Sesongavslutning

Laksefisket for tilreisende fiskere er over for i år, mens lokale fiskere kan fiske med stang i Tanaelva, Máskejohka og Leavvajohka frem til 20.8, kl 24.00. Fisket etter sjøørret er åpent frem til 15. september nedenfor Langnes. Her finner du informasjon om sesongavslutningen og fangstrapporteringen.

Sesongavslutning for laks

Garnfisket etter laks var over allerede for to uker siden, 31.7, og fisket for tilreisende fiskere ble avsluttet sist helg, 10.8. Det lokale stangfiske etter laks varer til 20. august i Tanaelva. Siste dato for fiske med stang i sideelvene varierer. De fleste elvene hadde siste dato 10.8, mens elvene hvor bestandstatusen er vurdert å være bedre, har siste dato 20.8 eller 31.8, se tabellen under.

Elv Fiskesesong for fastboende fiskere
Máskejohka 1.6–20.8
Luovvtejohka 1.6–31.8
Buolbmátjohka 1.6–31.8
Lákšjohka 1.6–10.8
Leavvajohka 1.6–20.8
Báišjohka 1.6–10.8
Váljohka 1.6–31.8
Kárášjohka nedenfor Skáidegeači 1.6–10.8
Geaimmejohka 1.6–10.8
Kárášjohka ovenfor Skáidegeači 1.6–10.8
Bavvtajohka 1.6–10.8
Iešjohka 1.6–10.8
Goššjohka 1.6–10.8
Anárjohka øvre norske del 1.6–10.8

Den samlede oppgangen av laks i år ser ut til å være særlig svak, og vi gjentar derfor anmodningen om å begrense uttaket av laks i siste del av årets sesong.

Sjøørretfiske

I Tanamunningen, fra Langnes og ut til grense sjø/elv, varer sesongen frem til 15. september både for lokale og tilreisende fiskere. All laks som fanges etter 20. august imidlertid gjenutsettes.

Fiske i munningen er åpent hele uka. Lokale fiskere trenger sesongkort for Tana kommune, eller hele vassdraget, mens tilreisende fiskere må ha døgnkort for Tanamunningen-Langnes (250,-), eller nedre norske del av Tanaelva (500,-).

Les mer om fisket i Tanamunningen her.

Sjøørretfangst fra Tanamunningen (foto: TF)

Pukkel-/russerlaks

Det er nå klart at vi styrer mot et rekordår i nyere tid for pukkellaksen i Tanavassdraget. Det var stor oppgang også i 2017, og siden arten har en toårssyklus var det ventet at det kunne komme et nytt toppår i 2019. Det har slått til, og med tanke på samlet fangst på norsk side har vi allerede overgått 2017, selv om vi venter inn en god del fangstrapporter enda.

Det er ikke gjennomført spesifikke tiltak under oppvandringen, ut over det ordinære fisket. Det har vist seg at særlig garnfisket er effektivt å ta ut pukkellaks, og stengselsfiskere melder om at de kan feste seg i både tverrstengselet (doaris) og ledegarnet (čuollu), noe som er uvanlig for tanalaksen.

Det vurderes å sette i gang tiltak nå i etterkant av sesongen, og det er søkt om tillatelse til ekstraordinære tiltak ihht fiskeforskrifta. Så langt er vi ikke kjent med steder pukkellaksen har stilt seg opp for å gyte, og TF er svært interessert i informasjon om observasjoner av gyteaktivitet.

Så langt er det meldt inn svært få fangster av pukkellaks fra sideelver, kun to fra Máskejohka og to fra Kárášjohka. Vi kjenner også til en del fangster på finsk side av Anárjohka, og at det er observert en del fisk ved oppgangstellingen i samme elv.

I disse dager tas det vannprøver fra en rekke deler i vassdraget som senere blir analysert for miljø-DNA. På bakgrunn av denne overvåkingen kan vi i ettertid få mer informasjon om hvilke sideelver det har vært pukkellaks i.

Det er svært viktig at vi får inn rapport om all pukkellaks som er fanget i vassdraget med riktig dato og lokalitet. Sonartellingene skiller i utgangspunktet ikke på art, og man er nødt til å benytte blant annet fangst for å evaluere oppgangen av laks, pukkellaks og sjøørret.

Pukkel-/russerlaks fanget på stang ved Borsejohkamunningen i slutten av juli. De tre fiskene til venstre er hanner med den karakteristiske pukkelen, mens de tre til høyre er hunner, alle med gytedrakt (foto: TF).

Fangstrapportering

All fangst av  laks, laksestøing, sjøørret, sjørøye, pukkellaks (russerlaks) og regnbueørret (oppdrettsfisk) skal rapporteres. TF oppfordrer alle fiskere til også å rapportere fangst av andre arter som gjedde, harr, sik, abbor, lake og brunørret/elveørret.

TF oppfordrer alle til å rapportere fortløpende i sesongen på fiskerens egen profil på https://tana.lakseelv.no/.

  • Logg inn med fiskerID som du får utdelt på fiskekortet.
  • Laks kan kun registreres en og en.
  • Kun personer som er regisrtert som laksebreveier, eller husstandsmedlem kan rapportere garnfangst.
  • Fangst av andre arter enn laks kan rapporteres samlet for hvert døgn.

TF legger også til rette for å levere fangsten på papirskjema. Fangstdagboka er beregnet på laksebreveiere. Her kan man levere samlet fangst pr fiskedøgn. Oppsettet av fangstdagboka bør være velkjent for de fleste.

Både garn- og stangfiskere kan rapportere sin fangst på et eget fangstskjema, en og en fisk. Vi viderefører sjøørretskjemaet for Tanamunningen, hvor ørret rapporteres samlet pr dag.

Fangstdagbok 2019 del 1, Fangstdagbok 2019 del 2, Informasjon til fiskerne 2019

Fangstskjema garn- og stangfiske 2019

Sjøørretskjema