Folkemøte Karasjok; risiko for spredning av Gyro

Kveldsfiske ved en av Tanaelvas sideelver (foto: Narve SJ).

Finnmark fylkeskommune og Karasjok kommune inviterer til folkemøte om risiko for spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris på Nordkalotten. Møtet holdes onsdag 23. november fra kl 18.30 på samfunnshuset i Karasjok.

Les invitasjon her: Program_Prográmma (003)

Bakgrunn for møtet

Etter bestilling fra Mattilsynen utarbeidet Veterinærinstituttet en Risikovurdering for smitte med Gyrodactylus salaris  til norske elver i Troms og Finnmark fra grenseområder  i Russland, Finland og Sverige. Rapporten skal nå presenteres for befolkningen i Tanadalen. Det er i første omgang satt opp et møte i Karasjok, men det legges opp til et tilsvarende møte i Tana på nyåret. På møtet er det ønskelig å få innspill og diskusjoner om status for forebyggende arbeidet.

Les risikovurderingen her: 2016_1_Risikovurdering Gyrodactylus salaris Nord_Norge

Bakgrunn for risikovurderingen

Lokal bekymring for spredning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris har kommet klart til uttrykk gjennom ulike kanaler. Tana jeger og fiskeforening tok opp forebyggende tiltak mot lakseparasitten i Vannområdeutvalget (Vou) januar 2013. Fylkeskommunen arrangert samarbeidsmøte  med ulike ansvarshavere og interessegrupper våren 2013.

Grensevassdragskommisjonen ga uttalelse om temaet i 2013:

  • «Norsk-finsk grensevassdragskommisjon anbefaler at informasjonsformidlingen om Gyrodactylus salaris blir forbedret i nedbørsfeltene til elver som munner ut både i Bottenvika og Barentshavet. På denne måten vil turister, turgåere og fiskere av ulike nasjonaliteter, som forflytter seg fra et vassdrag til et annet, forstå smitterisikoen og få informasjon på sitt eget språk om de konkrete tiltakene som forventes av alle for å hindre spredning av parasitten”.   

Etter påtrykk fra Vou la Mattilsynet opp til folkemøter og kontaktmøter med fiskerettshavere og kommunene (2014), samt risikovurdering av smitte til regionen og forslag på tiltak for reduksjon av smitte (2015).  

Vou ga deretter en uttalelse i november 2013:

  • «Vannområdeutvalget mener at de foreløpige tiltakene i forhold til Gyrodactylus salaris oversendt av Mattilsynet ikke er tilstrekkelige. Det bør utføres en ny risikovurdering og lages en tiltaksplan for det forebyggende arbeidet. Forslag til ny forskrift for Tana- og Altavassdragene bør sendes på høring i 2014. Tilsyn med desinfeksjonsstasjoner bør også komme i gang allerede i 2014. Vannområdeutvalget mener også at de planlagte møtene må framskyndes.»
På bakgrunn av uttalelser fra både Grensevassdragskommisjonen og Vou bestilte Mattilsynet en risikovurdfering av Veterinærinstituttet. Denne skulle bygge på en tidligere og mer generell vurdering for hele landet, men rettes spesifikt mot norske elver i Troms og Finnmark. Det var særlig smittefare fra grenseområde i Russland, Finland og Sverige som skulle vurderes. Rapporten ble sendt på høring i mars 2015, og ble publisert i februar 2016.
 
Ansvar for forebyggende arbeid
 
Det er Mattilsynets som forvalter regelverket som er direkte relatert til fiskesykdommer. Det er imidlertid den enkelte som har ansvaret for ikke å spre smitte mellom vassdrag: den enkelte fisker skal enten å tørke, eller desinfisere fiskeutstyr, båter og andre gjenstander som er brukt i ett vassdrag før det flyttes over i et annet vassdrag. 
I Forskrift om fiske i Tanaelvas fiskeområde heter det at;
  • «Fylkesmannen i Finnmark og Länsstyrelsen i Lappland skal i fellesskap påse at forskrifter om desinfeksjon av fiskeutstyr, støvler, vadere, og alle typer båter og båtutstyr som har vært brukt i andre vassdrag, blir overholdt.»

Etter at TF tok over forvaltningsansvaret på norsk side, er det i praksis TF som påser at forskriften om desinfeksjon etterleves. Tilreisende fiskere fra utenfor Finnmark må i dag desinfisere fiskeutstyret før de får kjøpe fiskekort.

Ovenfor de lakseførende grensene i vassdraget er det fefo som har ansvaret for å informere og legge til rette for at den enkelte fisker overholder sitt ansvar for å tørke, eller desinfisere utstyret før de flyttes over til et annet vassdrag.