Fangstrapportering

I henhold til lakseloven skal alle som fisker etter laks, sjøørret, sjørøye, pukkellaks og regnbueørret (oppdrettsfisk) levere nøyaktig utfylt rapport. Alle som løser fiskekort for Tanavassdraget skal levere inn fangstrapport, også de som ikke fanget fisk eller ikke fisket.

TF har vedtatt at all vinterstøing av laks som fanges også skal registreres som en egen kategori. Det er ikke tillatt å ta livet av støingen, og de må behandles skånsomt ved gjenutsettelse. De skal ikke veies, men vekt skal anslås.

TF oppfordrer alle fiskere til å rapportere også fangst av ferskvannsstasjonære fiskearter som harr, sik, abbor og gjedde.

Fangstsrapportene blir behandlet konfidensielt og er undergitt taushetsplikt. Fangstopplysninger vil ikke bli brukt på en slik måte som gjør det mulig å identifisere fiskeren.

Det er to ulike måter å levere rapport om laksefangst på:

1.        Alle fiskere kan benytte fortuna Software sin rapporteringside: tana.lakseelv.no. Vi oppfordrer alle til å rapportere fortløpende i sesongen!

 • Logg inn med fiskerID som du får utdelt på fiskekortet.
 • Lokale stangfiskere og tilreisende fiskere må rapportere fangst av én og én laks. De kan ikke rapportere garnfangst.
 • Laksebreveiere og husstandsmedlemmer kan rapportere en dags fangst samlet som tidligere.
 • Alle fiskere som fisker sjøørret i Tanamunningen har muligheten til å rapportere dagens fangst samlet. Det samme gjelder fangst fangst av andre arter i hele vassdraget.

2.        Alle fiskere kan rapportere skriftlig.

Fangsten kan noteres på fiskekortet og leveres til et av utsalgsstedene (tilreisende), eller eventuelt sendes til Tanavassdragets fiskeforvaltning, Deanugeaidnu 1780, 9845 Tana innen lørdag 1. september 2018. (Siden sjøørretfiske i nedre del varer til 15. september gjøres de unntak for fristen for de som skal fiske ørret i september)

Laksebreveierne kan fortsatt rapportere i «laksedagboka» En ferdigfrankert konvolutt deles ut av kortselgerne til de laksebreveierne som ønsker dette. Det er i år (2018) to skjema, et for juni, og et for resten av sesongen. Den kan også skrives ut herfra: Fangstdagbok 2018 del IFangstdagbok 2018 del IIInformasjon til fiskerne 2018

Lokale stangfiskere som ikke behersker nettrapportering kan også levere skriftlig rapport. Det er viktig å få med dato, vekt, om fisken ble gjenutsatt og hvor fisket pågikk. Fyll gjerne fangsten inn i følgende skjema: Fangstskjema stangfiskere 2018

Dersom man fisker sjøørret i munningssonen (Tanamunningen – Langnes) kan fangsten også fylles inn i følgende skjema: Sjøørretskjema. Bruk gjerne skjemaet også dersom du fisker sjøørret utenfor grense sjø elv, men noter da at fangstene er fanget i sjøen.

Rapporteringssoner:

Tanaelva

 • Tanamunningen – Langnes
 • Langnes – Tana bru
 • Tana bru – Riksgrensen (Nuorgam)
 • Tanaelva: Riksgrensen – Lákšjohka
 • Tanaelva: Lákšjohka – Luosnjárguoika
 • Tanaelva: Luosnjárguoika – Borsi
 • Tanaelva: Borsi – Raidenjárga (samløp Anárjohka/Kárášjohka)

Sideelver

 • Anárjohka
 • Goššjohka
 • Kárášjohka nedenfor Skáidigeahči
 • Kárášjohka ovenfor Skáidigeahči
 • Bavvtajohka (sideelv i øvre del av Kárášjohka)
 • Geaimmejohka (sideelv til nedre del av Kárášjohka)
 • Iešjohka
 • Válljohka
 • Baisjohka
 • Leavvajohka/Levajok
 • Lákšjohka
 • Gurtejohka (sideelv til Lákšjohka)
 • Deavkkehanjohka (sideelv til Lákšjohka)
 • Buolbmátjohka/Polmakelva
 • Luovvtejohka/Luftjok
 • Máskejohka/Masjok
 • Geasis/Sommerelva (sideelv til Máskejohka)
 • Uvjelátnjá/Dunkrattelva (sideelv til Máskejohka)
 • Ciikujohka (sideelv til Máskejohka)

Husk at fiskere som ikke rapporterer fangst må betale en tilleggsavgift på 300,- før kjøp av nytt fiskekort i Tanavassdraget.

Det trekkes gavekort på 2 500,- blant lokale fiskere som rapporterer innen fristen.