Klart for ny sesong

Storfossen under kraftig vannføring 30. mai.

Isen hadde skamvett til å gå av Tanaelva like før sesongstart, men første drivgarnsuke har blitt preget av storflom. I skrivende stund er vannføringen i Polmak på over 2 100 m3/sek. Dette til tross er det fanget en noe laks første uke. Her har vi samlet informasjon som er verd å få med for lokale fiskere om årets sesong.  

Følg vannføringen her.

Fiskekort

Fiskekortordningen for de lokale fiskerne er nå veletablert. Fiskere kan velge å kjøpe kort for lakseførende strekninger i enten Tana eller Karasjok kommune, eller for hele vassdraget. Prisen på hvert av kortene har økt med 100,- fra i fjor.

Ungdom fra fylte 16 år og frem til fylte 18 år får kjøpt billigere kort, mens barn/ungdom fra fylte 12 år og frem til fylte 16 år skal ha gratiskort. Yngre barn kan også registrere gratiskort.

Fiskekortet kan kjøpes på nett og over disk på et av utsalgsstedene på norsk side av vassdraget.

Endringer i fiskereglene

Det er gjennomført bare mindre endringer i fiskeforskriftene siden i 2019. Endringene som var på høring tidligere i vår ble vedtatt.

For lokale stangfiskere er endrede fredningssoner ved utløpet av lakseførende sideelver på grenseelvstrekningen den største endringen i sesongen. Sonene er som følger i sesong 2020:

Fra båt og fra strand utenfor elvemunningen til lakseførende sideelver i et område som for den enkelte sideelv avgrenses på følgende måte:

 • Njiljohka (FIN): et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 200 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og ut til djupålen;
 • Áhkojohka (FIN): et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 200 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og ut til djupålen;
 • Kárášjohka (NOR) (samløpet mellom Anárjohka og Kárásjohka): et område som strekker seg 50 m oppstrøms i begge disse elvene, og 200 m nedstrøms i Tanaelva og på tvers av elveløpet;
 • Gáregasjohka (FIN): et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva;
 • Iškorasjohka (NOR): et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 50 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva;
 • Goššjohka (NOR): et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva;
 • Anárjohka (NOR) der Anárjohka munner ut i Skiehččanjohka: et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av elveløpet.
 • For øvrige sideelver er fiske forbudt i et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 100 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og ut til djupålen.

For laksebreveiere med garnfiskerett er det også kun små endringer. I garnene til fiske etter andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye, er det nå lov til å benytte trådtykelse 0,20 mm mot 0,17 mm i 2019. Ved bruk av spunnet nylon i laksegarn kan enkeltfilamentene skal tråd ha enkeltfilamenter som er 8 denier eller tynnere. I 2019 var ordlyden; «tynnere enn 8 denier». Denne justeringen har dermed neppe noen praktisk betydning.

TF har vedtatt en presisering i forhold til samfiske med faststående bruk (TF-sak 82/2019). To eller flere fiskere kan avtale samfiske og fiske med maksimalt et bruk pr fisker. De kan da røkte brukene f. eks annen hver gang.

For tilreisende fiskere er fisketiden på grensestrekningen endret, slik at strandfiskerne fisker et døgn fra kl 18.00, men har nattefredning mellom kl 23.00 og 06.00. Mer om tilreisende fiskere kommer i en egen nyhetssak.

TF har vært opptatt av å legge bedre til rette for fiske etter andre arter enn laks, og har blant annet vedtatt et utvalg av strekninger, stort sett innsjøer, som vil være åpent for fiske hele året. Det er også opprettet sluksoner for tilreisende fiskere i flere sideelver for å legge til rette for fiske etter andre arter. Mer info om dette kommer i en egen nyhetssak senere.

Vi har samlet aller regler for garnfiske etter laks, sjøørret og sjørøye, og lokalt stangfiske i to dokumenter:

Fiskeregler lokalt stangfiske 2020

Fiskeregler garnfiske laks 2020

Gjennomgang av regler for drivgarnsfiske

Drivgarnfiske er det mest aktuelle nå den første tida. I år er det drivgarnsfiske i tre forskjellige uker. Mandag 15.6 er det riktignok bare 6 timer fisketid. Reglene for fisket:

