Predasjon på tanalaksen

Gjedde som hadde spist laksesmolt (foto; Nils Aslak Boine).

Innsamling av mageprøver fra sjøørret/ørret og gjedde i 2018

I 2018 vil det pågå et predasjonsprosjekt i Tanavassdraget. Hensikten er å skaffe kunnskap om dietten til gjedde og sjøørret/ørret i sommerhalvåret (juni-august), og da spesielt om de beiter på laksunger. Vi oppfordrer derfor de som fisker i Tanavassdraget om å levere inn mageprøver av ørret og gjedde til prosjektet. Dette kan skje på to måter; 1) enten ved at hele fisken leveres, med info om fangststed, redskap og navn på fisker, eller 2) at bare magen og hele hodet leveres, samt info om fiskens lengde, vekt og kjønn, samt fangststed, redskap og navn på fisker. Dersom det kun leveres mage fra ørret, må det også tas skjellprøve. Prosjektet betaler kr. 100.- for hver fisk/mage som leveres (ørret større enn 30 cm og gjedde større enn 20 cm). Pengene utbetales etter at fiskesesongen er over.

Innlevering/frysing av fisk og mager

Fisk/mager må fryses ned så fort som mulig, og det blir satt opp frysere ved Campingplassen i Karasjok (kontaktperson: Asbjørn Guttorm, mobil: 90038345), Jergul fjellstue (kontaktperson: Toralv Holmestrand, mobil: 91720686) og ved Tana Hotell (kontaktperson: Reidar Varsi, mobil: 90116198).

Bakgrunnen for prosjektet

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har vært opptatt av hvordan andre faktorer enn fisket påvirker tanalaksen, noe som ble formidlet blant annet under behandlingen av Tanaavtalen i Stortinget. Det ble derfor satt av midler på statsbudsjettet for 2018 for å øke kunnskapen om predasjon på tanalaksen, og NINA-Tromsø, ved/Martin-A. Svenning, ble bedt av Miljødirektoratet om å utarbeide et forslag til et predasjonsprosjekt i Tanavassdraget i 2018. Med bakgrunn i føringer fra Stortingsproposisjonen, Miljødirektoratet, Klima- og miljødepartementet, Fiskeridepartementet og Tanavassdragets Fiskeforvaltning (TF), har Svenning utarbeidet et predasjonsprosjekt med innsamling i 2018. Prosjektet har vært presentert og drøftet lokalt i flere folkemøter (Karasjok og Tana), i TF og til slutt i ei prosjektgruppe der tre av medlemmene i TF deltok. Prosjektet har derfor sterk lokal forankring.

Praktisk gjennomføring og prioriteringer i 2018

Tanaelva er et stort og komplekst vassdrag og prosjektet vil derfor i 2018 rette søkelyset mot bare to fiskearter; sjøørret/ørret og gjedde, samt mink, fiskender og sel. Innsamlingen av fisk vil skje i to hovedområder; Iešjohka/Kárášjohka og strekningen Sirbma-Masjok i Tanaelva (se kart). Det vil settes ut minkfeller i deler av Iešjohka, mens fiskender blir talt langs hele vassdraget. Det blir også forsøkt å samle inn faeces (avføring) fra steinkobbe i munningsområdet, samt felt noen haverter i Tanafjorden.

For å lykkes med prosjektet er det viktig å få inn så mange prøver som mulig. Alle som fisker i Tana i 2018, både lokale og tilreisende, oppfordres derfor til å levere inn fisk/mager.

Følgende arter og områder er prioritert for 2018:

Gjedde og sjøørret/ørret:

Område 1: Nedre del av Iešjohka, fra utløpet av Šuoššjávre, via samløpet med Kárášjohka, og til utløpet av Kárášjohka. Alle garn- og stangfiskere (lokale og tilreisende) oppfordres om å fryse ned fisk/mage (av både sjøørret og gjedde) i fryseren ved Karasjok camping. I tillegg har fem av garnfiskerne i Karasjok (Halfdan Næss, Hans Jørgen Haugli, Henning Alstad, Asbjørn Guttorm og Hagbart Grønmo) fått særskilt tillatelse fra Miljødirektoratet for å fiske med «ørretgarn» (45 mm maskevidde) fra onsdag til lørdag, i perioden 10. juni til 31. august.

Kart over dusør-sone 1 i Tanavassdraget: Nedre del av Iešjohka; fra utløpet av Šuoššjávre, via samløpet med Kárášjohka og ned til utløpet av Kárášjohka

Område 2: Tanaelva nedstrøms fra Sirbma og til 1 km nedafor utløpet av Masjok/Máskejohka. Alle fiskere oppfordres til å levere inn sjøørret/ørret og gjedde i fryseboksen på Tana hotell.

Kart over dusør-sone 2 i Tanaelva: Fra Sirbma til ca. 1 km nedafor utløpet av Masjok/Máskejohka.

Mink:

Det settes ut minkfeller i deler av Iešjohka. Fellene settes ut i midten av juni og vil delvis røktes av oppsynet. I tillegg til å lære mer om dietten til mink, håper vi også å skaffe erfaring med bruk av minkfeller. Videre vil TF videreføre utsettingen av minkfeller i Lákšjohka.

Fiskender (silender og laksender):

Fiskeoppsynet vil forsøke å telle fiskender under oppsynsturene, og vil forsøke å telle ender langs hele vassdraget. Området fra utløpet av Masjok/Máskejohka og nedover mot munningen inngår ikke i telleområdet. Prosjektet vil ikke søke om å skyte laksender i 2018.

Sel:

Det vil bli forsøkt å samle inn faeces (avføring) fra liggeplassene til steinkobben i munningsområdet; «Kobbsanda» (sandbankene utafor Høyholmen), samt å felle noen haverter i Tanamunningen.

Steinkobber i Tanamunningen (foto: Narve S. Johansen)

Hva kreves for å få dusøren på kr. 100.- per fisk?

Det utbetales dusør på kr. 100.- for sjøørret/ørret (over 30 cm) og gjedde (over 20 cm), som fanges i område 1 eller område 2 (se beskrivelse ovenfor, samt kart).

Husk at dersom ikke hele fisken fryses, må det også leveres inn skjellprøve (for ørret) og hode (hos gjedda). For å få med vingebeinet hos gjedda, bør hodet kappes av bak gjellene, og legges sammen med magen. Skjell (ørret) og vingebein (gjedde) skal brukes til å bestemme alderen på fisken.

Vingebeinet sitter under og bak øyet, og brukes til å bestemme alderen på gjedda. Dersom ikke hele fisken fryses, må derfor hodet skjæres av og legges sammen med magen.