Høring på endring av fiskeforskriftene

Klima- og Miljødepartementet (KLD) har sendt ut høring med forslag til endringer i fiskeforskriftene for Tanavassdraget. Bakgrunnen er årlige vurderinger gjort i arbeidsgruppa for forvaltning i henhold til Tanaavtalens artikkel 6 og 7. Høringsfristen er satt til 18. mars. Les TF sitt høringssvar her. 

Les høringsdokumentene fra Klima- og miljødepartementet

Forslag til endringer i forskrifter om fisket i Tanavassdraget

Høringsnotat

Forskrift om endring i forskrifter om fisket i Tanavassdraget

TFs høringssvar: Høringsuttalelse TF

Prosess ved årlig justering av fiskeforskriftene

Etter ikrafttredelsen av Tanaavtalen, er det årlig vedtatt justeringer i fiskeforskriftene. Det er Tanaavtalens artikkel 6 og 7 som åpner for denne muligheten, og artikkel 6 åpner med:

Dersom det er nødvendig for å sikre fiskebestandenes levedyktighet, for å verne eller gjenoppbygge fiskebestander som er svekket eller står i fare for å bli svekket, eller dersom fiskebestandenes tilstand tillater det, kan regjeringene eller de av disse utpekte myndigheter, innen rammene av hver parts nasjonale lovgivning, avtale bestemmelser som fraviker fiskereglene, for å oppnå formålet i artikkel 1 i denne avtale.

Det er overvåkings- og forskningsgruppa for Tanavassdraget som har i oppgave å gjøre årlige vurderinger av laksebestanden i vassdraget. Vurderingen skal leveres innen 15. desember hvert år (les årets vurdering her). Mottakeren av bestandsvurderingen er Arbeidsgruppa for forvaltning (forvaltningsgruppa) hvor TF har to av åtte medlemmer. Lokalt hold fra finsk side har også to medlemmer, og myndighetene i de to landene har to medlemmer hver. Forvaltningsgruppa avgjør hvilke endringer av fiskereglene som er akseptable i henhold til Tanaavtalen og statusen til bestandene, og legger frem et omforent forslag til endringer for et felles norsk-finsk møte i månedsskiftet januar/februar. Møtet ledes av departementene i de to land (Klima- og Miljødepartementet i Norge), og forvaltningsgruppa er også til stede. Årets møte ble arrangert i Holmenkollen.

Årshjul for forvaltningen av Tanavassdraget under Tanaavtalen.

Så langt er ordningen brukt til å få justeringer deler av forskriftene som har vært spesielt kontroversiell. Et eksempel fra tidligere år er bortfallet av garnfredningssonene i Storfossen og Ailestrykene som var en viktig prinsipiell sak for TF og lokale fiskere. Sonene gikk ut over et fåtall fiskerettshavere, og førte til at garnplassene som over lang tid har vært knyttet til gårdene ikke kunne gå videre i arv. Som en del av fjorårets endringer ble denne ordningen tatt bort. Et annet eksempel er forenkling av reglene for fangstrapportering. Avtalen krever at lokale fiskere skal melde inn rapport kontinuerlig, og minimum en gang i uka. Ordningen har blir utsatt, og for 2020 holder det å sende inn rapport to ganger i sesongen; midtveis og etter avsluttet sesong. Så legges det likevel til rette for jevnlig innrapportering av fangsten digitalt både på fiskerens egen profil i Fortuna software og med en egen app.

Ordningen har også gjort det mulig å justere fiskeforskriftene slik at strandkortene på norsk side blir et bedre produkt, og en slik justering er også ute på høring nå.

