Høring – Forslag til endringer i forskrifter om fiske i Tanavassdraget

Justeringer av fiskeforskriftene for Tanavassdraget er nå lagt ut for høring. Les høringsbrevet og forslag til endringsforskrifta fra Klima- og Miljødepartementet -KLD, og TF sitt høringssvar her.   

Høringsbrev fra KLD og endringsforskrift: Høringsbrev 2019, Forslag til endringsforskrift

Få tilgang på høringsdokumentene og avgi høringssvar på  hjemmesiden til Klima- og Miljødepartementet.

Prosess, justering av forskrifter

Tanaavtalen (2017) tillater justeringer av fiskereglene mellom sesongene i henhold til Artikkel 6 og 7. På bakgrunn av erfaringer fra sesongen melder TF inn saker til forvaltningsgruppa for Tanavassdraget. Der sitter representanter fra både lokale rettighetshavere og myndighetene fra norsk og finsk side. Fra norsk side har TF to medlemmer i gruppa og Miljødirektoratet de andre to. På bakgrunn av ønsker og behov som meldes inn, jobber gruppa frem et felles forslag som leveres til myndighetene i de to landene. På et felles norsk-finsk møte som ledet av departementet enes man om endelig forslag til endringer i forskrifter. Disse sendes deretter på høring i de to landene. Forskriftsendringene skal være på plass innen 1. april.

Eventuelle forskriftsendringer for de norske delene av vassdraget er et norsk anliggende og TF sender inn ønsker og behov til norske myndigheter ved Miljødirektoratet og KLD. Forskriftsendringene som nå er ute på høring gjelder både forskrift for grensestrekningen, norske sidevassdrag og den nedre norske delen av Tanavassdraget.

Høringsfristen er satt til 27. mars. Høringen er sendt til lokale aktører (se nederst i høringsbrevet), og TF oppfordrer også andre, f. eks fiskesoner, til å sende inn høringssvar til KLD.

 

Innspill fra TF

Flere av sakene som er på høring i denne omgang kommer på bakgrunn av innspill som TF har oversendt forvaltningsgruppa og Miljødirektoratet i løpet av høsten. Her er bakgrunnen for forslagene:

 • TF ba om at forbudssonen for garnfiske i Storfossen skulle oppheves (§ 26 i Forskrift om fiske på Tanavassdragets grenseelvstrekning). Bakgrunnen var at de berørte fiskesonene (41 og 42) ikke var orientert om innføringen av forbudet. Begge de berørte sonen kontaktet TF med sterke motforestillinger. Aktive fiskere kunne fortsette å fiske, men arvingene kunne ikke videreføre det tradisjonelle fisket på plassene som tilhørt gården. Store deler av sonene ville med andre ord bli garnfritt etter hvert. Sone 41 skrev blant annet følgende:
  • Her legger en opp til at når de som opprinnelig har fisket og fortsatt fisker på denne strekningen er gått bort eller velger å slutte så er også våre garnplasser med en enkel paragraf fratatt familiene som bor her. En velger her å se bort i fra en hevdvunnen tradisjon i vår sone, nemlig den at når en fisker har gått bort eller velger å slutte å bruke en garnplass så kan en annen i sonen overta garnplassen.

 

 • På bakgrunn av sviktende salg foreslo TF en noe endret ordning for salg av strandfiskekort på grenseelvstrekningen. Kortsalget på grensestrekningen utgjør den viktigste inntektsgrunnlaget for TF. De to første årene har TF solgt kun 31 og 38 % av strandfiskekortene man hadde tilgjengelig, og man har vært avhengig av støtte fra staten få å opprettholde driften. TF foreslo å slå sammen de tre nederste fiskesonene for tilreisende strandfiskere på riksgrensen, flytte flere fiskedøgn ned til denne sonen, og flytte fisketiden i døgnet slik at fiskerne også får med ettermiddagsfiske. TF fikk gjennomslag for de to første elementene, og dette er nå på høring.

