Kortstatistikk for Tanavassdraget

Det er tre ulike grupper fiskere på norsk side av Tanavassdraget ifølge Tanaloven;

  1. Fiskerettshavere med garnrett,
  2. øvrige lokale fiskere med rettigheter til stangfiske, og
  3. tilreisende fiskere.

Alle lokale fiskere har tilgang på å kjøpe sesongkort for en rimelig penge, mens de tilreisende fiskerne, altså alle som ikke er fast bosatt i Tana eller Karasjok kommune, må kjøpe døgnkort hvis de skal fiske lakseførende deler av vassdraget.

Lokale fiskere

De siste årene har mellom 1 300 og 1 500 lokale fiskere kjøpt sesongkort for Tanavassdraget. Om lag 230 av kortene blir solgt til fiskere med garnrett, og resterende til øvrige lokale fiskere. Det ble solgt flere kort til lokale fiskere tidligere, flest tidlig på 1980-tallet, da det ble solgt 2 780 sesongkort på det meste. Lokale fiskere har for øvrig kunnet velge mellom kort for en av kommunene eller hele vassdraget de siste årene.

Utvikling i antall solgte sesongkort for lokale fiskere med og uten laksebrev fra 1973-2018. Her er husstandsmedlemmene i 2016-18 regnet som ordinære stangfiskere.

Tilreisende fiskere

Alle som er bosatt utenfor Tana og Karasjok kommune regnes som tilreisende fiskere. Tilreisende fiskere har bare anledning til å kjøpe døgnkort. Etter en topp på over 9 000 solgte fiskedøgn i 2002, sank antall døgn frem til og med 2016, da kun 2 609 døgn ble solgt. Før 2017-sesongen ble vilkårene for salget totalt endret, ved at det ble satt av en samlet kvote på 22 000 fiskedøgn på grensestrekningen, og hvor hvert av landene fikk adgang til å selge halvparten. Samlet salg av fiskedøgn på norsk side av vassdraget, inkludert gratiskort for barn, var 7 628 døgn i 2018. Antall tilreisende fiskere økte fra under 900 i 2016 til over 2 000 i 2017.

Årlig antall solgte døgnkort til tilreisende fiskere i norske deler av Tanavassdraget i perioden 1990-2018.

Døgnkortene deles inn i en rekke ulike kortsoner. Hver sideelv er en sone, og grensestrekningen har vært delt i flere soner. Etter innføringen av Tanaavtalen (2016) har den vært inndelt i 5 soner for strandfiske og 4 soner for båtfiske. Vi kan dele de ulike sonen inn i fire kategorier; 1) Grensestrekningen, 2) Nedre norske del av Tanaelva, 3) Tanamunningen (sjøørretfiske) og 4) Norske sideelver. Frem til og med 2016 er det kun i Tanamunningen at det har vært en positiv utvikling i salget av fiskekort. Der har en økt sesong-, og sonelengde ført til at det for første gang ble solgt flere enn 500 døgn hit i 2018.

Tilreisende fiske, grensestrekningen.

Tidligere var det ingen begrensning på antall fiskedøgn tilgjengelig for tilreisende fiskere på grensestrekningen. Dette førte til at det ble solgt nærmere 40 000 fiskedøgn i toppåret (2002). I årene frem til Tanaavtalen (2016) Ble det solgt om lag 33 000 fiskedøgn. I denne tiden kjøpte finske fiskere kort på finsk side, norske fiskere kjøpte kort på norsk side, og øvrige fiskere kjøpte kort der det høvde best. Strandfiskekortene gjaldt for begge strendene, og båtfiskekortet gjaldt på begge sidene av djupålen. Kortinntektene ble delt mellom landene.

Ved innføringen av Tanaavtalen ble det satt av en samlet kvote på 22 000 fiskedøgn. Hvert av landene fikk selge inntil 5 500 stranddøgn og 5 500 båtdøgn. Stranddøgnene gjelder nå kun på den siden av elva som man kjøper kortet fra. På finsk side ble 1/3 av fiskedøgnene satt av til utenbygdsboende fiskere med fiskerett. Inntektene deles ikke lenger mellom landene.

Mens man har fått solgt ut tilnærmet alle fiskedøgnene på finsk side, har det vært mer utfordrende på norsk side, særlig når det gjelder fiskekort fra norsk strand. Antall fiskedøgn har dermed blitt halvert i forhold til årene før innføringen av Tanaavtalen.

Salg av fiskedøgn til tilreisende fiskere på riksgrensestrekningen av Tanaelva i perioden 1980-2018. I årene 1980-1984 er kun finsk salg fremstilt. Tallmateriale er fra Finsk Naturressursinstitutt (Luke), Fylkesmannen i Finnmark og Tanavassdragets fiskeforvaltning.

Norske sideelver

Det er kun personer som er fast bosatt i Norge som har tilgang til fiske i norske sideelver til Tanaelva og Anárjohka. Det eneste unntaket er Kárášjohka nedenfor Skáidegeachi hvor også fiskere bosatt i andre land kan fiske.

Det har vært en reduksjon i salget av fiskedøgn til de fleste sideelvene siden 2008. Salget til voksne fiskere er redusert fra 1 925 fiskedøgn i 2008 til 581 døgn i 2018. Mens det alltid har blitt solgt et marginalt antall fiskedøgn til en del av elvene, har kortsalget til Máskejohka, Lákšjohka, øvre del av Kárášjohka og Iešjohka blitt betydelig redusert.

Antall fiskedøgn for norske sideelver til Tanaelva solgt til tilreisende fiskere i perioden 2008-2018. Her er kun fiskedøgn til voksne fiskere tatt med. Ungdomskorten gjaldt en hel uke de første årene, og disse er tatt ut av figuren for å gi en mest mulig realistisk fremstilling av utviklingen i fisket.

En mer detaljert fremstilling av kortsalget på norsk side finnes i de siste års fangstrapport.