Tilrettelegging for fiske etter andre arter

Harr (foto: TF)

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) har ved møte 29. april 2020 vedtatt endringer til forskrift 11. mai 2017 nr. 559 om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka. Les mer her:

Tilrettelegging for fiske etter andre arter

 

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) sender nå ut høring om tilrettelegging for fiske etter andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye. TF ønsker å fremme et fiske etter innlandsfisk, og har muligheten for å åpne for et slikt fiske gjennom fiskeforskriften for sideelvene. Det er første gang TF tar denne muligheten i bruk. Bakgrunnen er blant annet ønske om økt beskatning av arter som er predatorer på lakseparr og -smolt. Høringsfristen er satt til 28. mars.    

Høringsdokumenter:

Forskrift om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skieččanjohka gir TF en viss anledning til å tilrettelegge for fiske etter andre arter. I § 11, 5. ledd heter det nemlig at TF kan utvide fisketiden for fiske etter andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye i spesifiserte områder dersom hensynet til innlandsfiske tilsier det og fisket ikke er til skade for laks, sjøørret eller sjørøye. I henhold til § 8, 5. ledd i samme forskrift kan TF bestemme områder der slukfiske og fiske med flue med dupp eller søkke er tillatt for tilreisende fiskere.

TF sender nå ut et forslag om justering av regelverket ved å;

 1. forlenge fisketid i spesifikke områder, først og fremst innsjøer.
 2. opprette innlandsfiskekort for lokale og tilreisende fiskere for spesifikke områdene.
 3. opprette sluksoner for tilreisende fiskere i enkelte sideelver.

Fisketid for andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye 

Fisketiden for innlandsfiskearter følger i utgangspunktet fisketiden til laks, sjøørret og sjørøye. Dette innebærer at fiske etter arter som gjedde, harr og sik i utgangspunktet ikke er åpnet i innsjøer en gang utenfor laksesesongen. Unntaket er garnfiske i innsjøene som laksebreveierne har tilgang til hele året jf. § 11, 3. ledd. Rettighetshaverne kan nemlig fiske med bunnsatte garn året rundt når det foregår i innsjøer, og mer enn 200 meter fra inn- og utløpsos. I områdene som er utpekt til innlandsfiskeområder i denne høringen, vil fisket være åpent hele året.

TF åpner nå for fiske etter innlandsfisk året rundt på utpekte strekninger av Tanavassdraget. Kanskje gir det mulighet til isfiske etter abbor.

Eget innlandsfiskekort

Lokale fiskere kan registrere et eget innlandsfiskekort som vil gjelde for hele året, mens de tilreisende fiskerne kan kjøpe døgnkort for innlandsfiske for 100,- pr døgn. Ungdom (16-18 år kan kjøpe kort til 50,-). Formålet med å opprette et eget innlandsfiskekort, er å kunne ha en oversikt over omfanget av fisket, samt å ha kontroll med at vilkårene for fisket følges opp, herunder desinfisering av fiskeutstyr for tilreisende fiskere.

Lokale fiskere må avslutte sitt laksekort innen 1. september, og de må derfor registrere eget kort for å rapportere inn fangst av innlandsfisk resten av året. Rapporteringen skjer fortrinnsvis i det eksisterende kortsalg- og fangstrapporteringssystemet til Fortuna software, og sekundært på skjema som kan skrives ut fra nett, eller mottas hos TF.

Sluksoner

Sluksonene som er foreslått her gjelder for tilreisende fiskere. Lokale fiskere har som kjent allerede tilgang til å fiske med slukredskaper. Sonene er i utgangspunktet valgt ut med tanke på å kunne øke uttaket av andre arter enn laks, men sonene inngår ikke nødvendigvis i området for innlandsfiskekortet. Blant sonene er det også hele sideelver, og man kan ikke utelukke at økt tilgang til slukfiske kan føre til et noe økt uttak av laks.

Hvem er tilreisende fiskere?

Med tilreisende fiskere menes personer som ikke er fast bosatt (folkeregistrert) i Karasjok eller Tana kommune, eller ved en lakseførende sideelv til Tanavassdraget i Kautokeino kommune. I denne sammenheng omfatter det kun personer bosatt i Norge jf. forskriftens § 2, 5. ledd: Personer som ikke er fast bosatt i Norge, har ikke adgang til å fiske i norske sidevassdrag, unntatt i Kárášjohka nedenfor samløpet av Kárášjohka og Iešjohka.

