Samlet informasjon for tilreisende fiskere

Fiske i en av Tanaelvas sideelver (foto: Narve S. Johansen)

Som tilreisende fisker i Tanavassdraget er det mange regler å holde styr på. Her har vi forsøkt å samle den viktigste informasjonen.

Fiskefolder 2018 (norsk)

Fiskefolder 2018 (Engelsk)

Fiskefolder 2018 (finsk)

Kjøp av fiskekort

Kjøp av fiskekort for grensestrekningen og nedre norske del av Tanaelva kan gjøres på nett. Før du kjøper kort må du ha betalt fiskeravgifta. Logg inn med din fiskerID fra et tidligere år, eller oppgi ditt telefonnummer. Dersom du ikke tidligere har registrert en profil hos oss kan du opprette en ny fiskerID. Finn frem det produktet du ønsker å kjøpe og gå til kassa. Du kan kjøpe kort for deg selv og to venner i gangen. Selv om kortet er kjøpt og betalt på nettet må det hentes ut av et av våre utsalgssteder enten på norsk eller finsk side av Tanaelva. Bakgrunnen for ordningen er at vi ønsker å forsikre oss om at alle som fisker i Tanaelva har tørt eller desifisert utstyr.

Kjøp av fiskekort for Tanamunningen (sjøørretfiske) og de norske sideelvene kan kun gjøres på et av våre utsalgssteder. Også kortene for grensestrekningen og nedre norske del av Tanaelva kan kjøpes fra et utsalgssted så lenge det er kort tilgjengelig.

Begrensninger i fiske

Med innføringen av Tanaavtalen (2016) ble fisket betydelig begrenset i forhold til tidligere. På grensestrekningen og i nedre norske delen av Tanaelva er det satt av et maks antall fiskedøgn som kan selges til tilreisende fiskere. På grensestrekningen kan hvert land selge inntil 11000 fiskedøgn, halvparten strand og halvparten båtkort. Grensene er delt inn i 5 fiskesoner og kortene er fordelt utover sesongen. Det lønner seg gjerne å kjøpe kortene i god tid før man tar turen oppover for å være sikker på at man får kort i ønsket sone.

I tillegg til begrensningen i tilgjengelige kort, er det innført fredningstider på døgnet for tilreisende fiskere på riksgrensestrekningen. Et strandkort gjelder fra kl 22 til kl 15. Båtfiskekortet gjelder hele døgnet, men man må ha lokal roer på kvelden og natta (kl 18-06). I helnorske deler av vassdraget (nedre norsk del av Tanaelva og norske sideelver) må tilreisende fiskere ha med lokal roer uansett når på døgnet de fisker.

I de norske sideelvene er det ikke satt av en begrenset kvote med fiskekort, og ei heller begrenset antall timer i døgnet. I stedet er elvene regulert med færre åpne døgn i uka, og kortere fiskesesong (se tabellen under for en samlet oversikt). I tillegg har TF vedtatt fredningssoner i to sideelver :

  • Nedre del av Lákšjohka (fra Lásse/Bergkulpen og ned til munningen av Lákšjohka)
  • Kulp i øvre del av Lákšjohka (90 graders sving, ca 1 km nedenfor elveskillet)
  • 200 m sone over og nedenfor Šuormpugorži i Kárášjohka

Tanamunningen, med generell ukefredning frem til 15. juli

Fiske i Tanamunningen er det eneste som har blitt utvidet for tilreisende fiskere på norsk side som følge av Tanaavtalen (2016). Der nede er fisket i første rekke rettet mot sjøørreten. Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har vedtatt at fiskesesongen her varer mellom 23. juni og 15. september i henhold til forskift om fiske i Tanavassdragets nedre norske del. På strekningen nedenfor Langnes selges det kort alle dagene i uka fra og med 23. juni. Merk, frem til 15. juli gjelder generell ukefredning fra søndag kl. 18 til mandag kl. 18. Det er tillatt å fiske med slukredskaper på strekningen, og fra og med 15. juli kan man også fiske med makk. Det er for øvrig også tillatt å fiske fra båt med motoren i gang, som den eneste strekningen i Tanavassdraget. Men husk at også her må båtfiske foregå i følge med en lokal «roer» og med en båt som er skiltet i henhold til reglene i vassdraget.

Grensen mellom sjø og elv er markert med tre hvite påler på vestside av Tanamunningen, utenfor Sandbukta, og øst for Gavesluokta (Foto: Narve S. Johansen).

Barns fiske

Fiskeforskriftene i Tana skiller ikke på alder. I utgangspunktet skal alle, også barn ha fiskekort. TF har imidlertid vedtatt at alle barn opp til 16 år kan få gratis fiskekort. Dette gjelder for hele vassdraget, men reglene er noe mer komplisert på grensestrekningen.

Ungdom fra fylte 16 år til fylte 18 år får kjøpt fiskedøgn til 100,- i norske deler av vassdraget, og til halv pris på grensestrekningen, dvs 400,- pr døgn for båtfiske og 250- pr døgn for strandfiske.

På grensestrekningen er det satt av en egen kvote på 380 fiskedøgn for barnekort, halvparten strand og halvparten båt. Kortet utstedes i navnet til en foresatt, og flere barn kan dekkes av samme kortet.

Andre regler

Det er viktig som tilreisende fisker å gjøre seg kjent med alle reglene i vassdraget. Se gjennom fiskefolderen som er lagt ut øverst i denne saken. I Tanaavtalen som trådte i kraft i fjor ble minstemålet for de anadrome artene økt til 30 cm. All laks, sjøørret og sjørøye mindre enn dette skal settes ut igjen. All sjørøye skal dessuten settes ut igjen i den nedre norske delen av Tanaelva og i de norske sideelvene.

Som tidligere er det fredningssoner der lakseførende sideelver renner inn i Tanaelva, og følgende er gjeldene for sesongen 2018:

  • Nedstrøms, i et område som avgrenses av en sirkelbue med radius 200 m fra nærmeste elvebredd i sideelvens munning og
  • oppstrøms, 50 m fra nærmeste elvebredd i sideelvens munning og vinkelrett inntil 200 m ut i hovedelva eller til motsatt bredd.
  • Forbudsområdet omfatter arealet mellom grensene definert i a) og b). Det er tillatt å fiske med stang fra strand på motsatt side av sideelvens munning. Det er også tillatt å ro raskt rett igjennom forbudssonen uten stans, med fiskeredskap ute, såfremt dette skjer mindre enn 10 meter fra bredden på motsatt side av munningen.
  • Det tilsvarende gjelder for munningsområdet til sideelvene Áhkujohka, Lákšjohka og Leavvajohka, men a) med 300 m radius og b) vinkelrett inntil 300 m ut i hovedelva eller til motsatt bredd.
  • Det tilsvarende gjelder der lakseførende sideelver munner ut i sideelver,  a) med 100 m radius og b) vinkelrett inntil 100 m ut i hovedelva eller til motsatt bredd. Her er det  ikke lov å fiske fra motsatt bredde.

Illustrasjon av munningsfredningen der lakseførende sideelver munner ut i Tanaelva

Fangstrapportering 

Det et absolutt krav til fangstrapportering for fangst av laks, sjøørret, sjørøye, oppdrettsfisk og pukkellaks/russerlaks, og laksestøingen (vinterstøing/vuorro) skal rapporteres som en egen kategori. I tillegg oppfordrer TF fiskerne til å rapportere fangst av andre fiskearter. Alle fiskere med kort i Tanavassdraget må for øvrig levere fangstrapport uavhengig om de har fått fisk, eller om de har benyttet kortet.

Les mer om fangstrapportering her.