Fiskeregler og kortsalg, lokale fiskere

Fiskesesongen for lokale fiskere i Tanavassdraget starter 1. juni, men allerede 20. mai kan laksebreveierne begynne å fiske etter andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye med småmaska garn. Her kan dere lese en oppdatering om kortkjøp, fiskeregler og fangstrapportering. 

Fiskeregler

Vi har som tidligere samlet de gjeldende fiskeforskriftene for vassdraget her.

Ettersom det er tre forskrifter for vassdraget; en for nedre norske del av Tanaelva, en for grensestrekningen og en for sideelvene, er regelverket noe uoversiktlig. Vi legger derfor ut en oppsummering av regelverket for garnfisket og det lokale stangfisket:

Fiskeregler garnfiske etter laks

Fiskeregler garnfiske etter andre arter

Fiskeregler lokalt stangfiske

Kartgrunnlag TF-regler 2019

Av endringer fra 2018 er det særlig verd å merke seg:

 • Innskjerping av trådtype i garn til fangst av laks. Det er tydligere statfestet at de multimonofile garnene ikke er tillatt. Maksimumstykkelsen på enkeltfilamentene er tilbake på 8 denier.
 • Innskjerping i trådtykkelse i ledeanordningene i stengselet – tverrstengsel (doaris), ledestengsel (čuollu) og ledegarn (vuojahat). Tråden skal minimum være 1,1 mm tykk (210/8×3, norsk tråd nr. 8).
 • Fiskesesongen i Tanamunningen varer fortsatt fra 23.6-15.9, og det er åpent fiske hele uka i sesongen. Det forlengede fisket etter andre arter enn laks fra Langnes til Tana bru etter 20.8 er ikke blitt forlenget.
 • Fredningssonene for stangfiske ved utløpet av lakseførende sideelvene er noe endret. Det er valgt ulike varianter på grensestrekningen, mens sonene i nedre norske del strekker seg fra 50 m oppstrøms til 200 m nedstrøms munningene. I de norske sideelvene strekker sonen seg fra 50 m oppstrøms, til 100 m nedstrøms munningen.
 • Fangstrapporteringen skal inn minst to ganger i løpet av sesongen (les mer nederst i saken).

Les mer om årets endringer i fiskeforskriftene. 

Påminnelese

Basert på tilbakemelding fra oppsynet de siste sesongene vil vi særlig minne om:

 • Alle reglene i drivgarnsfiske blir ettersett, også lengden på hvert driv som er bestemt å være maksimalt 500 m.
 • Det er forskjellig fisketid for stengsel og stågarn. Stengselsfiske foregår som tidligere fra mandag kl 1800 til torsdag kl 1800 fra 15.6 til 31.7, mens stågarnsfiske er åpent bare to dager i uka, fra mandag kl. 1800 til onsdag kl. 1800. Stågarnsfiske er åpent tre dager i uka; mandag kl 1800 til torsdag kl 1800, kun i perioden 16.7 til 31.7.

I forkant av sesongen sendte TF ut brev til alle laksebreveiere med orientering om regelendringene. Les brevet her: Infobrev 2019

Kjøp av fiskekort 

Fiskekort kan kjøpes på nett og ved et av utsalgsstedene på norsk side. Utsalgsstedene vil ikke være i gang før i slutten av uke 21 (fredag 24.5). Laksebreveiere som skal fiske med garn etter andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye fra mandag 20.5 må derfor kjøpe kort på nett. Kortsalget på nett åpner ettermiddagen 16.5.

For å kjøpe kort på nett; logg deg inn på din profil på https://tana.lakseelv.no/. Du kan enten bruke fiskerID (samme som tidligere år), taste inn telefonnr (og få tilsendt kode, eller logge inn med google eller face book.

Fiskekort produkter for lokale fiskere i 2019.

Lokale fiskere kan kjøpe sesongkort for hele Tanavassdraget for 600,- (voksen). De kan også kjøpe kort som dekker lakseførende strekning i enten Tana, eller Karasjok kommune til 350,-. Lokale fiskere er personer som er permanent bosatt og folkeregistrert i Tana eller Karasjok kommune. Også personer bosatt langs Tanavassdragets sideelver i Kautokeino kommune har status som fastboende.

Ungdom fra fylte 16 år, og frem til fylte 18 år får kjøpe et billigere kort. Barn og ungdom frem til fylte 16 år må også ha fiskekort, men disse utstedes gratis.

Båtregistrering

TF har tatt over båtregisteret for Tanavassdraget, og vi jobber med å få på plass en digital løsning for registrering av båter. Inntil det er på plass, må vi gjennomføre registreringen på gamlemåten.

Send følgende info til post@tanafisk.no:

 • Fult navn
 • Adresse
 • Fødselsdato
 • Båtens bredde og lengde, type materiale og eventuelle spesifikasjoner, eller kjennetegn

Sett deretter 350,- til vår konto.

Vi sender deretter skilt og kvittering hjem til fiskerne. Det er også mulig å hente skiltene på kontoret hos oss på Deanugeaidnu 1780, 9845 Tana.

Fangstrapportering 

All fangst av  laks, laksestøing, sjøørret, sjørøye, pukkellaks (russerlaks) og regnbueørret (oppdrettsfisk) skal rapporteres. TF oppfordrer alle fiskere til også å rapportere fangst av andre arter som gjedde, harr, sik, abbor, lake og brunørret (ferskvannsstasjonær).

TF oppfordrer alle til å rapportere fortløpende i sesongen på fiskerens egen profil på https://tana.lakseelv.no/.

 • Logg inn med fiskerID som du får utdelt på fiskekortet.
 • Laks kan kun registreres en og en.
 • Kun personer som er regisrtert som laksebreveier, eller husstandsmedlem kan rapportere garnfangst.
 • Fangst av andre arter enn laks kan rapporteres samlet for hvert døgn.

TF legger også til rette for å levere fangsten på papirskjema. Fangstdagboka er beregnet på laksebreveiere. Her kan man levere samlet fangst pr fiskedøgn. Oppsettet av fangstdagboka bør være velkjent for de fleste.

Både garn- og stangfiskere kan rapportere sin fangst på et eget fangstskjema, en og en fisk. Vi viderefører sjøørretskjemaet for Tanamunningen, hvor ørret rapporteres samlet pr dag.

Det er to frister for fangstrapportering i 2019:

 1. Fangsten i juni rapporteres innen 8. juli.
 2. Fangsten for resten av sesongen rapportes innen 1. september. 

Rapportene leveres eller sendes til Tanavassdragets fiskeforvaltning, Deanugeaidnu 1780, 9845 Tana. Rapportene kan også leveres til utsalgsstedene.

Sesongen i Tanamunningen, opp til Langnes, varer fra 23.6-15.9. Eventuell ørretfangst i september rapporteres ved endt fiske.

Fangstdagbok 2019 del 1Fangstdagbok 2019 del 2Informasjon til fiskerne 2019

Fangstskjema garn- og stangfiske 2019

Sjøørretskjema