Fangstrapportering

I henhold til lakseloven skal alle som fisker etter laks, sjøørret og sjørøye levere nøyaktig utfylt rapport. Alle som løser fiskekort for Tanavassdraget skal levere inn fangstrapport, også de som ikke fanget fisk eller ikke fisket.

TF har vedtatt at all vinterstøing av laks som fanges også skal registreres. Det er ikke tillatt å ta livet av støingen, og de må behandles skånsomt ved gjenutsettelse. De skal ikke veies, men vekt skal anslås.

Fangstsrapportene blir behandlet konfidensielt og er undergitt taushetsplikt. Fangstopplysninger vil ikke bli brukt på en slik måte som gjør det mulig å identifisere fiskeren.

Det er to ulike måter å levere rapport om laksefangst på:

1.        Alle fiskere kan benytte fortuna Software sin rapporteringside: tana.lakseelv.no. Vi oppfordrer alle til å rapportere fortløpende i sesongen!

Logg inn med fiskerID som du får utdelt på fiskekortet.

Lokale stangfiskere og tilreisende fiskere må rapportere fangst av én og én laks. De kan ikke rapportere garnfangst.

Laksebreveiere og husstandsmedlemmer kan rapportere en dags fangst samlet som tidligere.

Alle fiskere som fisker sjøørret i Tanamunningen har muligheten til å rapportere dagens fangst samlet.

2.        Alle fiskere kan rapportere skriftlig.

Fangsten kan noteres på fiskekortet og leveres til et av utsalgsstedene (tilreisende), eller eventuelt sendes til Tanavassdragets fiskeforvaltning, Deanugeaidnu 1780, 9845 Tana innen fredag 1. september 2017.

Laksebreveierne kan fortsatt rapportere i «laksedagboka» En ferdigfrankert utgave deles ut av kortselgerne til de laksebreveierne som ønsker dette. Den kan også printes ut her: Fangstdagbok 2017

Lokale stangfiskere som ikke behersker nettrapportering kan også levere skriftlig rapport. Det er viktig å få med dato, vekt, om fisken ble gjenutsatt og hvor fisket pågikk. Fyll gjerne fangsten inn i følgende skjema: Fangstskjema stangfiskere

Dersom man fisker sjøørret i munningssonen (Tanamunningen – Langnes) kan fangsten også fylles inn i følgende skjema: Sjøørretskjema 2017. Bruk gjerne skjemaet også dersom du fisker sjøørret utenfor grense sjø elv, men noter da at fangstene er fanget i sjøen.

Rapporteringssoner:

Tanaelva

 • Tanamunningen – Tana bru
 • Tana bru Riksgrensen (Nuorgam)
 • Tanaelva: Riksgrensen – Lákšjohka
 • Tanaelva: Lákšjohka – Luosnjárguoika
 • Tanaelva: Luosnjárguoika – Borsi
 • Tanaelva: Borsi – Raidenjárga (samløp Anárjohka/Kárášjohka)

Sideelver

 • Anárjohka
 • Goššjohka
 • Kárášjohka nedenfor Skáidigeahči
 • Kárášjohka ovenfor Skáidigeahči
 • Bavvtajohka (sideelv i øvre del av Kárášjohka)
 • Geaimmejohka (sideelv til nedre del av Kárášjohka)
 • Iešjohka
 • Válljohka
 • Baisjohka
 • Leavvajohka/Levajok
 • Lákšjohka
 • Gurtejohka (sideelv til Lákšjohka)
 • Deavkkehanjohka (sideelv til Lákšjohka)
 • Buolbmátjohka/Polmakelva
 • Luovvtejohka/Luftjok
 • Máskejohka/Masjok
 • Geasis/Sommerelva (sideelv til Máskejohka)
 • Uvjelátnjá/Dunkrattelva (sideelv til Máskejohka)
 • Ciikujohka (sideelv til Máskejohka)

Husk at fiskere som ikke rapporterer fangst må betale en tilleggsavgift på 300,- før kjøp av nytt fiskekort i Tanavassdraget.

Det trekkes gavekort på 2 500,- blant lokale fiskere som rapporterer innen fristen fredag 9.september 2016.