Tanaloven

Renko

Foto: Kjell-Magne Johnsen

Lov av 23. juni 1888 om Retten til Fiskeri i Tanavassdraget i Finmarkens Amt (Tanaloven) bygde på kongelig plakat av 4. mai 1872. Med Tanaloven la myndighetene fiskeretten til den jordbrukende befolkning i elvedalen. Hensikten med Tanaloven var å sikre at de personer, med tilknytning til Tanavassdraget, fikk beholde fiskeretten de hadde ervervet gjennom alders tids bruk.

Loven ble fornyet i 2014. Da ble også stangfiskeretten for personer bosatt i Tana og Karasjok kommune, som allerede var etablert i Tanaforskriften (2011), hjemlet i loven.

Lov om fiskeretten i Tanavassdraget Tanaloven