Overvåking av lakseoppgang til sideelver

Videoslusa i Lákšjohka (foto: Narve S. Johansen).

Oppgangen av laks og utvandringa av smolt har blitt overvåket med videokamera i sideelvene Lákšjohka siden 2009 og Utsjoki siden 2002. Overvåkingen er utført av Finsk institutt for vilt og fiskeriundersøkelser – RKTL (nå: Finsk naturressursinstitutt – LUKE), mens overvåkingen av de norske sideelvene er finansiert fra norsk forvaltning.

De to sideelvene, Lákšjohka og Utsjoki har blitt faste overvåkingselver. Utsjoki er den største finske sideelva, utenom grenseelva Anárjohka. Utsjoki har to sideelver, Tsarsjoki og Kevojoki, som har typiske smålaksbestander. I selve Utsjoki er det et større innslag av større laks som har vært mer enn et år i sjøen. Det er beregnet at gytebestandsmålet for hele Utsjokisystemet er på vel to tonn hunnlaks.

Lákšjohka er ei populær sideelv på norsk side med en typisk smålaksbestand. Ei fisketrapp i fossen, 7 km ovafor Lákšjohkamunningen tillater laksen fri passasje til lange elvestrekninger. I tillegg til selve Lákšjohka (13,7 km) består vassdraget av de to lakseførende sideelvene Gurtejohka og Deavkkehanjohka. Gytebestandsmålet for Lákšjohka er på knapt 1,2 tonn hunnlaks.  

Oppgangen i 2015 viste at sesongen var betydelig svakere enn 2014, men oppgangen til Utsjoki var noe bedre enn gjennomsnittet for periodene 2002-15. Oppgangen til Lákšjohka lå på gjennomsnittet for perioden 2009-15. Toppåret for Lákšjohka var i 2014, da over 1000 laks ble registrert på videotellinga, mens det beste året for Utsjoki var i 2006 da 6664 laks ble registrert. Det har vært god oppgang til Utsjoki også årene 2012-14. Oppgangen til Lákšjohka har lenge vært på et lavere nivå enn hva som var normalt tidligere, og selv med de positive tallene i 2014, ble ikke gytebestandsmålet nådd. 

Antall laks registrert opp i sideelvene Utsjoki og Lákšjohka frem til 2015. Videoovervåkingen startet i 2002 i Utsjoki og i 2009 i Lákšjohka (Data fra LUKE; tidligere RKTL).

Videoovervåking i Váljohka 2015

I tillegg til de to årlige oppgangstellingene i Lákšjohka og Utsjoki, ble oppgangen til Váljohka (ovenfor Stuorrajávri) også overvåket med videotelling. Videoen var operativ i perioden 10.6-20.8. Til sammen 741 laks ble registrert i videoen, og av disse ble 112 vurdert å være større enn 3 kg.  Det passerte trolig noen lakser både før og etter perioden videoen var opprigget, og det var problemer med noen strømbrudd i slutten av juni, så antallet er et minimumstall. Hovedoppgangen av laks var for øvrig fra slutten av juni til midtveid i juli, og det ble registrert opp til 54 laks forbi kameraet i løpet av en dag.

Oppgangen til Váljohka registrert i videoen i 2015 (data fra Panu Orell, Finsk naturressursinstitutt – LUKE)