Folkemøte den 11.12. 2018: «Er det nok gytelaks?»

Tirsdag 11. desember arrangeres folkemøte om gytebestandsmål på Tana rådhus. Møtet er i regi av Jodduprosjektet, og er årets siste. Møtestart er kl 18.00.  

Se utlysning av møte på; www.joddu.no 

Årets siste folkemøte

Det er klart for årets siste folkemøte i Joddu-regi. Denne gangen er det gytebestandsmål (gbm) som er temaet. Dette er unike bestandsmål som er tilpasset laksebestandene i de ulike delene av Tanavassdraget så vel som i lakseelver i resten av landet. Målene ligger til grunn for evalueringen av bestandsstatusen, og dermed også for de forvaltningstiltak som vedtas. Gbm kan fort oppfattes som abstrakt, men denne gang er landets fremste folk invitert til å forklare både bakgrunnen for innføringen av målene, og hvordan metodikken ble valgt.

1) Miljødirektoratet v/ Raoul Bierach om bakgrunnen og tilblivelsen av prinsippene om gytebestandsmål.

2) Kjetil Hindar (NINA) om operasjonaliseringen av målsettingene i Norge

3) Miljødirektoratet ved Sturla Brørs: Gytebestandsmål i Tanavassdraget

Gytebestandsmål i Tanavassdraget

Å sette gytebestandsmål for Tanavassdraget har bydd på noen ekstra utfordringer i og med at det er to land som er involvert. En felles norsk finsk forskergruppe fikk dermed i oppdrag gjøre beregningen. Man ble enige om å bruke metodikken som er brukt i norske elver. I 2014 ble rapporten etter arbeidet publisert (se link under). Mest mulig kjennskap fra de ulike elvestrekningene ble brukt, som kartlegging av habitat, ungfiskundersøkelser og tidligere innsamlet lokal kunnskap om blant annet hvor langt opp i sidevassdragene det tidligere har vært mulig å fange laks.

Les mer om gytebestandsmål og bestandsvurdering her på tanafisk.no

Les rapporten om gytebestandsmålet forTanavassdraget (engelsk tekst).