TF utlyser engasjement for sammenstilling av lokal kunnskap

Gjedde med stor appetitt for laksesmolt fanget i Tanaelva (foto: Trygve Hansen)

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) utlyser engasjement for gjennomføring av prosjektet «tradisjonell kunnskap om predatorers påvirkning på laksebestandene i Tanavassdraget.»

Målet med prosjektet er å sammenstille allerede innsamlet lokal og tradisjonell kunnskap om predatorers påvirkning på laksebestandene. Bakgrunnen for prosjektet er TF sitt langsiktige mål om «å etablere en kunnskapsbase hvor erfaringsbasert, tradisjonell kunnskap blir likeverdig med biologiskkunnskap som grunnlag for forvaltningsmessige grep».

TF ble tildelt en bevilgning gjennom revidert statsbudsjett i 2018 (Prop 85 S. 2017-18) post 70. I tildelingen heter det blant annet at ; «noe av midlene brukes til et prosjekt for en systematisk sammenstilling av tradisjonell kunnskap om predatorers påvirkning på laksebestandene i Tanavassdraget.»

Ut fra målsetningen ønsker vi en detaljert fremstilling av erfaring om hvilke arter som er laksepredatorer i Tanavassdraget og Tanafjorden, inkludert pattedyr, fugl og fisk. Gir den nedtegnede lokale kunnskapen noen pekepinne på hvordan de ulike bestandene har variert, eller utviklet seg over tid? Vi ønsker oversikt over hvilket forhold folk har hatt til disse dyrene tidligere, og eventuelt hvordan fangsten av disse ble drevet. Vi ønsker også en vurdering av omfanget av denne fangsten.

Aktuelle kilder til arbeidet er blant annet:

  • Laksetingsprotokoller
  • Sonemøteprotokoller
  • Oppsynsrapporter
  • Møteprotokoller og sakspapirer fra lokale sammenslutninger, f. eks. fra Laksebreveierforeninga for Tanavassdraget.
  • Tingbøker fra herredsretten(e), i den grad det har vært saker som er ført for retten og hvor tradisjonell kunnskap har vært en del av tvistegrunnlaget.
  • Informasjon fra intervjuundersøkelser.

For å bli vurdert må du ha;

  • god kjennskap til den aktuelle litteraturen, og problemstillingen
  • erfaring innen arbeid med historiske kilder
  • erfaring fra publisering av tilsvarende arbeider

Engasjementet avrundes ved levering av skriftlig rapport innen 1. april.

Lønn etter avtale.

Nærmere opplysning om stillingene kan fås ved henvendelse til direktør Hans-Erik Varsi tlf. 924 00 935.

Søknaden sendes til:

Tanavassdragets fiskeforvaltning Deanugeaidnu 1780 9845 Tana

Søknaden kan sendes inn elektronisk til post@tanafisk.no

Søknadspapirer returneres ikke med mindre søkeren ikke ber spesielt om dette.

Søknadsfrist: tirsdag 4. desember 2019