Tilrettelegging for økt salg av strandkort

TF driftes hovedsaklig på midler fra fiskekortsalget, og det er kortsalget på grenseelvstrekningen som står for den største delen (ca. 80 %) av kortalgsinntektene. Tanaavtalen åpner for at norsk og finsk side kan selge inntil 11 000 fiskedøgn hver; 5 500 strandkort og 5 500 båtkort. I løpet av de tre første sesongene under Tanaavtalen (2017-2019) har det vært vanskelig å få solgt tilstrekkelig med kort på grensestrekningen til å opprettholde TFs drift. Kun om lag halvparten av kortene er solgt. Særlig strandkortene har vært vanskelig å selge, og bare 1/3 av denne kvota er solgt.

TF har fått gjennom endringer for å kunne øke salget. De tre nederste sonene ble slått samme til en sone i 2019, og flere kort har blitt flyttet ned til de/den nedre sonen i to omganger. I 2020 måtte man godta at noen kort ble flyttet tilbake til den øvre sonen. Til gjengjeld er fredningsperioden for tilreisende fiskere flyttet fra ettermiddag/kveld til natt (kl. 23-06), noe som sannsynligvis gjør kortene mer attraktive. I tillegg har TF vedtatt å senke kortprisen på grenseelvstrekningen.

Vedtatt kortpriser for tilreisende fiskere for 2020:

Tilrettelegging for fiske etter andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye

TF prioriterer å tilrettelegge for et økt fiske etter innlandsfiskeartene i vassdraget. Bakgrunnen for dette er blant annet at man erfarer at det har blitt mer gjedde i vassdraget. Som fiskespiser er gjedda en potensiell predator på ungfisk av laks, og under predatorprosjektet (2018-2019) har man som ventet dokumentert at gjedda blant annet spiser laksesmolt på vei ut til havet. Dersom man skulle lykkes med å redusere gjeddebestanden ved et økt fiske, kan smoltdødeligheten under utvandringer reduseres, noe som igjen kan gi positive effekter for laksebestandene i vassdraget.

Gjedda er en glupsk fisk med en allsidig diett. Her har den spist en fiskeandunge (sil- eller laksand). Andungen hadde en nyspist ørekyte i nebbet. Gjedda spiser blant annet laksesmolt på vei ut. Resultatene fra predatorprosjektet med dusørordninga (2018-2019) er ventet å bli publisert i løpet av mars (foto: Martin A. Svenning).

To forslag er ute på høring her. Trådtykkelsen for garn til fiske etter andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye er foreslått å økes fra 0,17 til 0,20 mm. Dessuten er det foreslått at fisket med garn etter andre arter kan settes i gang ved isgangen. Frem til 2019 kunne fisket starte først 20. mai. Dette fisket er kun åpent for fiskerettshaverne, altså laksebreveierne på norsk side (rettighetshaver jf. Tanaloven § 4).

Fra lokalt hold på finsk side ble det foreslått å utvidet fisket etter andre arter til å gjelde hele fiskesesongen i Tanaelva. Nå avsluttes fisket allerede 15. juni i Tanaelva, mens det er åpent til 20. august i Anárjohka og 15. august i Kárášjohka og Iešjohka. Forslaget fikk ikke gjennomslag denne gangen, men det legges opp til et prosjekt, eller prøveordning som gir fiskerettshaverne mulighet til fiske med småmaska garn i Tanaelva ut over sommeren mot å levere en detaljert rapport om innsats og fangst. Vilkår for dette fisket publiseres i løpet av våren.

Parallelt med høringen om forskriftsendringer har TF en egen høring ute med vedtak som åpner for et utvidet fiske etter innlandsfisk. Fisketiden for fiske etter innlandsfisk er i all hovedsak styrt av fisketiden etter laks, men TF er tildelt muligheten til å åpne for et utvidet fiske etter disse artene i henhold til forskriften som regulerer fisket i de norske sideelvene til Tanavassdraget:

TF kan utvide fisketiden for fiske etter andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye i spesifiserte områder dersom hensynet til innlandsfiske tilsier det og fisket ikke er til skade for laks, sjøørret eller sjørøye.

Les mer om høringen som TF har utlyst her. Høringsfristen til denne ordningen er satt til 28. mars, altså ti dager etter høringsfristen til departementet.