Predasjonsprosjektet

Gjeddehoder som er klar for oppvarming. En beinstruktur i kjeven på gjedda tas ut for å brukes til aldersavlesning (foto: TF)

Første sommer med predatorprosjektet i Tanavassdraget oppsummeres i disse dager. En del av prosjektet baserte seg på en dusørordning for gjedde og ørret. Mer enn 400 fisk ble levert, og dietten til disse fiskene er nå gjennomgått. Vi tar fortsatt imot fisk som eventuelt er blitt forlagt i frysere rund om i de tusen hjem. Dusøren står fortsatt ved lag. 

Utlysning av predatorprosjektet, juni 2018.

Bakgrunnen for prosjektet

Det var satt av 1,5 mill. kr på statsbudsjettet for 2018 til et prosjekt som tok sikte på å øke kunnskapen om predatorers påvirkning på laksebestandene i Tanavassdraget. Miljødirektoratet ba NINA v/ M-A. Svenning utarbeide forslag til predasjonsprosjekt i Tanavassdraget i 2018, med bakgrunn i føringer fra Stortingsprop., Miljødirektoratet, Klima- og miljødepartementet, Fiskeridepartementet og TF.

Prosjektskissen ble satt sammen etter flere runder med lokale innspill og tilbakemeldinger både på åpne møter og fra TF. Til slutt ble forslaget diskutert med en egen prosjektgruppe, utnevnt av TF. Følgende elementer ble prioritert:

  •   Predasjon fra gjedde og sjøørret – innsamling av fisk gjennom dusørordning
  •   Predasjon fra mink; fellefangst i Iešjohka-området
  •   Registrering av fiskender (oppsynet)
  •   Innsamling av faeces fra sel i Tanamunningen

Bakgrunnen for prioriteringa var blant annet et fokus på predasjon som kunne forekomme på de eldste lakseparrene og smolt. Predasjon på disse stadiene har større effekt enn predasjon på yngre lakseparr og yngel.

Dusørordning

Hovedinnsatsen i prosjektet ble lagt på å se på dietten til gjedde og sjøørret. Det ble prioritert to måter å få inn fisk på. 1) Fem fiskere med garnrett i Karasjok fikk spesialtillatelse til å fiske med ørretgarn, og 2) det ble utlovet en dusør på 100,- pr fisk som ble levert. Fisken kunne leveres hel eller hode + innvoller. Forutsetning for å få dusør var at man oppga navn, fangstdato, fangststed, redskap og størrelse dersom man ikke leverte fisken rund. Fisken måtte for øvrig fanges i en av de to sonene som var utpekt; 1) Šoššjavre-Raidenjarg, eller 2) Tanaelva fra Sirma-Masjok .

Kart over dusør-sone 1 i Tanavassdraget: Nedstrøms Iešjohka; fra utløpet av Šoššjavre, via samløpet med Kárášjohka og ned til utløpet av Kárášjohka

Pr 20. november har prosjektet gått gjennom all fisk som ble levert til de utsatte fryserne i sesongen, eller levert til administrasjonen i TF etter sesongen. Det er til sammen levert 404 fisk, hvorav 320 gjedder med gjennomsnittsvekt på 1,3 kg, mens den største gjedda veide 5,1 kg. Av sjøørret/ørret ble det levert inn 84 individer med snittvekt på 1,2 kg, og den største ørreten veide 2,9 kg.

Vi har kontaktet fiskere som hadde oppgitt manglende info, eller glemt å oppgi kontonr. Vi har ikke klart å få tak i alle, og vi oppfordrer fiskere som vet de ikke oppga kontonr. til å ta kontakt. Vi har også mulighet til å ta imot mer fisk, dersom noen fortsatt har liggende hjemme i fryseren. Ta kontakt på tlf: 906 85 088, eller e-mail post@tanafisk.no.

Gjennomgang av materiale

I uke 43 fraktet vi et par hengerlass med fisk ned til landbruksskolen i Bonakas. Prosjektleder Svenning og innflydd ekspertise i form av professor emeritus Reidar Borgstrøm, gikk gjennom det meste av materialet sammen med personae fra TF i løpet av tre lange dager på «fileten».

Dietten til gjeddene var veldig variabel med innslag fra fisk, ender, mus og insekter, mens dietten hos ørretene var dominert av fisk og insekter. Mange ulike fiskeslag som sik, harr, abbor, lake, ørekyte, stingsild og/eller laksunger ble observert i gjedde- og ørretmagene.

TF og NINA ønsker å takke alle som har bidratt så langt i prosjektet. Mer detaljerte resultater legges ut på TFs hjemmeside ved årsskiftet.

Gjedda er en glupsk kar. Her har den spist en fiskeandunge (sil- eller laksand). Andungen hadde en nyspist ørekyte i nebbet (foto: Martin A. Svenning)

Minkprosjektet

I sommer fulgte oppsynet opp til sammen 9 minkfeller i ved Iešjohka og to opp langs Lákšjohka. Fangsten ble på en beskjeden mink.

En del av prosjektmidlene fra statsbudsjettet ble øremerket til minkprosjektet til TF ved revidert nasjonalbudsjett. TF har nå utlovet dusør på 700,- pr. mink som fanges langs de lakseførende delene av vassdraget. Det bygges nå feller til utlån, og det planlegges felefangekurs på nyåret. Les mer om minkprosjektet her.