Priser

Sesongkort for lokale fiskere i 2016

Lokale fiskere kan kjøpe årskort for hele Tanavassdraget for 600,- (voksen). De kan også kjøpe årskort for lakseførende strekninger av Tanavassdraget i enten Tana eller Karasjok kommune (350,-). Dersom man kun vil fiske på riksgrensestrekningen, er det et billigere kort som dekker denne (50,-).

Lokale fiskere er personer som er permanent bosatt i Tana eller Karasjok kommune. Også personer bosatt langs Iešjohkas sideelver i Kautokeino kommune har status som fastboende.

Laksebreveiere er personer som rett til å fiske med garn i Tanavassdraget etter Tanaloven (2014) § 4 og Forskrift om lokalforvaltning (2011) § 3. Laksebreveierne betaler samme pris for sesongkort som øvrige lokale fiskere som har stangfiskerettigheter etter Tanalovens § 5.

Nytt av året er at husstandsmedlemmene til laksebreveierne knytter sitt fiskekort til sin laksebreveier. De vil dermed få mulighet til å rapportere garnfangst på lik linje med laksebreveierne.

Lokale fiskere kan kjøpe kort på nett. Les om det her. 

Døgnkortpriser for tilreisende fiskere i 2016

Tilreisende fiskere er personer som er bosatt utenfor Tana og Karasjok kommune, og lakseførende deler av Tanavassdraget i Kautokeino kommune. Tilreisende fiskere har kun mulighet til å kjøpe døgnkort (kan kjøpe flere døgn sammenhengende). Vassdraget er delt inn i en rekke fiskesoner. Generelt kan man si at hver av sideelvene utgjør et fiskekort, mens selve Tanaelva er delt inn i 6 ulike fiskesoner.

De tilreisende fiskerne kan deles i to grupper; personer bosatt i Norge og andre. Bare personer bosatt i Norge har anledning til å kjøpe fiskekort i norske sideelver. Andre har bare anledning til å kjøpe fiskekort i Tanaelva, Anárjohka og nedre del av Kárášjohka (opp til samløpet med Iešjohka, ved Skáidigeačči).

Kortprisene er økt med 50,- pr døgn i norske deler av vassdraget, mens prisen på kortene til riksgrensen er låst ved overenskomsten med Finland. De siste to årene er det solgt billigere harrfiskekort til begrensede deler av elva. Disse er tatt bort, men det er opprettet et billigere kort for Luovvtejohka/Luftjok (100,- pr. døgn.) 

Produkter for tilreisende (som i tabell):

  • Kr. 200,- for fiske fra strand i riksgrensestrekningen
  • Kr. 320,- for fiske fra båt i riksgrensestrekningen (gjelder også fra strand)
  • Kr. 450,- for fiske fra strand i de helnorske delene av hovedelva, og i norske sideelvene med storlaksbestander (se tabell under)
  • Kr. 350,- for fiske fra strand i norske sideelver uten storlaksbestander.
  • Kr. 650,- for fiske fra båt med 2 stenger i de helnorske delene av hovedelva, og de norske sideelvene
  • Kr. 250,- for fiske fra båt og land på strekningen Tanamunningen-Langnes
  • Kr. 80,- Øvre del av Anárjohka (over Matinköngäs)
  • Kr. 100,- for ungdom mellom 16-18 år (døgnkort) fra land i norske deler av vassdraget.
  • Kr. 40,- for ukekort ungdom 16-18 år på riksgrensestrekningen
  • Kr. 40,- for ektefelle/samboer på riksgrensestrekningen
Finn mer informasjon om: