Fredningssone i Lákšjohka

Oversiktsbilde av videoslusa i Lákšjohka.

Etter mange år med liten oppgang av laks til Lákšjohka, har Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) besluttet å opprette en fredningssone i nedre del av sideelva. Sonen må sees på som et førstehjelpstiltak for å berge bestanden frem mot en mer helhetlig forvaltning i en ny fiskerioverenskomst mellom Norge og Finland.

Oversikt over sonen

TF besluttet på møtet 12. februar å innføre en fredningssone fra Lássabákti (femminutterskulpen) og ned til munningen av Lákšjohka. Dette er en strekning på om lag 600 meter. Tidligere har tilreisende fiskere ikke hatt tillatelse til å fiske nedstrøms E6-brua. Den nye sonen gjelder både lokale og tilreisende fiskere hele sesongen. Øvre grense av sonen vil bli godt merket.

Flyfoto-oversikt over fredningssonen i Lákšjohka 

Begrunnelse for sonefredning  

Sonefredning i har blitt et av de viktigste verktøyene for lakseforvaltning av Finnmarkselvene. Ved ikke å tillate fiske i noen av de beste kulpene har en i flere elver klart å spare mye av den større hunnlaksen. Sonefredning er en mulig måte å begrense uttaket av laks i Tanavassdragets sideelver i en gjenoppbyggingsfase. Tilsvarende soner kan bli opprettet også i andre sideelver samtidig som fisket i hovedelva vil bli begrenset gjennom en ny overenskomst som etter planen skal tre i kraft i 2016.

Det er liten tvil om at laksen i Lákšjohka trenger ekstra vern. Over flere år har en samlet inn kunnskap om bestanden gjennom videoovervåking av lakseoppgangen. Resultatene er tidligere blitt omtalt på www.tanafisk.no. Selv ikke i 2012 var mengden laks igjen ved gyting i nærheten av å fylle gytebestandsmålet. 

Overvåkingen av oppgangen har vist at oppgangen er relativt konsentrert i tid. Det er kjent at i den fredete sonen er det flere gode fiskeplasser som er lett tilgjengelig fra vei; både nedenfor E6-brua og ikke minst Femminutterskulpen. Sistnevnte kan kategoriseres som en oppsamlingskulp, hvor laks kan hope seg opp før de passerer de små fossene oppstrøms denne fiskeplassen.

Sett ut stor laks

I vedtaket fra februar fornyes også oppfordringen om å sette ut de største laksene i Lákšjohka. Oppfordring gjelder laks over 60 cm av begge kjønn. Gjenutsetting forutsetter at laksen ikke er blitt skadet i fisket. Videre oppfordres fiskere å høste med måte også av smålaksen oppe i elva.

Se råd for gjenutsetting her