 • Drivgarnsfiske kan kun utøves i egen fiskesone. Sonene skal være merket med hvite, nummererte skilt. Fiskeren er selv ansvarlig for å kjenne grensene på sonen. Dersom to laksebreveiere fra to tilstøtende soner fisker sammen, kan de fiske aktivt over sonegrensen.
 • Laksebreveier eller hustandsmedlem avgjør selv hvem drivgarnfisket skal utøves sammen med. Forutsetningen er at utpekt deltaker har gyldig fiskekort og er fast bosatt og registrert i folkeregisteret i en av elvedalens kommuner. Laksebreveier eller hustandsmedlem kan i tillegg til deltaker ha med et nært familiemedlem som er barn, barnebarn, forelder eller søsken, uavhengig om vedkommende er bosatt i eller utenfor elvedalen.
 • Drivgarnsfiske kan utøves to døgn i uka, fra mandag kl. 1800 til onsdag kl. 1800, fra 1. til 15. juni.
 • Drivgarnet kan være inntil 45 meter langt, og maskevidden skal minimum være 58 mm, målt fra knutes midtpunkt til knutes midtpunkt når garnet er vått.
 • Det er kun tillatt å bruke tråd av hamp, bomull, nylonbindetråd eller spunnet nylon (nylon, perlon, terylene). Ved bruk av spunnet nylon skal tråd ha enkeltfilamenter som er 8 denier eller tynnere. Det er ikke tillatt å bruke gjennomsiktig materiale, som monofilament nylon.
 • Det er ikke tillatt å fiske med drivgarn samtidig som man har et faststående til fiske etter laks, sjøørret og sjørøye ute.
 • Drivingen kan foregå inntil 500 m. Under drivingen kan det kun benyttes en båt.
 • Ved drivgarnsfiske skal avstanden mellom to bruk være minimum 200 m.
 • Det er forbudt å fiske og å sette ut redskap fra båt med motoren i gang.
 • Fredningsområde: Ved sideelv hvor laks går opp, må det i hovedelv på sideelvas side av djupålen ikke brukes drivgarn stengsel nedstrøms fra sideelva nærmere enn 200 meter fra samløpet av sideelv og hovedelv.
 • Det er ikke tillatt å fange laksestøing, og disse skal settes ut.

Fangstrapportering

All laks, sjøørret, sjørøye og pukkellaks skal rapporteres. Vinterstøing skal rapporteres som en egen kategori. Ettersom støingen skal settes ut mest mulig skånsomt, er det godt nok å anslå antall og samlet vekt innen hver vektkategori. Riktig dato skal alltid oppgis.

TF er opptatt av å øke kunnskapen om andre arter enn laks i Tanavassdraget, og ber derfor alle fiskere om å rapportere fangst av blant annet harr, gjedde, sik, abbor, lake og elveørret.

Vi oppfordrer alle til å legge inn fangsten fortløpende i sin profil i Fortuna software.

Vi legger fortsatt til rette for rapportering på skjema, og minner om at det er to frister å forholde seg til. Junifangsten skal rapporteres innen 6. juli, og resterende fangst skal rapporteres innen 1. september.

Laksedagbok for laksebreveiere: Fangstdagbok 2020 del 1 Fangstdagbok 2020 del 2

Fangstskjema for laksebreveiere og stangfiskere: Fangstskjema garn- og stangfiske_2020

Fangstskjema for sjøørretfangst i Tanamunningen: Sjøørretskjema

Vi ønsker også informasjon om fangsten av ørret i sjøen, og oppfordrer derfor alle å sende inn skjema med ørretfangst fra Tanafjorden og Leirpollen. Miljødirektoratet presenterte også en nasjonal rapporteringsdatabase for fangst av anadrom fisk i sjøen. Denne kan alternativt brukes.

Skjellprøveprosjekt

Innsamling av skjellprøver fra laks og sjøørret er en svært viktig kunnskapskilde for overvåkingen av laksebestandene i Tanavassdraget. TF har avtale med et utvalg av fiskere som tar prøver av all fisk, og gjør nøyaktige mål av disse, mot en godtgjørelse pr prøve. Fiskerne er ikke forpliktet å rapportere fangsten ut over leveringen av prøvene.

Det er plass for flere deltakere i prosjektet. Vi ønsker spesielt å ha med fiskere som fisker jevnt gjennom mye av sesongen. Vi ønsker også et større utvalg fra det tidlige fisket, og er derfor spesielt interessert i aktive drivgarnsfiskere.

Dusørordning – predatorprosjekt

Dusørordningen for innlevering av ørret og gjedde som gjaldt i sesong 2018-2019 er ikke videreført. Dietten er gjennomgått og dokumentert, og rapport fra prosjektet er nært forestående.

Dusørordningen for mink er derimot fortsatt aktiv. Dusøren er satt til 700,- pr snute. Vilkåret er at hele minken (med eller uten pels) leveres inn og merkes med fangststed, fangstdato og fangstredskap. Minken må for øvrig være fanget på norsk side ved lakseførende deler av Tanavassdraget.