Fangstrapportering

I henhold til lakseloven skal alle som fisker etter laks, sjøørret, sjørøye, pukkellaks og regnbueørret (oppdrettsfisk) levere nøyaktig utfylt rapport. Alle som løser fiskekort for Tanavassdraget skal levere inn fangstrapport, også de som ikke fanget fisk eller ikke fisket.

TF har vedtatt at all vinterstøing av laks som fanges også skal registreres som en egen kategori. Det er ikke tillatt å ta livet av støingen, og de må behandles skånsomt ved gjenutsettelse. De skal ikke veies, men vekt skal anslås.

TF oppfordrer alle fiskere til å rapportere også fangst av ferskvannsstasjonære fiskearter som harr, sik, abbor, gjedde, lake og ferskvannsstasjonær ørret (brunørret).

Fangstsrapportene blir behandlet konfidensielt og er undergitt taushetsplikt. Fangstopplysninger vil ikke bli brukt på en slik måte som gjør det mulig å identifisere fiskeren.

Det er to ulike måter å levere rapport om laksefangst på:

1.        Alle fiskere kan benytte fortuna Software sin rapporteringside: tana.lakseelv.no. Vi oppfordrer alle til å rapportere fortløpende i sesongen!

 • Logg inn med fiskerID som du får utdelt på fiskekortet, facebook eller googlekonto, eller oppgi telefonnummer for å få tilsendt innloggingskode.
 • Laksefangst må oppgis som én og én fisk.
 • Alle fiskere som fisker sjøørret i Tanamunningen har muligheten til å rapportere dagens fangst samlet pr dag. Det samme gjelder fangst fangst av andre arter i hele vassdraget.

2.        Alle fiskere kan rapportere skriftlig.

Fangsten kan noteres på fiskekortet og leveres til et av utsalgsstedene (tilreisende), eller eventuelt sendes til Tanavassdragets fiskeforvaltning, Deanugeaidnu 1780, 9845 Tana innen. Fangst fra juni måned må rapporteres inne mandag 8. juli. Fangst for resten av sesongen må rapporteres innen søndag 1. september 2019. Sjøørret som fanges i Tanamunningen i september måned må etterrapporteres etter at sjøørretfisket er avsluttet 15. september.

Laksebreveierne kan fortsatt rapportere i «laksedagboka» En ferdigfrankert konvolutt deles ut av kortselgerne til de laksebreveierne som ønsker dette. Det er i år (2019) to skjema, et for juni, og et for resten av sesongen. I fangstdagboka kan fangsten for hver dag rapporteres samlet i de tre kategoriene 1) laks under 3 kg, 2) laks mellom 3 og 7 kg, og 3) laks over 7 kg. fangsten må oppgis på riktig dato.

Fangstdagboka kan skrives ut her: Fangstdagbok 2019 del 1Fangstdagbok 2019 del 2

Lokale stangfiskere som ikke behersker nettrapportering kan også levere skriftlig rapport. Det er viktig å få med dato, vekt, om fisken ble gjenutsatt og hvor fisket pågikk. Fyll gjerne fangsten inn i følgende skjema: Fangstskjema garn- og stangfiske 2019

Dersom man fisker sjøørret i munningssonen (Tanamunningen – Langnes) kan fangsten også fylles inn i følgende skjema: Sjøørretskjema. Bruk gjerne skjemaet også dersom du fisker sjøørret utenfor grense sjø elv, men noter da at fangstene er fanget i sjøen.

Rapporteringssoner:

Tanaelva

 • Tanamunningen – Langnes
 • Langnes – Tana bru
 • Tana bru – Riksgrensen (Nuorgam)
 • Tanaelva: Riksgrensen – Lákšjohka
 • Tanaelva: Lákšjohka – Luosnjárguoika
 • Tanaelva: Luosnjárguoika – Borsi
 • Tanaelva: Borsi – Raidenjárga (samløp Anárjohka/Kárášjohka)

Sideelver

 • Anárjohka
 • Goššjohka
 • Kárášjohka nedenfor Skáidigeahči
 • Kárášjohka ovenfor Skáidigeahči
 • Bavvtajohka (sideelv i øvre del av Kárášjohka)
 • Geaimmejohka (sideelv til nedre del av Kárášjohka)
 • Iešjohka
 • Válljohka
 • Baisjohka
 • Leavvajohka/Levajok
 • Lákšjohka
 • Gurtejohka (sideelv til Lákšjohka)
 • Deavkkehanjohka (sideelv til Lákšjohka)
 • Buolbmátjohka/Polmakelva
 • Luovvtejohka/Luftjok
 • Máskejohka/Masjok
 • Geasis/Sommerelva (sideelv til Máskejohka)
 • Uvjelátnjá/Dunkrattelva (sideelv til Máskejohka)
 • Ciikujohka (sideelv til Máskejohka)

Husk at fiskere som ikke rapporterer fangst må betale en tilleggsavgift på 300,- før kjøp av nytt fiskekort i Tanavassdraget.

Det trekkes gavekort på 2 500,- blant lokale fiskere som rapporterer innen fristen.