Fisketider

Fisket i Tanavassdraget i 2022

For andre året på rad, blir det ikke åpnet for laksefiske i år.

Stangfiske for lokale fiskere

På nedre norsk del åpner fiske med stang etter andre arter ved isgang og varer frem til 31. august. Unntatt fra dette er fiske etter sjøørret fra grensen mellom elv og sjø til utløpet av Behtárjohka (Beddarinesset). Fiskesesongen er fra 23. juni til 31. august.

For lokale fiskere åpner fisket på grenseelvstrekningen med stang etter andre arter 1. juni og varer frem til 10. august.

I sidevassdragene åpner fiske med stang etter andre arter ved isgang og varer frem til 10. august. Felles for hele vassdraget er at i juni og juli er fisket ikke tillatt mellom kl. 22 og kl. 07 hvert døgn og i august er fisket ikke tillatt mellom kl. 18 og kl. 07 hvert døgn.

I Gurteluoppal og Soavveljávri (som renner til Gurtejohka) er fiskesesongen hele året.

Stangfiske for tilreisende fiskere

For tilreisende fiskere med strandfiskekort er stangfiske tillatt fra 15. juni til 31. juli.

Felles for hele vassdraget er at i juni og juli er fisket ikke tillatt mellom kl. 22 og kl. 07 hvert døgn og i august er fisket ikke tillatt mellom kl. 18 og kl. 07 hvert døgn.

Innlandsfiske i sideelver er fra 15. juni til 10. august. I Gurteluoppal og Soavveljávri (som renner til Gurtejohka) er fiskesesongen hele året.

Fiskeområder for stangfiske etter andre arter 2022

Det åpnes for stangfiske etter andre i Tanaelva. Etter hjemmel i forskrift[1], kan TF gi nærmere bestemmelser om hvilke fiskeområder og redskaper som kan benyttes i fisket, herunder bestemmelser som gjelder tilreisende fiskere i norske sidevassdrag til Tanvassdraget.

Det åpnes for stangfiske etter andre arter i sideelvene:

 • Máskejohka:
  • Fra munningen til Tørrstrykene
  • Máskeluoppal og Máskejávri
  • Ciikujohka
  • Geasis opp til hvor elvene møtes (ca. 3 km)
 • Luftjok
 • Polmakelva
 • I Láksjohkka fra elvesamløpet, i Gárpejohka, Deavkkehanjohka, Gurtejohka og Gurteluoppal
 • Válljohka
 • Anárjohka
  • Goššjohka til 1 km oppstrøms broa
  • Skiehččánjohka
  • Iškorasjohka
 • Kárášjohka
  • Fra Vuottašjávri til Šuorpmo
  • Bávvtajohka
   • Vuollošjohka
  • Šuorpmojohka
 • Iešjohka
  • Sáđejohka
  • Vuottašjohka
  • Rágesjohka
  • Mollešjohka

Fiskeområder for stangfiske etter andre arter i Tanavassdraget i 2022. * jf. forskrift om fiske i norske sidevassdrag kan TF utvide fisketiden for fiske etter andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye i spesifiserte områder dersom hensynet til innlandsfiske tilsier det og fisket ikke er til skade for laks, sjøørret eller sjørøye.

Fiske med småmaskede garn etter andre arter

I Anàrjohka og Skiehččanjohka er fisket tillatt fra isgangen til 20. august. I sidevassdragene er fisket tillatt fra isgangen til 10. juni. I Kárášjohka nedenfor Bávttasjohkas munning og i Iešjohka er fiske etter andre arter enn laks og sjørøye med småmaskede bunngarn tillatt fra og med isgangen til og med 10. august. I Váljohka er dette fisket tillatt fra 1. august til 20. august.

Settegarn til fangst av andre arter enn laks og sjørøye kan i Tanaelva være et inntil 3 meter dypt bunngarn, med inntil 40 mm maskevidde med monofilamenttråd av inntil 0,20 mm tykkelse. I sidevassdragene kan det benyttes et inntil 4 meter dypt bunngarn, med inntil 45 mm maskevidde med monofilamenttråd av inntil 0,20 mm tykkelse.

Fisket etter andre arter som sjøørret, gjedde, sik og harr er viktig som matfisk, og det er viktig for TF at fiskeartene beskattes. Både ved forskingsprosjekt i Tanavassdraget i 2018 – 19, og TFs kartleggingsfiske i 2020 – 21, er det dokumentert at både gjedde og sjøørret tar for stor andel av laksyngelen og smolten, før smolten når Tanafjorden.

[1] Forskrift 2017 om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka, § 7