Nye fiskeregler i 2017

Tanaelva fra Boimmáščohkka Foto: Narve S. Johansen

Før fiskesesongen 2017 trådte en ny overenskomst om fiske i Tanaelva i kraft. Fisket i vassdraget er nå regulert i tre ulike forskrifter, og i tillegg har TF vedtatt noen endringer. Her tar vi en gjennomgang av reglene med fokus på endringer fra tidligere år.

Tre forskrifter

Fisket på norsk side av Tanavassdraget ser nå regulert av tre forskrifter; én for grensestrekningen, én for den nedre norske delen av Tanaelva og én for de lakseførende sideelvene på norsk side av Tanavassdraget. Forskriften for grensestrekningen er styrt av overenskomsten, mens den for nedre norske del av Tanavassdraget ikke skal være lempeligere enn reglene avtalt på grensen. Reglene for de norske sideelvene er ikke direkte styrt av overenskomsten, men forvaltningen på norsk side har ansvar for at forskriftene her skal sikre bevaring og bærekraftig utnyttelse av fiskebestandene.

Forskriftene:

Grensestrekningen

Nedre norske del

Sideelver

Informasjon fra departementet 

Garnfisket

Garnfisket for fiske etter laks og sjøørret er betydelige redusert i forhold til tidligere, med kortere sesong enn tidligere, færre fiskedager i uka i deler av sesongen og fiske med bare et bruk av gangen.

Drivgarnsfisket: Er kun åpent mellom 1. og 15. juni, fra mandag kl. 18 til onsdag kl. 18, dvs 4 døgn i løpet av 2017.

Det er ikke tillatt å bruke motor ved fiske, heller ikke ved utsett av bruk. Dette gjelder både stang og garnfiske, og er noe innskjerpende for fiske med drivgarn. 

Stågarnsfiske: Sesongen varer fra 1. juni til 31. juli. I perioden 1. juni til 15. juli er det to fiskedøgn i uka; fra mandag kl. 18 til onsdag kl. 18. Fra 16. juli til 31. juli er det tre fiskedøgn i uka; fra mandag kl. 18 til torsdag kl. 18. Det er kun lov til å fiske med et bruk av gangen, dvs at det heller ikke kan fiskes med stengsel eller drivgarn samtidig som det fiskes med stågarn.

Fiskere som bor langs Anárjohka og som har vært aktive garnfiskere i perioden 2013-15 kan også fiske frem til 12. august. I perioden 1. til 12. august kan de fiske to dager i uka; mandag kl. 18 til onsdag kl. 18. Garnfisket i de norske sideelvene; Kárášjohka opp til Stuorragorži og Iešjohka opp til Iešjotbrua er regulert på samme måte som i Tanaelva.  

Stengselfisket: Sesongen varer fra 1. juni til 31. juli. I perioden 1. juni til 15. juni er det to fiskedøgn i uka; fra mandag kl. 18 til onsdag kl. 18. Fra 16. juni til 31. juli er det tre fiskedøgn i uka; fra mandag kl. 18 til torsdag kl. 18. Det er kun lov til å fiske med et bruk av gangen, dvs at det heller ikke kan fiskes med stågarn eller drivgarn samtidig som det fiskes med stengsel.

Samme trådtype og maskevidde er videreført for alle typer garn for laksefisk. Det har tidligere vært spørsmål om maskevidde i tverrstengsel (Doaris) skulle fornyes. I alle ledeanordninger til stengselet er imidlertid reglene for garn og trådtype videreført, i alle fall for sesongen 2017.

Reglen for avstand mellom bruk er forenklet, men også noe endret. Ingen del av stengslet må være nærmere enn 120 m fra et annet stengsel eller nærmere enn 60 m fra et settegarn. Dette gjelder også om garnene står på motstående side av djupålen.

Lokalt stangfiske

Det lokale stangfiske er først og fremst begrenset ved en kortere fiskesesong. I Tanaelva og Anárjohka er sesongen begrenset til perioden 1. juni til 20. august. I De norske sideelvene må lokale avslutte sitt fiske 10. august.

Det er forlengede fredningssoner der sideelver munner ut i Tanaelva; 200 m opp- og nedstrøms, foruten ved sideelvene Lákšjohka, Leavvajohka/Levajok og Akujohka hvor sonen er 300 m opp og nedstrøms sideelvas utløp (se illustrasjon under). Dette gjelder strandfiske på samme side av Tanaelva som sideelva munner ut og stangfiske fra båt ut til midtålen. Der lakseførende sideelv munner ut i en annen lakseførende sideelv er det en fredningssone på 100 m opp og nedstrøms elvemunningen. I de helnorske delene av vassdraget gjelder dette et tverrsnitt av elva, og altså begge strendene (som illustrert under).

Fredningssone der lakseførende sideelv munnier ut i Tanaelva, her ved Lákšjohkamunningen. Der sideelver munner ut i til grensestrekningen av Tanaelva (f. eks ved Baišjohka og Leavvajohka/Levajok) gjelder fredningssonen kun ut til djupålen.

