Nettsalget åpner for lokale fiskere

Iskoss i nedre del av Storfossen 4. mai 2016 (foto: Narve S. Johansen)

 Nettsalget av sesongkort for lokale fiskere åpner i ettermiddag, 18. mai. Laksefiskesesongen begynner i år 1. juni. Laksebreveiere kan imidlertid fiske med småbente garn etter andre arter enn laks, sjøørret og laks allerede fra 20. mai.

Hvem regnes som lokale fiskere?

Lokale fiskere er personer som er permanent bosatt i Tana eller Karasjok kommune. Også personer bosatt langs lakseførende sideelver til Tanavassdraget i Kautokeino kommune har status som fastboende. Permanent bosatt betyr at man må være folkeregistrert. Dette betyr at f. eks studenter som er borteboende, men fortsatt er folkeregistrert på hjemme i Tana og Karasjok regnes som lokal.

Lokale fiskere deles inn i to rettighetsgrupper i henhold til Tanaloven. Laksebreveierne er personer som høster tilstrekkelig av sin dyrkede mark i henhold til Tanalovens § 4. Laksebreveierne har anledning til å fiske med alle redskaper som er tillatt i henhold til forskriften. Øvrige lokale har rett til stangfiske i henhold til Tanalovens §5.

Alle lokale fiskere kan kjøpe sesongkort for lakseførende deler av Tanavassdraget. Prisen er den samme som i 2016; 600,- for hele vassdraget og 350,- for lakseførende deler av vassdraget i enten Tana eller Karasjok+Kautokeino kommune. Det billigere sesongkortet for fiske på grensestrekningen er nå tatt bort.

Hvor kan man kjøpe kort?

Lokale fiskere kan kjøpe kort på nett. Fiskere som ikke sendte inn rapport på sin fangst/null-fangst etter 2016 må betale et ekstra gebyr på sitt fiskekort (300,-), og de må kjøpe sitt fiskekort hos et av våre utsalgssteder. Alle fiskere kan for øvrig kjøpe kort over disk på utsalgsstedene som tidligere. Salget på utsalgsstedene åpner først på lørdag 20. mai.

  1. Gå inn på https://tana.lakseelv.no/
  2. Log inn med din FiskerID fra i fjor, eller tast inn ditt tlf nr.
  3. Rediger din profil; er adressen og mailadresse korrekt?
  4. Er du husstandsmedlem? Registrer ditt kort opp mot den personen i husstanden som er laksebreveier.
  5. Kjøp fiskekortet som du ønsker

Vi har ført opp relevant informasjon om fiskereglene på kortene og på vår hjemmeside. Det er imidlertid fiskerens ansvar å gjøre seg kjent med regelverket. Dersom det er ting som er uklar, kan man ta kontakt med administrasjonen til TF.

Fangstregistrering

Fangstregistreringen gjøres på din profil i Fortuna software; https://tana.lakseelv.no/

Logg inn med din fiskerID eller telefonnr. Og registrer fangst.

TF oppfordrer alle fiskere til å benytte dette systemet, men åpner også i år for skriftlig rapportering.

Tilreisende fiskere kan levere rapport på utskriften av fiskekortet. Lokale fiskere oppfordres til å bruke skjema som skal være tilgjengelig hos utsalgsstedene, og som kan skrives ut her. Skjemaene kan leveres til kortselgere eller sendes til Tanavassdragets fiskeforvaltning, Deanugeaidnu 1780, 9845 Tana.

Laksebreveiere kan fylle inn fangstdagboka som er satt opp på samme måte som tidligere. Det skal være noen ferdigfrankerte fangstdagbøker hos de ulike utsalgsstedene. Fangstdagbok 2017

Stangfiskere og laksebreveiere kan føre fangsten inn på fangstskjema. Her skal én og én fisk føres opp med dato, art, vekt, lokalitet, om fisken ble gjenutsatt og eventuelt kjønn og lengde. Dersom laksebreveiere benytter skjemaet må også redskap føres opp. Fangstskjema stangfiskere

Fangst av følgende arter skal rapporteres: Laks/laksestøing/oppdrettslaks, sjøørret, sjørøye, pukkellaks og regnbueørret. Det er også åpnet for å rapportere fangst av andre arter.

Forenklede skjema for rapportering av sjøørretfangst fra Tanamunningen er også tilgjengelig. Før også gjerne fangst av sjøørret utenfor grense sjø/elv her, men noter i så fall at fangsten er gjort i sjøen Sjøørretskjema 2017