for reglene i Tanamunningen. Følgende er vedtatt:

  • Fisket er åpent hele uka i fiskesesongen i Tanamunningen. I 2017-18 har det vært et fredningsdøgn i perioden 23.6-14.7.
  • Det er tillatt å fiske med mark nedenfor Langnes i hele sesongen (23.6-15.9). Tidligere var dette lov kun lov fra 15.7 og utover.

TF hadde spilt inn et ønske om at fiskesesongen for sjøørretfiske skulle forlenges frem til 15.9 opp til Seiddasuolu, nedenfor Tana bru. Dette ble ikke tatt til følge, etter innsigelser fra det finske Jord- og skogbruksdepartementet som viste til ukjent bestandsstatus for sjøørreten i vassdraget. Fisketiden for sjøørret ovenfor Langnes er dermed den samme som for fiske etter laks. Sesongen avsluttes 10.8 for tilreisende fiskere og 20.8. for lokale fiskere.

Barns fiske 

Når det kommer til alder, er det tre kategorier fiskere i Tanavassdraget:

  • Barn og ungdom inntil fylte 16 år.
  • Ungdom fra fylte 16 år frem til fylte 18 år
  • Voksne (fra fylte 18 år)

Alle som skal fiske i Tanavassdraget skal ha et eget fiskekort, men barn og ungdom frem til fylte 16 år får utskrevet gratis kort. I 2018 var det satt av en kvote på antall døgn til barn på riksgrensen. i 2019 er det ikke satt en øvre grense på barnekortene, og disse inngår ikke i kortkvoten. Når kortet skrives ut, skal navnet til en voksen fisker påføres. Den voksne skal påse at fangsten blir rapportert korrekt.

Fangstrapportering 

I inneværende sesong vil det være to rapporteringsfrister for lokale fiskere;

  • Fangst gjort før uke 27, frem til og med 30. juni, skal rapporteres innen mandag 8. juli
  • Øvrig fangst rapporteres innen 1. september.
  • Dersom det fanges sjøørret i munningssonen etter 1. september, må denne rapporteres i ettertid.

TF oppfordrer alle til å rapportere fortløpende på vår nettbaserte løsning, men legger også til rette for to rapporteringsskjemaer for lokale garnfiskere, for juni måned og for juli og august måned. Fangstskjemaene blir lagt ut til kortsalgsstedene og blir lagt tilgjengelig her på tanafisk.no.

TF har vært prinsipielt imot å ha mer en en frist for fangstrapporteringen til lokale fiskere. Les TFs begrunnelse her.