Fangstrapportering

Fangst av diddi (foto: Narve S. Johansen)

Fiskesesongen i Tanavassdraget er over og det er på tide for etternølerne å rapportere fangsten fra i sommer. All fangst av laks, sjøørret, sjørøye, pukkellaks/russerlaks og oppdrettsfisk skal rapporteres. Det er også åpnet for rapportering av ferskvannsstasjonære arter. Få oversikt over hvordan du leverer fangstrapport her.

Fangstrapportering

All fangst av laks, sjøørret, sjørøye, pukkel-/russerlaks og oppdrettsfisk (laks/regnbueørret) er obligatorisk å rapportere. Dette gjelder både fisk som blir tatt livet av, og fisk som gjennutsettes. TF har vedtatt at også fangst av laksestøing, altså laks som har gytt i vassdraget året før, skal rapporteres. TF har åpnet for muligheten å rapportere fangst av alle de andre fiskeartene i vassdraget, men dette er frivillig.

Det oppfordres til å rapportere fortløpende på nett: https://tana.lakseelv.no/ (se veiledning nederst i denne nyhetssaken)

Det er også mulig å rapportere skriftlig. Tilreisende kan notere fangst på fiskekortet og levere det til utsalgsstedet. Lokale fiskere kan rapportere på rapporteringsskjema.

  • For laksebreveiere: Fangstdagbok 2017
  • For laksebreveiere og lokale stangfiskere: Fangstskjema stangfiskere
  • På gode dager kan man fange mye sjøørret i Tanamunningen, og det er derfor åpnet for en forenklet rapportering for strekningen Langnes-Tanamunningen både for lokale og tilreisende.  Sjøørretskjema 2017

Det er også interessant å få inn informasjon om sjøørretfangster som tas utenfor elveområdet, altså i indre del av Tanafjorden. Bruk gjerne skjemaet.

Skriftlige rapporter sendes til:

Tanavassdragets fiskeforvaltning
Deanugeaidnu 1780
9845 Tana
 

Veiledning elektronisk rapportering

 

1)      Gå til https://tana.lakseelv.no/

Logg inn ved å oppgi fiskerID eller tast inn telefonnr.

2)      Gå inn på «Rapporter fangst/nullfangst»

3)      Fiskere med Tanakort eller kort for hele vassdraget får spørsmål om de har fisket i Tanamunningen. Dersom du har fisket i munningen og ønsker å oppgi fangsten samlet, trykker du ja. Dersom du har fått fisk andre steder i vassdraget, eller ønsker å oppgi fangst fra munningen enkeltvis, trykker du nei.

4)      Legg inn fangst, én og én fisk. Etter du har lagt inn noen fisker; trykk på «lagre». Dersom du har fått mange fisker kan det være lurt å lagre i flere omganger, f. eks etter hver tiende fisk.

Laksebreveierne har mulighet til å oppgi fangsten for hver enkelt dag samlet (inndelt på samme måte som laksedagboka).

I 2017 har vi åpnet for muligheten for å rapportere fangst av ferskvannsstasjonære fisker som harr, sik abbor, gjedde osv., men dette er ikke obligatorisk.

5)      Før du logger ut for siste gang i sesongen må kortet avsluttes. Først da er det registrert som levert. Grunnen til denne ordningen er at fiskerne ideelt sett rapporterer fortløpende gjennom sesongen, og at fiskeren gir beskjed når all fangst er lagt inn. Så lenge kortet ikke er avsluttet vil vi kunne nå kortkjøper med påminnelse. Det er en klar fordel å ha oppgitt mailadresse ved kortkjøp siden påminnelsene i første omgang blir sendt på mail.

 

Ta gjerne kontakt med administrasjonen i TF hvis dere har problemer med fangstrapporteringen.