Justeringer i fiskeforskriftene

Etter en prosess mellom norske og finske forvaltningsmyndigheter er det nå vedtatt noen justeringer av forskriftene for fiske i Tanavassdraget. Her kan du lese forskriftene i sin helhet og endringene foran inneværende sesong.

Les forskriftene i sin helhet:

Forskriftsendringer

Den nye Tanaavtalen ble signert av Finland og Norge 9. september 2016. Fiskereglene for de norske delene av vassdraget ble nå delt opp i tre forskrifter (se over) som trådte i kraft våren 2017. Hovedtrekkene i Tanaavtalen ligger fast i avtaleperioden, altså 5 år i første omgang, men Artikkel 6 og 7 i avtalen åpner for årlige evalueringer og eventuelle avtaler om midlertidig fravikelse av fiskereglene. Etter en prosess med lokale og sentrale myndigheter på norsk og finsk side ble endringene i forskriftene sendt på høring i perioden 15. februar til 15. mars 2018. Endringene i forskriftene trådte i kraft 23. mars.

Følgende endringer ble vedtatt:

 1. Endret fordeling av strandfiskekort til tilreisende fiskere på grensen.

Hvert av landene har en kvote på 11 000 fiskedøgn å selge til tilreisende fiskere på grenseelvstrekninga av Tanaelva og Anárjohka, halvparten strand- og halvparten båtkort. Døgnene er delt inn i 4 båtsoner og 5 strandsoner, og er dessuten delt inn i sesongens uker. Erfaringene fra forrige sesong viste at særlig  fordelingen av strandfiskekvota gjore det vanskelig å få solgt alle de norske kortene. I sesongen 2018 er det derfor tillatt at inntil 600 av strandfiskedøgnene fra Outakoskisonen og Anárjohka flyttes ned til de tre nedre sonene på norsk side av grensestrekningen.

 1. Opprettelse av barnekort på grensestrekningen.

Under den nye Tanaavtalen er det altså satt av 11 000 fiskedøgn til hvert av landene. Det ble ikke gjort noe unntak for barn, og i prinsippet måtte barn ha et ordinært fiskekort i 2017. TF sitt utgangspunkt har vært at barn under 16 år skal ha gratiskort, og dette var praksis for fjorårssesongen. For 2018 er det lagt opp til at 3 % av kortkvoten skal gå til personer som har med seg barn under fisket, dvs at de aktuelle kortene gjelder to stenger (fra strand), ei stang til foresatt og ei til barn/ungdom. Nærmere beskrivelse av denne ordningen kommer etter hvert.

 1. Ved båtfiske skal alle i båten som deltar i fisket ha fiskekort, inkludert den som ror.

Dette er en presisering som skal sikre at alle som deltar i fiske fra båt skal ha fiskekort. Aktiv deltakelse i fisket inkluderer f.eks hjelp til å holde i fiskestang, håve, sette på sluk og ro.

Lokale fiskere er ikke lenger bundet av ordningen med at én båt kan fiske med maksimalt tre stenger.

 1. Justering av munningssonene

Der lakseførende sideelv munner ut i Tanaelva er det fredningssoner for både strand og båtfiske. Disse sonene ble utvidet før sesongen 2017. Sonene er nå justert, og følgende er gjeldene for sesongen 2018:

 • Nedstrøms, i et område som avgrenses av en sirkelbue med radius 200 m fra nærmeste elvebredd i sideelvens munning og
 • oppstrøms, 50 m fra nærmeste elvebredd i sideelvens munning og vinkelrett inntil 200 m ut i hovedelva eller til motsatt bredd.
 • Forbudsområdet omfatter arealet mellom grensene definert i a) og b). Det er tillatt å fiske med stang fra strand på motsatt side av sideelvens munning. Det er også tillatt å ro raskt rett igjennom forbudssonen uten stans, med fiskeredskap ute, såfremt dette skjer mindre enn 10 meter fra bredden på motsatt side av munningen.
 • Det tilsvarende gjelder for munningsområdet til sideelvene Áhkujohka, Lákšjohka og Leavvajohka, men a) med 300 m radius og b) vinkelrett inntil 300 m ut i hovedelva eller til motsatt bredd.
 • Det tilsvarende gjelder der lakseførende sideelver munner ut i sideelver,  a) med 100 m radius og b) vinkelrett inntil 100 m ut i hovedelva eller til motsatt bredd. Her er det  ikke lov å fiske fra motsatt bredde.

Illustrasjon av munningsfredningen der lakseførende sideelver munner ut i Tanaelva

 1. Trådtype og maskevidde i ledegarn.

Det vakte oppstandelse da nye maskeviddebestemmelser for ledegarn ble vedtatt i Tanaavtalen. Bestemmelsene gjorde at flere tradisjonelle fiskeplasser ikke ville være mulig å benytte lenger. Det ble derfor gjort en endring før sesongen 2017, og nå er det følgende gjeldene:

Når det brukes garn i tverrstengsel, ledestengsel og ledegarn skal maskevidden være minst 58 mm, og det er kun tillatt å benytte tråd av spunnen nylon (tråd med tynnere enkeltfilamenter enn 8 denier) som er minst 1,1 mm tykk (210/8×3, norsk tråd nr. 8). For fiskesesongen 2018 gjelder ikke spesifikasjonen om trådtykkelse.

 1. Fangstrapportering

I følge Tanaavtalen skal både lokale og tilreisende fiskere rapportere fangst av laks, sjøørret, sjørøye, pukkellaks og regnbueørret fortløpende, eller for å være nøyaktig; «innen første mandag etter at fisket pågikk». Dette blir sett på som et problem ettersom mange fortsatt velger å rapportere på papir (fangstdagboka). Det er derfor lagt opp til følgende overgangsordning:

«Lokale fiskere skal for fiskesesongen 2018 levere fangstoppgave innen 1. september. Det skal legges til rette for at disse fiskerne i tillegg kan levere fangstrapport/dagbok på papir for fiske utført til og med uke 26.»

Det er for øvrig lagt opp til en gradvis opptrapping mot ukentlig rapportering i sesongen 2020.

 1. Fanging av fisk til vitenskapelige formål; en presisering av teksten.

Lik fisketid i alle sideelver?

TF har ønsket å ha samme fisketid i alle de norske sideelvene, og dessuten at laksefisket skulle ha samme sesong i sideelvene som i Tanaelva. I 2017 hadde de lokale fiskerne samme fisketid i alle sideelvene, mens både sesonglengde og antall åpne dager i uka varierte fra sideelv til sideelv for tilreisende fiskere. Dette er også tilfelle for 2018. Det er imidlertid mulighet for en lengre sesongen enn i fjor for sideelven Masjok/Máskejohka og Leavvajohka. Endelig fisketider for sideelvene vil bli vedtatt på TF møtet i slutten av April.

Dokumenter fra forskriftendringen

Endringer i fiskereglene for Tanavassdraget(1)

Endringsforskrift_2018-03-23-486 (1)

Departementsvedtak om endringer i forskrifter om gjennomføring av Tanaavtalen(4965

Protocol to the Tana Agreement signed march 2018