Skjellprøveprosjektet 2018

Skjellprøveprosjektet er et norsk-finsk samarbeid om å samle inn skjellprøver fra laks og sjøørret fanget i Tanavassdraget. Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har ansvar for prosjektet på norsk side, og i 2018 var det administrasjonen i TF som sto for driften. TF hadde avtale med 34 skjellprøvetagere som samlet inn prøver mot betaling. De fleste var laksebreveiere som fanget laks med garnredskaper i hovedelva, men også fiskere som primært er stangfiskere. TF har også oppfordret andre fiskere til å levere skjellprøver på frivillig basis, hvor de kan være med i trekningen av ett gavekort på 2 500,- for de som leverer inn prøver utenom å ha kontrakt med TF.

Prosjektet er en grunnstein i overvåkingen av laksebestandene i vassdraget. På bakgrunn av skjellprøvene kan man følge endringen i smoltalder, alderssammensetningen til lakseoppgangen og vekst til sjøs. Det gir også mulighet til å få kjennskap om hvilke bestander hver enkelt bestand tilhører (les mer om prosjektet her).

Jon Sigmundstad med fangst av flott nygått laks i Masjok/Máskejohka (foto: TF)

 

I 2018 ble det samlet inn 1740 skjellprøver. 1713 prøver av laks, 26 av ørret/sjøørret og en av pukkellaks. Dette er en betydelig oppgang i forhold til 2017, hvor det kun ble samlet inn 747 prøver. Samtidig ligger årets antall betydelig under langtidsgjennomsnittet for perioden 1997-2018 (Figur 1).

De fleste innsamlede prøvene var fra den nedre norske delen av vassdraget (75 %). Men en betydelig andel ble tatt på riksgrensestrekningen (17 %), primært sto stengselsfiske for størst andel prøver. Når det kommer til størrelsesfordeling utgjorde smålaks (diddi) 75 % av de innsamlede skjellprøvene, mellom- og storlaks utgjorde 14 og 10 % av prøvene. Det ble samlet inn noen få prøver fra sjøøret/ørret i løpet av sesongen, men fra uke 30 ble det ikke tatt noen prøver fra ørret.

 

Figur 1. Antall skjellprøver som er samlet inn årlig på norsk side av Tanavassdraget i perioden 1997-2018. Blå linje representerer gjennomsnittlig årlig antall.

 

Før sesongen var det ett uttalt mål å få inn flere prøver enn tidligere år. 2017 sesongen var preget av svært høy vannstand og av de nye fiskereguleringene. I forkant av denne sesongen ble det derfor vervet inn flere prøvedeltakere. Sesongen 2018 hadde en relativt tidlig isgang med påfølgende tidlig flom. Allerede i drivgarnstida var det meste av flommen over, noe som kan være bra i noen fiskesoner mens dårlig i andre. Den første delen av drivgarnstida var preget av dårlig vær og sterk vind som gjorde fiskeforholdene vanskelig. I den andre delen var vannet blitt ganske klart, noe som i følge fiskere gjør fisket mindre effektivt. Vannstanden var også blitt lav, noe som gjorde at flere valgte å heller sette faststående bruk.

Sommeren var rekordvarm og hadde i tillegg svært høy vanntemperatur. Dette resulterte i lav vannføring gjennom store deler av sesongen. Flere fiskere meldte at det ble problemer med «groa» på garnene, og at de ga opp fiske før endt garnsesong. Ut av de 34 fiskerne på kontrakt, var det 6 som rapporterte nullfangst gjennom fiskesesongen, og dermed ble det heller ikke levert skjellprøver. Stangfiskerne meldte at fangstene var påvirket av varmen. Det virket å være bra med laks i elva, men den var ikke lett å ta. Det var som man sier på samisk lite»vuoggaguolli» (sluklaks). I tillegg var det færre som valgte å bruke tida på å fiske i det varme været. Erfaringer fra årets sesong er at det er nødvendig å invitere flere garnfiskere til prosjektet for å få ett bredere utvalg, ettersom at fiske varierer utfra de ulike sonene med både temperatur og vannstand. TF håper samtidig på å få innlevert enda flere skjellprøver fra fiskere utenom kontrakt.

 

Administrasjonen i TF har nå trukket to heldige vinnere med innlevert skjellprøve av laks/sjøørret som er fanget i Tanavassdraget for årene 2017 og 2018. Som tidligere er gevinsten gavekort med en verdi av 2 500,- til hver vinner. Vinnerne er informert, og vi vil gratulere disse!

En stor takk rettes til fiskere som i år har hatt kontrakt, og til øvrige fiskere som har levert prøver.

 

Link til årets skjellprøverapport finnes under:

Rapport 2018-03 Skjellprosjektrapport 2018