Overenskomsten

Foto: Kjell-Magne Johnsen

Laksefisket i Tanavassdraget har siden 1873 vært regulert gjennom bilaterale avtaler mellom Norge og Finland.  Overenskomsten mellom de to land som nå gjelder trådte i kraft i 1990. Dens formål er å verne og ta vare på naturlige bestander av anadrome laksefisk slik at naturens mangfold og produktivitet bevares. I den gjeldende overenskomsten er det avtalt detaljerte bestemmelser om redskapsbruk, fisketider etc.

Overenskomsten gir regionale myndigheter (Fylkesmannen i Finnmark og ELY-keskus) ansvar for å fastsette regler for tilreisende fiske på riksgrensestrekningen når hensynet til fiskebestanden og utøvelsen av fisket gjør det nødvendig.

Det er enighet med Finland om at den gjeldene overenskomsten bør oppdateres og tilpasses nasjonale og internasjonale prinsipper  og retningslinjer for lakseforvaltningen. Den nye overenskomsten må også tilpasses den nye lokale forvaltningen på norsk side. Det er oppnevnt en norsk delegasjon som skal reforhandle overenskomsten mellom Norge og Finland gjennom Kongelig resolusjon fra 20. april 2012. I den Kongelige resulusjonen heter det for øvrig at «hovedformålet med forhandlingene vil være å sikre at fiske i vassdraget til en hver tid er bærekraftig» Forhandlingene foregår fram til november 2013. Den nye overenskomsten skal trå i kraft i 2015. 

Den gjeldende overenskomsten fra 1990 kan dere lese her:  Overenskomsten (PDF)  

Kongelig resolusjon; Reforhandling av avtalen mellom Norge og Finland mv. i Tanavassdraget – oppnevning av forhandlingsdelegasjon: Kongelig-resolusjon