Oppsummering av laksemøtene – Lokal kunnskap: Ja takk!

Islegging ved Polmak, høsten 2018 (foto TF).

Vi har oppsummert fremlegg og innspill som kom inn på laksemøtene i Tana og Karasjok i uke 44. I denne anledning vil vi be om å få inn flere lokale erfaringer fra sesongen som har vært. 

Møtereferat fra laksemøte Karasjok 301018

Møtereferat fra laksemøte Tana bru 311018

Erfaringer fra sesongen 2018

For første gang hadde TF invitert opp representanter fra Forsknings- og overvåkingsgruppa for Tanavassdraget til laksemøtene for å lytte til fiskernes erfaringer fra sesongen. Gruppa har ansvar for å gjøre årlige bestandsevaluering for laksebestandene i Tanavassdraget, og dette gjør de ut i fra blant annet laksetellinger og fangst. De kan i tillegg justere vurderingene ut i fra de lokale erfaringene fra sesongen. Gruppa har altså samme rolle i Tanavassdraget som Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har i resten av landet, og må ikke blandes med Arbeidsgruppa for forvaltning som jobber frem justeringer i regelverket.

Anders Foldvik som er en av to norske medlemmer i overvåkingsgruppa understreket at han var kommet oppover for å høre om fiskernes erfaringer. Først og fremst fra sesongen som var, men han ønsket ikke å sette noen grense for hvilke innspill og erfaringer som var relevant. Typiske ting som i alle fall er interessant er hvordan vannstand og temperatur har påvirket fiske, og fiskeaktivitet. Er det spesielle forhold i løpet av sesongen som har gjort at man ikke har kunnet fiske en periode, eller som gjorde at fiske var spesielt effektivt?

Foldvik oppfordret fiskerne også til å ta kontakt i ettertid:

  • Anders Foldvik:    anders.foldvik@nina.no
  • TF:                           post@tanafisk.no

Arbeidsgruppa for forvaltning

TF-leder Reidar Varsi fokuserte blant annet på Arbeidsgruppa for forvaltning av Tanavassdraget – Forvaltningsgruppa. Dette er en ny ordning som har kommet i gang under den nye Tanaavtalen etter press både fra lokalt hold og fra overvåkingsgruppa. Forvaltningsgruppa består av 8 medlemmer; Reidar Varsi og John Nystad fra TF, to representanter for rettighetshaverne på finsk side og to representanter fra myndighetene på norsk og finsk side.

Forvaltningsruppa er mottaker av rapportene fra overvåkingsgruppa, og skal vurdere justeringer av forskriftene i henhold til Tanaavtalens artikkel 6 og 7, dvs på bakgrunn av bestandsstatus og andre erfaringer fra sesongen som har vært. Sakene blir videre lagt frem for et norsk-finsk møte. Endringene man så blir enige om blir så sendt ut på høring.

En hovedsak for forvaltningsgruppa nå er utarbeidelse av forvaltningsplan for Tanavassdraget.

Fangstrapportering

Rutiner ved rapportering ble gjennomgått på møtet. TF oppfordrer alle fiskere til å rapportere på nett, men legger også til rette for skriftlig rapportering ved å trykke opp fangstskjema som skal være tilgjengelig hos alle utsalgsstedene på norsk side.

Siste frist for rapporteringen er ved utgangen av fiskesesongen, altså 15. sept i 2018. TF jobber imidlertid enda med å få inn de siste rapportene. Ved møte var rapporteringsandelen som følger; 88 % for laksebreveierne, 82 % for øvrige lokale fiskere, og 90 % for døgnkort (tilreisende fiskere). TF har siste frist for å levere fangsten til overvåkingsgruppa den 15.11, og jobber med å få inn fangst frem til da.

Instruksjon for fangstrapportering