Forskrifter

Forskrift om lokal forvaltning (2011)

Midnattsol

Forskrift om lokal forvaltning i Tanavassdraget ble fastsatt av Kongelig resolusjon den 4. februar 2011. Formålet med denne forskriften er å etablere lokal forvaltning av fisk og fisket i de norske delene av Tanavassdraget.

Les mer på Lovdata.no

Kongelig resolusjon til forskriften

 

Fiskeforskrifter i Tanavassdraget

På norsk side av Tanavassdraget reguleres fisket av tre ulike forskrifter for henholdsvis grensestrekningen, den nedre norske delen av Tanaelva og for de norske sideelvene. I tillegg kan TF begrense fisket ytterligere jf. Tanaforskiftens § 10. For å gjøre reglene mer tilgjengelig har vi samlet reglene for garnfiske etter laks, garnfiske etter andre arter, lokalt stangfiske og tilreisendes stangfiske i egne dokumenter:

Fiskeregler garnfiske laks

Fiskeregler garnfiske etter andre arter

Fiskeregler lokalt stangfiske  

Kartgrunnlag TF-regler 2019

Fiskeregler for tilreisende fiskere 

Fiskeregler for tilreisende i Tanavassdraget 2019

Fiskeregler for tilreisende fiskere grensa (A3-format) 2019

Fiskeregler for tilreisende fiskere nedre norske (A3-format) 2019

Fiskeregler for tilreisende fiskere sideelver (A3-format) 2019

Forskrift om fisket på Tanavassdragets grenseelvstrekning

ReŋkoForskrift om fisket i på Tanavassdragets grenenseelvstrekning bygger på overenskomsten mellom Norge og Finland om felles forskrifter om fisket på grensestrekningen.

Les mer på Lovdata.no

 

 

Forskrift om fiske i Tanavassdragets nedre norske del 

Forskriften regulerer fisket i den nedre norske delen av Tanavassdraget,og reglene her sal ikke være lempeligere enn reglene på grensestrekningen. Nedre del av Tanaelva (foto: Kjell-Magne Johnsen).

Les mer på lovdata

Merk at TF har vedtatt:

  • Lengre fiskesesong i munningssonen (Langnes- Tanamunningen); 23. juni – 15. september
  • Sluksone for tilreisende fiskere ved Tana bru; på østsiden av elva, fra 150 m nedenfor brua til ca. 100 m ovenfor brua (som i 2016 og tidligere).

 

Forskrift om fisket i de norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka

Illustrasjon

Forskriften regulerer fisket i de norske sidevassdragene til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka så langt laks går opp (se www.lakseregisteret.no).

Les mer på lovdata

Merk at TF i har vedtatt følgende fredningssoner:

  • Nedre del av Lákšjohka (fra Lásse/Bergkulpen og ned til munningen av Lákšjohka)
  • Kulp i øvre del av Lákšjohka (90 graders sving, ca 1 km nedenfor elveskillet)
  • 200 m sone over og nedenfor Šuormpugorži i Kárášjohka
TF har også vedtatt følgende:
  • Øvre grense for garnfiske i Kárášjohka (Stuorragorži) og Iešjohka (Iešjotbrua)
  • Øvre grense for båtfiske i Kárášjohka (Buksaluohžženguoika)

Kartgrunnlag TF-regler 2019

Forskrift om registrering og merking av båter

Båter

Båter som skal brukes ved fiske i Tanavassdraget, må registreres av eieren som er fast bosatt i Tanaelvas fiskeområde.

Les mer på Lovdata.no

 

 

Forskrift om bruk av motorfartøy på Máskejohka, Tana kommune, Finnmark

Forskriften gjelder bruk av båtmotor i Máskejohka etter 20. juni.

les mer på lovdata.no

Forskrift om bruk av vannjetaggregat (vannscooter) på vassdrag, Tana kommune, finnmark. 

les mer på lovdata.no