Fiskeregulerende tiltak vedtatt for 2012

Relevante forskning- og overvåknings resultater viser en markant nedgang i laksebestandene i Tanavassdraget. Styret i Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) ser det av den grunn nødvendig å sette inn fiskebesparende tiltak for sesongen 2012.

 

 

 

TF har i høringsrunden både fått innspill som støtter reguleringsforslagene og noen som er imot å sette inn tiltak i 2012. Det fremkommer også ulike signaler fra forskjellige deler av vassdraget og ulike syn i fiskeriorganisasjonene og kommunene Tana og Karasjok. Dette forteller om viktigheten av brei informasjon om situasjonen for laksebestandene i Tanavassdraget og behovet for større forskningsinnsats knyttet til vassdragets biologiske mangfold og økologi.

Erfaringsbasert kunnskap må i denne sammenhengen inkluderes mer. Uttalelsene viser også at det haster med å få på plass nye og mer fleksible fiskeregler som omfatter vassdraget både på norsk og finsk side. TF vil legge vekt på disse forhold i sitt videre arbeid og i forhandlingene mellom Norge og Finland om ny overenskomst.

TF vil også jobbe med å framskynde forhandlingene samt at forvaltningsansvaret i riksgrensestrekningen på norsk side tilføres TF. TF ser det likevel nødvendig å sette inn tiltak allerede for inneværende sesong.

TF vil prioritere sikring av stor hunnlaks som vandrer opp til gyteplasser særlig til øvre deler av vassdraget samt laks som hører til sideelver og som har vært utsatt for langvarig overbeskatning.

TF ser det derfor nødvendig å innkorte fiskesesongen samt stille krav om utsetting av fanget hunnlaks.  I tillegg går TF inn for en moderat reduksjon i antallet garnbruk og redusert stangfisketid.

TF søker i sin regulering å fordele belastningen som de fiskeregulerende tiltak medfører mellom ulike grupper. Dette betyr at fangstfordelingen mellom det tradisjonsrike garnfisket og stangfisket holdes noenlunde uendret. Heller ikke fiskerettens innhold blir berørt jf. forskrift om lokal forvaltning av 4.2.2011.

TF vil videre gå ut med en oppfordring til alle fiskere om, på individuell og frivillig basis, å ta ansvar ved å begrense sitt fiske slik at de mangfoldige laksebestandene i vassdraget kan bygge seg opp i de kommende år. TF vil som lokalt forvaltningsorgan på det sterkeste henstille myndigheter og fiskerettshavere på finsk side om å iverksette tilsvarende fiskebesparende tiltak i riksgrensestrekningen. TF har vedtatt følgende endringer:

Vedtak: Forskrift om fisket i de norske sidevassdragene og i nedre norsk del i Tanaelvas fiskeområde 2012

Vedtak: Forskrift om sportsfiske i Tanaelvas fiskeområde 2012