Oppsynstjenesten i Tanavassdraget – betjenter tilsatt

Oppsynsbetjenter på patrulje i nedre del av Tanaelva sommeren 2016 (foto: Sonja Lydia Kimo Pedersen)

Tanavassdragets fiskeforvaltning har nå ansatt oppsynsbetjenter for sesongen 2017. Til sammen 12 personer er ansatt, 6 med hovedfokus i Tana kommune og 6 med hovedfokus i Karasjok kommune.

Oppsynstjenesten

Hovedoppgaven til TF sin oppsynstjeneste er å ivareta Tanavassdragets miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet. I praksis er tjenesten først og fremst rettet inn mot å følge opp at fiskeforskriftene blir overholdt.

På de helnorske strekningene av Tanavassdraget er det TF som har hovedoppgaven med å organisere oppsynet. På norsk side av grensestrekningen er det staten ved Statens Naturoppsyn (SNO) som har hovedansvaret. SNO dekker sitt oppsynsansvar delvis gjennom egne ansatte, og delvis ved å leie oppsynstjeneste av TF. På grensestrekningen er dessuten et nært samarbeid med den finske oppsynstjenesten nødvendig for å gjennomføre en effektiv oppsynstjeneste.

Sesongen 2017

Nå er oppsynsbetjentene for sommersesong ansatt. De fire betjentene med lengst erfaring er ansatt på fast sesongkontrakt, mens de 8 øvrige stillingene har vært utlyst. I år er det ansatt en erfaren gruppe med oppsynsbetjenter. Som tidligere har det vært stor interesse for stillingene, og det ble levert til sammen 31 søknader. 

Selv om det legges en god del ressurser i oppsynet, er et effektivt oppsyn avhengig av å få inn tips fra publikum. Tips kan meldes inn til administrasjonen i TF, eller til telefonnummer til oppsynet som legges ut her på hjemmesida.

I år blir en ny overenskomst og nye fiskeforskrifter innført. Det setter særlige krav til alle som fisker i vassdraget til å sette seg inn i det nye regelverket. TF vil formidle det nye regelverket her på tanafisk.no og det skal deles ut informasjon ved kjøp av fiskekort. Dersom det er uklarheter kan administrasjonen i TF kontaktes.