Råd til fang og slipp fiske

Fang og slipp av flergangsgyter/hunnlaks (Foto: Håvard Vistnes)

Fang og slipp av flergangsgyter/hunnlaks (Foto: Håvard Vistnes)

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) anmodet stangfiskerne i vassdraget før sesongen til å sette ut store hunnlakser; over 80 cm. I enkelte sideelver råder TF fiskerne om å sette ut all hunnlaks. Bakgrunnen for rådet er at flere av vassdragets 30 laksebestander har vært langt unna å nå sine gytebestandsmål det siste tiåret. En forutsetning for å gjennomføre en vellykket gjenutsetting av laksen er at den blir behandlet pent. Under følger en guide for fang og slipp fiske.

Fang og slipp i Tanavassdraget

I Tanavassdraget er det en godt befestet høstingsorientert fiske etter laks. Relativt få fisk blir gjenutsatt. I 2012 sesongen var det gjenutsetningsplikt på all hunnfisk på over 80 cm i de norske delene av vassdraget. I sideelvene Boulmátjohka, Lákšjohka, Levvajohka og Váljohka var fiskerne pliktig å sette ut all hunnlaks. I følge fangststatistikken for 2012 ble det gjenutsatt nærmere et tonn med laks. Størst andel gjenutsatt laks var det i Máskejohka med 23 %. I år anbefaler TF å slippe de samme laksegruppene som i 2012.

Det er et mål at en også i fremtiden skal kunne drive et høstingsorientert fiske i Tanavassdraget. Bestandssituasjonen tilsier at fiskerne bør spare produksjonsdyrene i vassdraget; for å sikre best mulig rekruttering må de store hunnene spares. TF oppfordrer fiskerne til å drive et rettet fiske; å kun ta livet av laks som er mindre verdifull for rekrutteringen (hannlaks og mindre hunnlaks).  

Råd for en vellykket gjenutsetning

En forutsetning for å kunne sette ut laks, er at fisken blir godt behandler. Fiskeren bør forberede seg på å kunne sette ut laks; ha med det rette utstyret og ikke dra laksen på land. Å sette ut fisk trenger slettes ikke å være vanskelig, men det er som regel langt enklere om en får hjelp av andre. Det er mye tilgjengelig informasjon til fiskere om fang og slipp.

Ikke sett ut laks som er fisket på høy vanntemperatur

Studier på fang og slipp fiske viser at laksen overlever og er til stede på gyteplassene i gytesesongen dersom den blir behandlet skikkelig. Er vanntemperaturen over 180C øker imidlertid dødligheten for den gjenutsatte laksen. Rådet til fiskerne er derfor å følge med på elvetemperaturen. Dersom det er varmt i vannet er det greit å unngå å sette tilbake laks. Da er det bedre å høste med måte, og gi seg tidligere dersom en får godt med laks.

Sjekk vanntemperatur i Tanavassdraget her

Kjønnsforskjeller

TF har fått innspill fra fiskere om at det ikke alltid vil være lett å skille mellom kjønnene. Spesielt smålaksen – diddien- kan være vanskelig å skille fra hverandre tidlig på sesongen. I Laksjohka er det en utpreget smålaksbestand hvor en stor andel av laksen som har vært ute i havet i to vintre er hunnlaks. Her er gjennomsnittet på tosjøvinterlaks på kun 2,4 kg. Alternativt til å sette ut all hunnlaks i elver som Laksjohka, kan det være en god tommelfingerregel å sette ut all laks over 60 cm. Da vil en kunne spare de viktigste hunnlaksene.

Det er lettest å skille hann og hunnlaks ut fra hodefasong og størrelsen på kroken i underkjeven. Mens hannlaksen har et forholdsvis langt og smalt hode, har hunnlaksen et kortere og butt hode. Hannen har dessuten en tydelig krok i underkjeven (se bildet under). Kjønnsforskjellene blir stadig mer tydelig jo nærmere gyting en kommer. Kjønnsforskjellene er også beskrevet i pdf-folderen «gjenutsetting av fisk».

Det er lettest å se forskjell på hann og hunnlaks ut fra hodefasong og størrelsen på kroken i underkjeven. Mens hannlaksen har et forholdsvis langt og smalt hode, har hunnlaksen et kortere og butt hode. Hannen har dessuen en tydelig krok i underkjeven. Hannlaksen på bildet er en smålaks/diddi, mens hunnlaksen er en storlaks (9,5 kg) (Foto: N. Johansen)

Husk å melde inn også laks som gjennutsettes

Vi vil benytte anledningen til å minne om at det er like viktig å melde i fra om laks som settes ut, som laks det er tas livet av. Dette er kunnskap som blir brukt direkte i evalueringen av hvor god laksesesongen har vært, og hvor mye laks som står igjen til gyting.