Forskrifter

Forskrift om lokal forvaltning (2011)

Midnattsol

Forskrift om lokal forvaltning i Tanavassdraget ble fastsatt av Kongelig resolusjon den 4. februar 2011. Formålet med denne forskriften er å etablere lokal forvaltning av fisk og fisket i de norske delene av Tanavassdraget.

Les mer på Lovdata.no

Kongelig resolusjon til forskriften

 

Fiskeforskrifter i Tanavassdraget

På norsk side av Tanavassdraget reguleres fisket av tre ulike forskrifter for henholdsvis grensestrekningen, den nedre norske delen av Tanaelva og for de norske sideelvene. I tillegg kan TF begrense fisket ytterligere jf. Tanaforskiftens § 10. For å gjøre reglene mer tilgjengelig har vi samlet reglene for garnfiske etter laks, garnfiske etter andre arter, lokalt stangfiske og tilreisendes stangfiske i egne dokumenter:

Fiskeregler garnfiske laks 2020

Fiskeregler lokalt stangfiske 2020

Fiskeregler i Tanavassdraget vedtatt av TF (2020)Kartgrunnlag TF-regler 2020

Forskrift om fisket på Tanavassdragets grenseelvstrekning

ReŋkoForskrift om fisket i på Tanavassdragets grenenseelvstrekning bygger på overenskomsten mellom Norge og Finland om felles forskrifter om fisket på grensestrekningen.

Les mer på Lovdata.no

 Fiskeregler for tilreisende fiskere grensa (A3-format) 2020

 

Forskrift om fiske i Tanavassdragets nedre norske del 

Forskriften regulerer fisket i den nedre norske delen av Tanavassdraget,og reglene her sal ikke være lempeligere enn reglene på grensestrekningen. Nedre del av Tanaelva (foto: Kjell-Magne Johnsen).

Les mer på lovdata

Merk at TF har vedtatt:

 • Lengre fiskesesong i munningssonen (Langnes- Tanamunningen); 23. juni – 15. september
 • Sluksone for tilreisende fiskere ved Tana bru; på østsiden av elva, fra 150 m nedenfor brua til ca. 100 m ovenfor brua (som i 2016 og tidligere).

Fiskeregler for tilreisende fiskere nedre norske (A3-format) 2020

 

Forskrift om fisket i de norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka

Illustrasjon

Forskriften regulerer fisket i de norske sidevassdragene til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka så langt laks går opp (se www.lakseregisteret.no).

Les mer på lovdata

Merk at TF i har vedtatt følgende fredningssoner:

 • Nedre del av Lákšjohka (fra Lásse/Bergkulpen og ned til munningen av Lákšjohka)
 • Kulp i øvre del av Lákšjohka (90 graders sving, ca 1 km nedenfor elveskillet)
 • 200 m sone over og nedenfor Šuormpugorži i Kárášjohka
TF har også vedtatt følgende:
 • Øvre grense for garnfiske etter laks i Kárášjohka (Stuorragorži) og Iešjohka (Iešjotbrua)
 • Øvre grense for båtfiske i Kárášjohka (Buksaluohžženguoika)

Sluksoner for tilreisende fiskere i norske sideelver:

 • I følgende innsjøer i Máskejohka: Máskejávre, Vuoksajávre og Máskeluobbal. Området omfatter ikke området som er nærmere enn 100 m fra utløpet til Geasis, eller innløpet til Máskejohka, i Máskeluobbal.
 • Sideelva Luovvtejohka/Luftjok.
 • Sideelva Polmakelv og norsk del av Polmakvann
 • Innsjøen Soavveljávre med stillerennende elveområde fra merket punkt UTM sone 33 N7829575, Ø965880 (nedre) til punkt N7828860, Ø964340 (øvre) i Lákšjohkas sideelv Gurtejohka.
 • Sideelva Váljohka (omfatter ikke Váljohkas sideelv Ástejohka).
 • Kárášjohka fra Ráidenjárga (samløpet med Anárjohka) til Fastemohkki (nedenfor Ráitegorži)
 • Ved innsjøene Šuoššjávre og Ajotluobbal i Iešjohka.
 • Følgende innsjøer i sideelva Bavvtajohka; Bajit og vuolit Áhkašjávri, og Gastejávre og Bajit Gastejávre.
 • Sideelva Goššjohka.
 • Øvre norske del av Anárjohka.

Fiskeregler for tilreisende fiskere sideelver (A3-format) 2020

Kartgrunnlag TF-regler 2020

Forskrift om registrering og merking av båter

Båter

Båter som skal brukes ved fiske i Tanavassdraget, må registreres av eieren som er fast bosatt i Tanaelvas fiskeområde.

Les mer på Lovdata.no

 

 

Forskrift om bruk av motorfartøy på Máskejohka, Tana kommune, Finnmark

Forskriften gjelder bruk av båtmotor i Máskejohka etter 20. juni.

les mer på lovdata.no

Forskrift om bruk av vannjetaggregat (vannscooter) på vassdrag, Tana kommune, finnmark. 

les mer på lovdata.no