Oppgangstelling, sideelver

Videoslusa i Lákšjohka (foto: Narve S. Johansen).

Oppgangen av laks og utvandringa av smolt har blitt overvåket med videokamera i sideelvene Lákšjohka siden 2009 og Utsjoki siden 2002. Overvåkingen er utført av Finsk naturressursinstitutt – LUKE (tidligere: Finsk institutt for vilt og fiskeriundersøkelser – RKTL), og overvåkingen av de norske sideelvene er finansiert fra norsk forvaltning. Det er gjennomført sonartellinger i øvre de av Kárášjohka i sesongene 2010, 2012 og 2017. I 2015 ble det gjennomført oppgangstelling i den norske sideelva Váljohka, og i 2016 ble det gjennomført telling i den finske sideelva Vetsijoki.  

Videotelling i Lákšjohka og Utsjoki

De to sideelvene Lákšjohka og Utsjoki har blitt faste overvåkingselver. Utsjoki er den største finske sideelva, utenom grenseelva Anárjohka. Utsjoki har to sideelver, Tsarsjoki og Kevojoki, som har typiske smålaksbestander. I selve Utsjoki er det et større innslag av laks som har vært mer enn et år i sjøen (mellom- og storlaks). Det er beregnet at gytebestandsmålet for hele Utsjokisystemet er på vel to tonn hunnlaks.

Lákšjohka er ei populær sideelv på norsk side med en typisk smålaksbestand. Ei fisketrapp i fossen, 7 km ovafor Lákšjohkamunningen tillater laksen fri passasje til lange elvestrekninger. I tillegg til selve Lákšjohka (13,7 km) består vassdraget av de to lakseførende sideelvene Gurtejohka og Deavkkehanjohka. Gytebestandsmålet for Lákšjohka er på knapt 1,2 tonn hunnlaks.

Videotellingene viser at det stor årlig variasjon på antall laks som vandrer opp til disse elvene. I Utsjoki har antallet variert mellom 1 300 i 2004 til 6664 laks i 2006. Etter gode år særlig i perioden 2012-14, har det vært noe svakere år igjen. Den registrerte oppgangen i 2017 var ned mot bunnotering, men det var betydelige problemer med tellingene i den høye vannstanden, og den faktiske oppgangen er vurdert til å være noe høyere. I Lákšjohka har oppgangen variert mellom 336 i 2011 og 1 076 i 2014. Oppgangen i 2017 var en ny bunnotering, men også i Lákšjohka var det problemer med gjennomføringen pga den høye vannføringen.

Antall laks registrert opp i sideelvene Utsjoki og Lákšjohka frem til 2017. Videoovervåkingen startet i 2002 i Utsjoki og i 2009 i Lákšjohka (Data fra LUKE; tidligere RKTL).

Sonartelling i Kárášjohka

Sonartellingen ved Bieskkenjarga i øvre del av Kárášjohka er gjennomført tre sommere, 2010, 2012 og 2017.

Videoovervåking i Váljohka 2015

I tillegg til de to årlige oppgangstellingene i Lákšjohka og Utsjoki, ble oppgangen til Váljohka (ovenfor Stuorrajávri) også overvåket med videotelling. Videoen var operativ i perioden 10.6-20.8. Til sammen 741 laks ble registrert i videoen, og av disse ble 112 vurdert å være større enn 3 kg.  Det passerte trolig noe laks både før og etter perioden videoen var operativ, og det var problemer med noen strømbrudd i slutten av juni, så antallet er et minimumstall. Hovedoppgangen av laks varte for øvrig fra slutten av juni til midtveis i juli, og det ble registrert opp til 54 laks forbi kameraet i løpet av en dag.

Oppgangen til Váljohka registrert i videoen i 2015 (data fra Panu Orell, Finsk naturressursinstitutt – LUKE)