Drivtellinger i Tanavassdraget

Drivtelling i Tanavassdraget (foto: Tonje Halvari)

Finske forskere har overvåket laksebestanden av et utvalg av små, finske sideelver ved hjelp av drivtelling siden 2003. De siste årene har også TF bidratt med overvåking og undersøkelser i norske sideelver ved hjelp av drivtelling.

Drivtelling i de finske sideelvene

Finsk Naturressursinstitutt- Luke (tidligere; Finsk vilt- og fiskeriforskningsinstitutt – RKTL) har overvåket antall gytefisk med drivtelling på faste strekninger i de to finske sideelvene Akujoki og øvre Polmakelv siden 2003. De senere årene har også gytefisktelling i den finske sideelva Nilijoki blitt en årlig foreteelse, og oppfølging av disse tre sideelvene er nå satt inn som en del av det årlige overvåkingsprogrammet.

Antall laks registrert i de finske sideelvene Øvre Polmakelv, Akujoki og Nilijoki registrert under de årlige drivtellingene i perioden 2002-2017. Her er alle størrelser av laks kombinert.

Drivtelling på norsk side

I sideelvene på norsk side av Tanavassdraget har man ikke lengre tidsserier fra drivtellinger. Det er imidlertid gjennomført enkelttellinger i en rekke ulike elver. Det er blant annet lagt inn en del innsats i å finne en såkalt indikatorbestand i øvre del av vassdraget. Sideelvene som ble vurdert inkluderer først og fremst mindre sideelver som Geaimmejohka, Iškurrasjohka og flere sideelver til Iešjohka. Sikten har vært et problem, og resultatet er at ingen av alvene følges opp på årlig basis. Andre elver som det er gjennomført drivtellinger i er Baišjohka, Leavvajohka/Levajok, Lákšjohka, Máskejohka, Váljohka, Ástejohka,  Luovvtejohka/Luftjok og Savvkadasjohka. Tellingen i øvre del av Sommerelva (sideelv til Máskejohka) og Baišjohka er gjennomført flere år.

Illustrasjon av Tanavassdraget med oversikt over de finske sideelvene som det blir gjennomført årlig dritelling i, og noen av de norske sideelver det er blitt gjennomført registreringer i enkelte år (skisse er tegnet av Bente Strømodden).

 

Innsatsen fra drivtellingene på norsk side i 2014 og 2015 er oppsummert i TF-rapporter:

Rapport 2015-02 Drivtelling

Rapport 2015-05 Drivtelling