Predasjonsprosjektet – infomøte

Gjedda er en glupsk kar. Her har den spist en fiskeandunge (sil- eller laksand). Andungen hadde en nyspist ørekyte i nebbet (foto: Martin A. Svenning)

Onsdag 3.4 og torsdag 4.4 blir det holdt folkemøte i Karasjok og Tana. Temaet er predasjon på tanalaksen, og Martin Svenning fra Norsk institutt for Naturforskning – NINA legger frem resultatene fra predatorprosjektet fra 2018.  

Sommeren 2018 ble det gjennomført et prosjekt for å se på predasjon på tanalaksen. Prosjektet ledes av Martin Svenning ved Norsk institutt for Naturforskning – NINA, og TF var inne i både planleggingen og gjennomføringen av prosjektet. Nå er resultatene fra prosjektet straks klare, og prosjektet planlegges videreført i sesongen 2019.

Det ble utlovet dusør for innlevering av (sjø)ørret og gjedde fra to strekninger av vassdraget, henholdsvis Tanaelva fra Sirma til Polmak og Nedre del av Kárášjohka + Iešjohka opp til Soššjavre. Til sammen ble det levert inn 320 gjedder og 84 ørreter. Dietten til disse er nå gjennomgått og resultatene er klare for presentasjon.

Les tidligere saker om predasjonsprosjektet:

I tillegg til dusørordningen registrerte oppsynet fiskender på sine turer i vassdraget, og de fulgte opp minkfeller i nedre delen av Iešjohka.

Nå er det altså klart for folkemøte. Martin Svenning legger frem resultatene fra 2018, og ser frem til en ny sesong med predatorprosjektet. Svenning holdt også foredrag om predasjon i vassdraget i fjor vår. Du kan lese oppsummeringen av det foredraget på joddu.no.

Møtene avholdes:

  • Karasjok onsdag 3. april, kl. 19 på samfunnshuset
  • Tana torsdag 4. april, kl. 18 på hotellet

Minkprosjektet

TF utlyste en dusørordning for mink i oktober 2018. Mink som fanges ved lakseførende deler av Tanavassdraget kan leveres inn mot en dusør på 700,-. Jegerne kan gjerne ta vare på pelsen, men kroppen må leveres inn slik at vi får gått gjennom dietten. Vilkåret for dusørene er at man må oppgi informasjon om hvor (GPS koordinater), når og hvilken fangstmetode som er brukt. Jakta må drives lovlige fangstredskaper, man må ha betalt jegeravgift til staten, kjøpe jaktkort eller ha tillatelse fra grunneier. Frem til mars 2019 er det levert inn 12 mink, og alle er fanget i Tana.

Minkfangst i en gjennomgangsfelle med «trapper 90» i midtrommet (foto: TF)