Innspill 

Saken ble først tatt opp under TF-sak 99/2019 og deretter under sak 6/2020. Dette er første gang TF tar i bruk muligheten for å utvide fisketiden § 11, 5. ledd, og vi ønsker tilbakemelding om de spesifikke områdene som er valgt ut. Lykkes man i å tilrettelegge for økt fiske etter andre arter ved å gjøre disse endringene? Burde vi inkludert andre soner/strekninger?

TF har diskutert mulighet for at lokale fiskere uten fiskerett å fiske med garn i navngitte innsjøer innenfor de lakseførende delene av Tanavassdraget. Ved dagens regelverk er det ikke mulig å åpne opp for et slikt fiske på generell basis, men enkeltfiskere kan trolig få en tillatelse et slikt fiske som en del av et prosjekt som planlegges for sesongen 2020. TF kan i neste omgang jobbe for å få til en permanent endring, og vi ønsker å få tilbakemelding om en slik endring er ønskelig.

Forslagene som er på høring

 1. Tanavassdragets fiskeforvaltning åpner for fiske etter andre arter enn laks, sjøørret og sjørøye året rundt på følgende lokaliteter innen det lakseførende området i Tanavassdraget:
 • I følgende innsjøer i Máskejohka: Máskejávre Vuoksajávre og Máskeluobbal. Området omfatter ikke området som er nærmere enn 100 m fra utløpet til Geasis, eller innløpet til Máskejohka, i Máskeluobbal.
 • Norsk del av Polmakvann
 • Innsjøen Soavveljávre med stillerennende elveområde fra merket punkt UTM sone 33 N7829575, Ø965880 (nedre) til punkt N7828860, Ø964340 (øvre) i Lákšjohkas sideelv Gurtejohka.
 • Innsjøene Stuorrajávre og Bajitjávre i Váljohka.
 • Šuoššjávre og Ajotluobbal i Iešjohka.
 • Følgende innsjøer i sideelva Bavvtajohka; Bajit og vuolit Áhkašjávri, og Gastejávre og Bajit Gastejávre.
 • Følgende innsjøer i øvre norske del av Anárjohka; Mánnebaijávre, Báktejávre og Šuojajávre.

2. Samtlige strekninger inngår i et eget innlandsfiskekort som lokale fiskere kan registrere. Strekningene selges hver seg som døgnkort for tilreisende fiskere, med døgnpris på 100,- for voksne og 50,- for ungdom (16-18 år). Fiske med innlandsfiskekort innebærer at all laks, sjøørret og sjørøye som eventuelt fanges, må gjennutsettes.

3. TF åpner for slukfiske for tilreisende fiskere på følgende strekninger:

 • I følgende innsjøer i Máskejohka: Máskejávre, Vuoksajávre og Máskeluobbal. Området omfatter ikke området som er nærmere enn 100 m fra utløpet til Geasis, eller innløpet til Máskejohka, i Máskeluobbal.
 • Sideelva Luovvtejohka/Luftjok.
 • Sideelva Polmakelv og norsk del av Polmakvann
 • Innsjøen Soavveljávre med stillerennende elveområde fra merket punkt UTM sone 33 N7829575, Ø965880 (nedre) til punkt N7828860, Ø964340 (øvre) i Lákšjohkas sideelv Gurtejohka.
 • Sideelva Váljohka (foruten sideelva til Váljohka; Ástejohka).
 • Kárášjohka fra Raidenjárg (samløp mellom Anárjohka og Kárášjohka) og opp til Fastemohkki (Raiti)
 • Ved innsjøene Šuoššjávre og Ajotluobbal i Iešjohka.
 • Følgende innsjøer i sideelva Bavvtajohka; Bajit og vuolit Áhkašjávri, og Gastejávre og Bajit Gastejávre.
 • Sideelva Goššjohka.
 • Øvre norske del av Anárjohka.

 

Høringssvar sendes på mail til administrasjonen i TF; post@tanafisk.no, eller pr post;

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF)

Deanugeaidnu 1780

9845 Tana

 

Høringsfristen for å sende inn innspill er 28. mars 2020.