Tilreisende stangfiske

Tilreisende fiskere på grensestrekninga er regulert på tre måter: 1) sesongen er forkortet, 2) det er begrenset antall kort tilgjengelig i uka/sesongen, og 3) hvert fiskedøgn er kortere enn tidligere.

Sesongen for tilreisende fiskere i Tanaelva og Anárjohka varer fra 10. juni til 10. august.

Det selges 22 000 fiskedøgn til tilreisende fiskere på riksgrensestrekningen. 11 000 av dissefiskedøgnene selges på norsk side; 5 500 for fiske fra strand og 5 500 for fiske fra båt. Forhåndssalget er allerede i gang. Les mer om det her.

Hvert strandfiskedøgn varer fra kl. 22 til kl. 15. Hvert båtfiskedøgn varer et døgn fra kl. 18, men fra kl. 18 til kl. 06 må den tilreisende fiskeren ha med lokal roer.

I nedre norsk del av Tanaelva er det en total kvote på 1 600 fiskedøgn. Disse døgnene selges over disk fra våre utsalgssteder, og kan ikke forhåndsbestilles. Båtkortene krever lokal roer hele døgnet. Det er nå tillatt å bruke inntil 3 stenger i hver båt også i nedre norske del av Tanaelva. 

I de norske sideelvene er det ulik sesonglengde og ulikt antall dager i uka som er tilgjengelig for tilreisende fiskere (se tabell under). Det er ingen fredningstid i døgnet i nedre norsk del av Tanaelva eller i norske sideelver.

Garnfiske etter andre arter enn laks

I Tanaelva kan laksebreveiere fiske etter andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye med garn i perioden 20. mai og 10. juni. I Anárjohka er fisket etter andre arter enn laks åpent i perioden 20. mai til 20. august. Og i Kárášjohka opp til Bavvtajohka og i Iešjohka er fisket åpent i perioden 20. mai til 15. august.

Fisket er begrenset til å gjelde garn med monofilament tråd med trådtykkelse på inn til 0,17 mm. Lovlig maskevidde er 29-35 mm. Garne kan være inntil 2 m og være satt som bunngarn. Garne skal merkes tydelig med navn og kontaktinformasjon på laksebreveieren. Det er ikke antallsbegrensing pr fisker. Fisket kan utøves 6 dager i uka, fra mandag kl. 18 til søndag kl. 18. Det er ikke tillatt å fange laks, sjøørret og sjørøye på garnene, og disse artene skal gjenutsettes.

Det er tillatt å fiske med disse garnredskapene hele året i innsjøer, mer enn 200 m fra inn- og utos. Garnene skal da setter som bunngarn. I innsjøene Buolbmátjávri/Polmakvatn, Válljávri (Stuorrajávre) og Šuoššjávri er det likevel lov til å sette garnene som flytegarn når de settes mer enn 200 m fra inn- og utos i perioden 1. september til 30. april.  

Sjøørretfiske

Sesongen for sjøørretfiske i Tanamunningen (Langnes – Tanamunningen) åpner i år natt til 23. juni (midnatt), og avsluttes som tidligere 31. august. I perioden rem til 15. juli er det ikke tillatt å fiske med mark. I sonen kan for øvrig både lokale og tilreisende fiske med både flue og slukredskaper gjennom hele sesongen. I munningssonen er det for øvrig ikke et fredningsdøgn i uka som i resterende deler av vassdraget. Fiskekortet for tilreisende fiskere dekker både fiske fra land og fra båt, men tilreisende fiskere må være med en lokal fisker for å ha tillatelse til å fiske fra båt. Båter som benyttes i fisket må dessuten være oppført i båtregisteret for Tanavassdraget og være skiltet deretter.

Les mer om endringene av fiskesesongen i munningen her. 

Nytt minstemål og fredning av sjørøye

I den nye overenskomsten er minstemålet for fangst av laks, sjøørret og sjørøye økt fra 25 til 30 cm. Dette har kun reell betydning for fiske etter sjøørret. Sjøørretsmolten vandrer ut til Tanamunningen på våren når den er 15-30 cm (25 cm i gjennomsnitt). Det er mye ungfisk tilgjengelig i munningssonen, særlig for fiskere som fisker fra land. All ørretene som er under 30 cm må gjenutsettes.

Bestandsstatusen til sjørøya i Tanavassdraget er usikker, men det er rapportert om fangst av en håndfull av dem årlig. Nå er sjørøya blitt fredet i den nedre norske delen av Tanaelva og i de norske sideelvene. All røye som fanges må derfor nå settes ut igjen.

Fangstrapportering

I overenskomsten ligger det skjerpede krav til fangstrapportering. I sesongen 2017 gjelder imidlertid de samme krav som tidligere. TF oppfordrer alle fiskerne til å rapportere fortløpende i sesongen digitalt til Fortuna. Les nyhetssak om fangstrapporteringen fra 2016 (forsatt aktuell)

Det vil imidlertid fortsatt være mulig å rapportere etter sesongens slutt. 1. september er satt som rapporteringsfrist i år, ettersom laksefisket avsluttes 20. august. Send gjerne rapporten inn så snart du er ferdigfisket for sesongen.