Overtagelse av båtregisteret for Tanavassdraget

I desember 2018 fikk Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) godkjenning til å overta båtregisteret for Tanavassdraget, som tidligere har vært underlagt lensmannskontorene i Tana og Karasjok. Dette innebærer blant annet at nye båter som skal registreres gjøres i regi av TF og ikke lengre hos lensmannskontorene.

Båtregisteret har aldri vært digitalisert, og registreringene har blitt utført i papirform og oppbevart i ett kartotek. Det har vært utfordringer ved å få oppdatert registeret fortløpende, da slike eldre system er tungvinte og uoversiktlige. Båtregisteret er per i dag ikke oppdatert, og oversikten over hvilke båter som er i bruk på elva er relativt dårlig. Flere registreringsnummer står oppført på ulike personer, dette ettersom båter har blitt omregistrert og personer har gått bort. I tillegg har flere personer flyttet i fra elvedalen, uten at skilt har blitt levert inn.

I henhold til  forskrift om registrering og merking av båter som skal benyttes ved fiske i Tanaelvas fiskeområde, er det kun personer som er fast bosatt i elvedalen som kan registrere båter. Det står beskrevet at dersom båteier ikke lenger oppfyller dette krav skal båten fjernes fra registeret, og skiltene skal innleveres. I samme forskrift står det beskrevet hvor mange båter hver enkelt har rett til å eie.

En av oppsynsbåtene til elveoppsynet i Karasjok. Båten er av finer og ble registrert i 2009 (Foto; Tonje K. Halvari).

Det arbeides nå med å finne ut hvem som er nåværende eier av båtene, finne eventuelle arvinger, eller om båtene allerede er arvet uten omregistrering. Samtidig er det mange av båtene som ikke eksisterer lenger. Planen videre er å få digitalisert båtregisteret på nett. Dette vil skje i Fortuna som fiskerne allerede er kjent med. Fiskeren vil da få oversikt over de ulike båtene han/hun eier på sin egen profil. I tillegg vil elevoppsynet få innsyn i alle båter som er registrert i vassdraget, som kan brukes som ett verktøy ute i felt.

Tanken er også at det skal bli mulig å registrere nye båter selv på nett, hvor skilt hentes på TF-kontoret eller sendes via post. Det gamle oppsettet for registrering av båt vil bli videreført som inneholder; type materiale båten er av, lengde, bredde og registreringsdato. Det er enda uvisst om digitaliseringen vil bli ferdig før årets fiskesesong starter. Inntil videre må nye båter fremdeles registreres i papirform, og dette utføres på TF-kontoret i Polmak (Deanugeaidnu 1780, 9845 Tana).

For at digitaliseringsprosessen skal komme i gang raskest mulig, hadde det vært til stor hjelp hvis dere har informasjon som ikke er ført opp noen steder. Herunder ødelagte båter som ikke er i bruk lenger, skilt som er tatt av eller mistet, avdøde slektninger som har båt som står å forfaller og ikke minst hvis dere vet av arvinger til båtene.

 

Kontaktperson ang. båtregisteret, Helene Tapio Berg

Epost; helene@tanafisk.no

Tlf; 473 91 325/ 960 97 349