 

 • TF ba om at barn og ungdom opp til og med 15 år skal ha gratiskort ved fiske i Tanavassdraget, riksgrense-strekningen inkludert. Barnekortene kommer i tillegg til fiskekortene i kortkvotene på riksgrensen, nedre norske del og i norske sideelver. For sesongen 2018 var det satt av en kvote for barnekort på riksgrensestrekningen. Ordningen medførte mye ekstraarbeid og ble oppfattet som unødvendig komplisert.

 

 • Erfaringene fra sjøørretfiske i Tanamunningen gjorde at TF ba om enkelte justeringer av forskrift om fiske i den nedre norske delen av Tanavassdraget:
  • Fisket i Tanamunningen nedenfor Langnes er åpent 7 dager i uka hele sesongen.
  • Fiskesesongen for fiske etter ørret i Tanamunningen endres til perioden 23.6 – 15.9 i forskrifta.
  • Fisket etter sjøørret åpnes frem til 15.9. opp til Sieiddásuolo, nedenfor Tana bru.
  • Fiske med mark som agn er lov hele sesongen nedenfor Langnes.
  • Unntaket fra motorforbudet under fiske gjelder kun stangfiske nedenfor Langnes.

 

 • TF ønsket å endre ordningen for tilreisende fiskere i norske sideelver. Fisket har vært regulert med sesonglengde og ukelengde i 2017 og 2018. TF ønsket lik fisketid i alle sideelvene: Sesongen varer fra 10.6-10.8, og fisket er åpent 6 døgn i uka, fra mandag kl. 18 til søndag kl. 18. Til gjengjeld kan fisket reguleres ved å begrense antall tilgjengelige fiskedøgn pr sesong for hver sone/sideelv, og antallet reflekterer bestandstatusen til laksen og størrelsen til bestanden og elva. (Les TF sitt høringssvar til den foreslåtte ordningen nederst i artikkelen).

 

Høringssvar fra TF

TF støtter hovedelementene i høringen, men har spiller inn ønske om to endringer for henholdsvis fangstrapportering og tilreisende fiskeres adgang til fiske i norske sideelver.

Fangstrapportering:

De tre fiskeforskriftene har lik ordlyd når det kommer til krav om fangstrapportering.  Det gjelder §29 i Forskrift om fiske på Tanavassdragets grenseelvstrekning, § 27 i Forskrift om fiske på Tanavassdragets nedre norske del og § 23 i forskrift om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skieččanjohka. TF uttaler følgende:

 1. TF går imot forslaget om å innføre en ny rapporteringsordning for fastboende fiskere. Den skal være som i dag – rapportering etter endt fiskesesong.

 2. En vesentlig årsak til at vi avviser forslaget, er at det henger sammen med de såkalte forhåndsavtalte tiltakene i avtalen.

 3. TF ble i sin tid holdt utenfor forhandlingene av tiltakene, og kan derfor ikke bidra til at de gjennomføres.

Tilreisende fiskeres tilgang i sidevassdrag:

TF har ment at reguleringen for tilreisende fiskere i norske sidevassdrag har vært lite oversiktlig. Hver av sideelvene har hatt sin unike sesong- og ukelengde. TF har derfor spilt inn et ønske om lik uke og sesonglengde i alle sideelvene, nemlig sesong fra 10. juni til 10. august, og ukelengde fra mandag kl. 18 til søndag kl. 18, jf. § 7. En forutsetning for å få til en slik ordning har vært å få på plass en annen måte å regulere turistfiske på. TF har foreslått å sette tak på antall fiskedøgn som kan selges til turister i sesongen. På bakgrunn av elvas størrelse, tilgang på fiskeplasser, bestandens status og tidligere salg av fiskekort til elvene sendte administrasjonen til TF inn et forslag til konkrete sesongkvoter for hvert sidevassdrag. Etter behandling i plenum, vil TF bemerke at antall begrensningen i antall fiskedøgn ikke bør forskriftsfestes, men styres av TF. TF foreslår derfor et nytt § 2, 3. ledd, og uttaler:

TF støtter at det kan selges inntil 1 600 døgnfiskekort per sesong for fiske etter laks i norske sideelver av Tanavassdraget.

Fordelingen av de 1 600 døgnkortene gjøres av TF.