Forskning og overvåkning

Yngel, feltarbeid

Yngelundersøkelser i en liten bekk i Tanavassdraget. Foto: Kjell-Magne Johnsen

Naturmangfoldloven stiller blant annet krav til at forvaltning av laksebestander skal baseres på kunnskap. På bakgrunn av Norges særskilte ansvar for villaksen er det et stadig behov for å forbedre overvåknings- og forskningsinnsatsen. For å ha en god kunnskapsbasert forvaltning er det behov for langsiktige tidsserier med overvåkningsdata.

Forsknings- og overvåkingsgruppa for Tanavassdraget

Det er etablert en permanent forskning- og overvåkningsgruppe (Fou-gruppa) for Tanavassdraget. Den ble reoppnevnt av departementene i Norge og Finland høsten 2017, og har følgende mandat:

 1. Levere årlige rapporter innen gitt tidsfrist med vurdering av statusen til laksebestandene, inkludert trender i bestandsutviklingen
 2. Evaluere forvaltningen av bestandene i lys av relevante retningslinjer fra NASCO (North Atlantic Salmon Concervation Organization)
 3. Integrere lokal og tradisjonell kunnskap om bestandene i vurderingene
 4. Identifisere mangler i kunnskapsgrunnlaget og gi råd om relevant overvåking og forskning
 5. Gi vitenskapelige råd på spesifikke spørsmål stilt av forvaltningen

Gruppas medlemmer er:

 • Morten Falkegård (Norge), morten.falkegard@nina.no
 • Anders Foldvik (Norge), Anders.Foldvik@nina.no
 • Jakko Erkinaro (Finland), Jaakko.Erkinaro@luke.fi
 • Panu Orell (Finland), Panu.Orell@luke.fi

Gruppas mandat: Tana MoU Monitoring and Research – signert 5.12.2017

Les om gruppa på Finsk Naturressursinstitutt (Luke) sin hjemmeside.

Overvåkingsprogram 

Det er Fou-gruppa som har ansvar for å foreslå et overvåkingsprogram for Tanavassdraget. Gruppa skriver at følgende tre punkter må være dekket i et overvåkningsprogram dersom kunnskapskravene i Tanaavtalen skal nåes:

 1. Mål på gytebestandstørrelse (for å vurdere forvaltningsmåloppnåelse, dette er data på hvor
  mye levende fisk som vandrer og overlever i Tana).
 2. Bestandsspesifikke data på flerbestandsfisket (behøves for å tallfeste bestandseffekter av
  fisket på blandete bestander i elva, altså data på i hvilken grad fisket fjerner levende laks)
 3. Fangststatistikk

I praksis løses dette ved fisketelling på en rekke indekslokaliteter, skjellprøveinnsamling kombinert med genetisk bestandsgjenkjennelse og ikke minst en detaljert fangststatistikk. Fisketellingene skal skje både i selve Tanaelva, ved Polmak, og i sideelver i nedre, midtre og øvre del av vassdraget. Oppgangstellingen i Polmak skal foregå med sonar. Det skal også tellingene av oppgangen til Anárjohka og Kárášjohka. Oppgangstellingene til sideelvene Utsjoki og Lákšjohka skal fortsette med video. I tillegg skal følgende elver telles med video/sonar hvert 4. år; Máskejohka, Vetsijoki, Váljohka og Goššjohka. De finske sideelvene Akujohka, Nilijoki og øvre Polmakelv skal følges opp med gytefisktelling drivtelling).

Skisse av planen for oppgangstelling med sonar i ved Polmakholmen i Tanaelva.

Les hele det anbefalte overvåkingsprogrammet her:

Anbefalt årlig overvåkningsprogram i Tanavassdraget (20180104)

Evaluering av laksebestandene

Det er Fou-gruppa som har ansvar for å vurdere statusen til laksebestandene i Tanavassdraget. De har blant annet samme rolle i Tanavassdraget som Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) har for elver i resten av Norge. Vurderingene skal summeres opp i en årlig rapport. Her er rapportene som er publisert fra gruppa så langt:

Sesong 2019: Tana statusrapport 1-2019 (norsk versjon)Tana statusrapport 1-2019 (engelsk versjon)

Sesong 2018: Tana status report 2-2018 (norsk oversettelse)Tana status report 2-2018

Sesong 2017: 2018 Tana statusrapport   Tana statusrapport 2018 – samisk versjon Tana status report 1-2018 (final NOR translation)

Sesong 2015: 2016 Tana statusrapport

Sesong 2014: 2015 Tana statusrapport

Sesong 2011: 2012 Tana statusrapport

Bestandsstørrelsen vurderes opp mot bestandsmålene presentert i følgende rapport:

NINA Report 1087 – Tana revised spawning targets

TF sin rolle i overvåkingen av fiskebestandene

TF har et ansvar for å bidra til overvåkingen av fiskebestandene i Tanavassdraget jf. Tanaforskriftas § 11; «Inntekter fra salg av fiskekort benyttes av Tanavassdragets fiskeforvaltning i samsvar med forskriftens formål, jf. § 2, herunder til overvåking av fiskebestandene, tilrettelegging av fisket, oppsyn og administrasjon.» TFs bidrag har så langt vært følgende:

TF har også deltatt i flere prosjekter. Her er noen relevant prosjekter for Tanavassdraget