Drivtellinger i Tanavassdraget

Drivtelling i Tanavassdraget (foto: Tonje Halvari)

Finske forskere har overvåket laksebestanden av et utvalg av små, finske sideelver ved hjelp av drivtelling siden 2003. De siste årene har også TF bidratt med overvåking og undersøkelser i norske sideelver ved hjelp av drivtelling.  

Drivtelling i de finske sideelvene

Finsk vilt- og fiskeriforskningsinstitutt (RKTL) har overvåket de mindre sideelvene med drivtelling siden 2003. Det er snakk om seksjoner av de to største innløpselvene til Polmakvannet; Ylä-Pulmankijoki og Kaldasjoki, samt Nilijoki og Akujoki som munner ut i midtre/øvre del av Tanaelva. I 2014 ble det utført telling i elvene Ylä-Pulmankijoki, Nilijoki og Akujoki. Det ble registrert et rekordhøyt antall gytefisk både i Ylä-Polmankijoki, og Nilijoki, mens antallet laks i Akujoki var over gjennomsnittet i perioden.

Antall observerte gytefisk under gytefisktelling i Akujoki og øvre Polmakelva i perioden 2003-2015 (figur fra Panu Orell, finsk naturressursinstitutt – LUKE).

Drivtelling på norsk side

Selv om det bare er på finsk side en har lange tidsserier med gytefisktelling, er det også tidligere utført tellinger på norsk side. I 2006 ble det utført flere tellinger på norsk side, deriblant i Baisjohka, Leavvajohka/Levajok, et utvalg av strekninger i Iešjohka. I 2012 ble det utført tellinger i deler av Lákšjohka. I 2013 ble det utført gytefisktellinger i Máskejohkavassdraget og Geaimmejohka. Det ble dessuten utført ei telling i Leavvajohka i løpet av sesongen. 

I 2014 ble det  utført tellinger på til sammen 7 elverstrkninger i følgende sideelver; Máskejohka med sideelva Geasis/Sommerelva, Baisjohka, Váljohka, Geaimmejohka, Iškorasjohka og Luovvtejohka/Luftjok.

I 2015 ble det utført tellinger på til sammen 11 elvestrekninger i følgende sideelver: Harrelv, Máskejohka (Sommerelv og Ciikujohka), Lákšjohka, Levssejohka, Baisjohka, Váljohka (Váljohka og Ástejohka, Savvkadasjohka og Iešjohka (Ástejohka og Sađejohka). 

Oversikt over norske sideelver som ble overvåket ved drivtelling i 2014, og finske sideelver som blir overvåket på årlig basis (skisse er tegnet av Bente Strømodden).

Jakten på norske indikatorelver

Det har lenge vært et uttalt mål at en skal finne ytterligere indikatorelver som kan overvåkes på årlig basis ved drivtelling. De finske elvene er alle i midtre/nedre del av vassdraget. Det har særlig vært et ønske å følge opp bestander langt opp i vassdraget, men om mulig også ytterligere ei elv i nedre del av vassdraget.

På norsk side har en fulgt opp gytebestanden i øvre del av Sommerelva/Geasis i perioden 2013-2015. Det har vært verre å finne en eller flere egnete elver oppe i vassdraget. De siste årene er blant annet både ei sideelv til Kárašjohka (Geaimmejohka), og ei sideelv til Anárjohka (Iškorasjohka) testet ut. En har ikke valgt å gå videre med årlig overvåking av laksebestanden i noen av disse elvene.

Les rapporten fra drivtellingene i 2014 og 2015 her:

Rapport 2015-02 Drivtelling

Rapport 2015-05 Drivtelling