Prosjekt Joddu

Joddu-prosjektet bygger på et ønske om å bidra til en dialog omkring tanalaksen og laksefisket i Tanavassdraget. Stortinget bevilget i 2017 penger til dette gjennom en flertallsmerknad til statsbudsjetet (kap.1420, post 85). Midlene skal i helhet gå til å etablere og drifte en møteplass/samarbeidsarena for forvaltningen av Tanavassdraget og Tanalaksen, samt eventuelle prosjekter som kan understøtte dette arbeidet.

Joddu-prosjektets eier er Tana kommune. Arenaen er etablert i samråd med Karasjok kommune og Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF). Hver av partene har to medlemmer i styringsgruppa: Frank Martin Ingilæ og Elisabeth Erke fra Tana kommune, Svein Atle Somby og John Nystad fra Karasjok kommune og Steinar Pedersen og Rune Aslaksen fra TF.

Prosjektet har to ansatte:

  • Prosjektleder Anne F. Smeland, tlf: 46400264, mail: anne.smeland@tana.kommune.no
  • Prosjektmedarbeider: Aina A. Olsen, tlf: 412 30 779, mail: aina.alice.olsen@karasjok.kommune.no

Prosjektets første fase varer fra 01.08.2017 tom. 31.12.2018. Andre prosjektfase er forventet å starte 1.1.2019.

Styringsgruppa har vedtatt følgende langsiktige visjon:

«Etablere grunnlag for et langsiktig samarbeid mellom lokalsamfunnene langs Tanavassdraget og forvaltningsmyndighetene samt forskningsmiljøene om forvaltningen av Tanalaksen, og gjennom dette fremme den lokale fiskeforvaltningen og samarbeidet med nasjonale myndigheter».

Det er fastsatt følgende prosjektmål:

Prosjektmål A: Skape en uavhengig og permanent arena («møteplass») for gjensidig samhandling mellom lakseforvaltningen/forskningsmiljøene på den ene side og lokalbefolkningen representert ved lokale organisasjoner og andre interessenter og ressurspersoner på den annen side.

Prosjektmål B: Formidle naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige forskningsresultater (herunder lokal økologisk kunnskap) om Tanalaksen til lokalbefolkningen i Tanadalen og andre, og bidra til en tettere kontakt mellom forskningsmiljøene og lokalsamfunnene.

Prosjektmål C: Formidle kunnskap om Tanalaksen og laksefisket i Tanavassdraget til storsamfunnet, med særlig vekt på garnfisket som del av elvesamisk kultur, samt kontakt og dialog med andre kunnskapsmiljøer i Norge og i Barentsregionen.

Aktivitet vinteren 2017/18 

I oppstartsfasen har det vært viktig å få på plass strukturen i prosjektet gjennom møter med styringsgruppa og etablering av en egen referansegruppe for prosjektet. Hva er forventningene til prosjektet og hvordan kan midlene brukes best for å oppnå visjonen og prosjektmålene. Ulike aktiviteter er planlagt, og flere møter er allerede arrangert. Et eget programutvalg er i gang med å planlegge en konferanse om laksen og laksefisket i Tanavassdraget den 13. og 14. november 2018.

Det har blitt arrangert fem runder med åpne foredrag i Karasjok og Tana:

  • Eero Niemelä: «40 år med skjellprøvesamling i Tanavassdraget, hva har det lært oss?»
  • Morten Falkegård: «Hvor er vi, hvor skal vi og hvordan kommer vi oss dit?» om bestandsstatusen og forvaltningen av Tanalaksen.
  • Steinar Pedersen: “Laksefiske i Karasjok, selvbestemmelse frem til andre halvdel av 1800-tallet”
  • Martin Svenning: “Predasjon på tanalaks”
  • Vidar Wennevik: “Genetisk påvirkning på villaks -er det noen fare?”

Les oppsummering fra de forskjellige foredragene på Tana kommune sin hjemmeside.

Aktivitetsplan

Dato Hvor Hva
25.-26. mai Tana Rådhus (Tana bru) Seminar om lokal kunnskap som ledes av fagpersoner på lokal kunnskap; Solveig Joks (samisk høyskole) og Stine Rybråten (NINA, Lillehammer). Formålet med seminaret er å synliggjøre den tradisjonelle kunnskapen om tanalaksen og elva, og laksefiskets betydning for livet i Tanadalen.
7. juni Tana museum, Polmak Laksens dag (5. klasse)
14. juni Karasjok Laksens dag (5. klasse)
13. og 14. november Scandic hotell, Karasjok Tanakonferansen

I tillegg har skoler og lokale lag søkt om frie midler til ulike aktiviteter. Info om disse aktivitetene kommer

Det planlegges også flere åpne foredrag og seminarer utover høsten 2018.