TF går imot fremlagte forvaltningsplan for Tanavassdraget

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) går imot fremlagte forvaltningsplan for Tanavassdraget. Etter særforskrift av 2011 § 2 er TF tildelt forvalterrollen av fisk og fisket i Tanavassdraget, og å legge til rette for at forvaltningen av vassdraget sikrer fiskebestandene i Tana som naturgrunnlag for bosetting og for samisk kultur. Plandokumentet er med på å skape uklare roller mellom Lov og forskriftsgiver og den utøvende lokale forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget, og som ikke ansees å være i tråd med Stortingets føringer for Tanaloven og til rollefordeling mellom forskriftsgiver og forvaltning i avtalen om fisket i Tanavassdraget.

Les mer her: