Forskning og overvåkning

Yngel, feltarbeid

Yngelundersøkelser i en liten bekk i Tanavassdraget. Foto: Kjell-Magne Johnsen

Naturmangfoldloven stiller blant annet krav til at forvaltning av laksebestander skal baseres på kunnskap. På bakgrunn av Norges særskilte ansvar for villaksen er det et stadig behov for å forbedre overvåknings- og forskningsinnsatsen. For å ha en god kunnskapsbasert forvaltning er det behov for langsiktige tidsserier med overvåkningsdata.

Det er etablert en permanent forskning- og overvåkningsgruppe for Tanavassdraget. Gruppen som består av to forskere fra Norge og to forskere Finland, har ansvar for å bringe og øke kunnskap og status om bestandssituasjonen i Tanavassdraget. Tanavassdragets fiskeforvaltning bidrar til innhenting av mer kunnskap om fiskebestandene i vassdraget både i samarbeid med forsknings- og overvåkningsgruppa, og på selvstendig grunnlag.

Det pågår en rekke forskning-, overvåkning-, og registreringsprosjekter i ulike deler av Tanavassdraget. Mange av prosjektene er rettet mot ulike livsfaser- og miljø av laksefisk. Prosjektene representerer hver for seg en puslebrikke, men som til sammen er med på å danne et større kunnskapsbilde.

 Nedenfor er det linker til beskrivelse av noen av de aktuelle prosjektene:

Se en oversikt over hvilke prosjekt bidrar til i 2015