Fellesmøte i Sirma 19. januar

Nedre del av Tanaelva (foto: Kjell-Magne Johnsen).

Tanavassdragets fiskeforvaltning inviterer til fellesmøte for rettighetshavere etter Tanaforskriften § 3 (laksebreveiere) i Sirma 19. januar, med møtestart kl 12. På møtet legges vedtekter for TF frem for behandling. 

Fellesmøte arrangeres i Sirma 19. januar fra kl. 12.00-17.00. Registrering av fiskeberettigede åpner kl. 11.00. Det serveres varm mat kl. 16.

Bakgrunn for innkalling

Etter hjemmel i forskrift om fisk og fisket i Tanavassdraget, FOR 2011-02-04 nr. 119 og FOR 2014- 06-20-787 inviterer Tanavassdragets fiskeforvaltning fiskeberettigede etter § 3 til fellesmøte. Fellesmøte arrangeres minimum hvert 4. år i forbindelse med valg av TF-medlemmer. Ut over dette kan TF innkalle til fellesmøte ved behov jf, § 8, 4. ledd. Formålet med fellesmøtet 19. januar er behandling av TF-vedtekter, regler om fellesmøte, regler om soner og regler om laksebrev.

Hvem har møte- og stemmerett?

Fiskeberettigede etter § 3 har møterett. Det gis anledning til fiskeberettigede å gi fullmakt til husstandsmedlem å møte og stemme, jf. Kgl.res. § 3 fjerde avsnitt s.12: “Bare ett medlem i hver husstand er fiskeberettiget. Det vil imidlertid være opp til husstanden å avgjøre hvem av medlemmene som skal utøve fiskeretten til enhver tid, men bare ett husstandsmedlem kan stemme på fellesmøtet for de fiskeberettigede, jf. § 8».

Program

Før møte vil alle de stemmeberettigede registreres, og fullmakter vurderes. Dørene åpner og registreringen begynner kl. 11.00. Møtet varer frem mot kl. 17, og det serveres varm mat som avslutning.

Saksliste:

 • Åpning av møte ved TF-leder, Reidar Varsi
 • Sak 1: Konstituering av møte, valg av to møteledere.
 • Sak 2: Valg av to pers som signerer protokollen.
 • Sak 3: Vedtekter for TF
 • Sak 4: Regler om fellesmøte
 • Sak 5: Regler om soner
 • Sak 6: Regler om laksebrev
 • Sak 7: Orienteringssaker fra TF
  • Orientering fra forvaltningsgruppa ved Reidar Varsi
  • Fangst og overvåking av Tanavassdraget i 2018 ved Narve S. Johansen
  • Norsk laksesenter

Innmelding av saker

I tillegg til sakene som er ført opp på sakslista kan fiskesonene, laksebreveiere og deres interesseorganisasjoner fremme saker til fellesmøtet. Saker meldes til TF for saksforberedelse innen fredag 4. januar.

Fremlagte reglement 

VEDTEKTER for TF – til fellesmøte 19.01.2018

Regler om fellesmøter – til fellesmøte 19.01.2018

Regler om soner – til fellesmøte 19.01.2018

Regler om laksebrev – til fellesmøte 19.01.2018

Prosess bak vedtektene

TF oppnevnte et saksutvalg for vedtekter bestående av TF-medlemmene Máhret Guhttor, Asbjørn Guttorm og Rune Aslaksen ved TF-møte i desember 2015, og Máhret Guhttor ble valgt som leder i utvalget. Saksutvalget la frem arbeidet ved februarmøtet i 2017. Etter behandling i TF i februar og april ble reglementet sendt ut på høring i juni 2017. Det kom i første omgang inn få høringssvar, og høringsfristen ble utsatt to ganger, siste gang til 31. mai 2018. Saksutvalget gjorde deretter en del endringer i reglementene som følge av uttalelsene, og la vedtekter og reglement frem på TF møtet igjen i september 2018. Nå skal altså både vedtektene for TF, og Reglement for henholdsvis fellesmøte, soner og laksebrev legges frem for fellesmøtet, før endelig godkjenning i TF.

Høringsuttalelsene:

Uttalelse fra Karasjok laksefiskesone 22.08.17

Uttalelse 12.09.17 fra KLD til vedtekter og regelsett for Tanavassdragets fiskeforvaltning

Høringsuttalelse 27.09.17 fra Tana kommune

Uttalelse 27.11.17 fra sone 5

Høringssvar LBT Fellesmøte

Høringssvar LBT Laksebrev

Høringssvar LBT Soner

Høringssvar sone 45

Høringsvar fra TJFF til TF

Uttalelse 24.05.18 Sone 44