Utlysning av engasjement som fiskeoppsyn

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) søker åtte oppsynsbetjenter for engasjement for fiskesesongen 2017. Betjentene vil deles inn i to lag med hovedansvar for vassdraget i henholdsvis Tana og Karasjok kommune Tre av de utlyste stillingene er knyttet til Tana, og 5 er knyttet til Karasjok. Arbeidsperioden er primært i tre måneder (juni-august).

 Annonse oppsynsbetjenter 2017

TFs oppsynsansvar

TF har ansvar for fiskeoppsynet for de helnorske delene av Tanavassdraget; den nedre norske delen av Tanaelva og de norske sideelvene. TF tok over forvaltningsansvaret på norsk side av vassdraget i 2011, og har også bidratt betydelig til oppsynet på riksgrensen. Det er staten ved Statens Naturoppsyn (SNO) som har hovedansvaret for oppsynet på grensestrekningen.

Arbeidsoppgaver

Primæroppgaven er å drive oppsyn på garn- og stangfisket i vassdraget. Tanavassdraget er et av få vassdrag i Norge hvor det fortsatt er et omfattende garnfiske, og det fiskes med drivgarn, stengsel og stågarn (settegarn). Kjennskap til dette tradisjonelle fisket er en fordel.

Stangfisket på riksgrensestrekningen er dominert av finske turistfisket, både dorgefiske fra båt og i strandfisket fra norsk og finsk strand. I de norske sideelvene er det derimot kun personer som er fast bosatt i Norge som har adgang til å fiske. Språkkunnskaper innen samisk, engelsk og finsk er en fordel.

Oppsynet foregår både fra elvebåt, bil, til fots, og ved bruk av ATV til de mest utilgjengelige delene av vassdraget. Erfaring fra ferdsel i elvebåt og lokal kjennskap fra ulike deler av vassdraget teller positivt.

Det skal mye logistikk til for å holde en effektiv oppsynstjeneste i Tanavassdraget. Klargjøring av utstyr til sesongen og vedlikehold underveis og i etterkant av sesongen hører også til oppgavene.

Andre oppgaver TF kan pålegge oppsynet i løpet av sesongen er for eksempel registreringsarbeid, og transportoppdrag for forskning og overvåking.      

På oppsynsturene har betjentene både et formidlingsansvar om fiskeregler, og et ansvar for å reagere når en påtreffer fiskere som ikke overholder reglene. Oppsynsbetjentene blir fortrinnsvis tildelt begrenset politimyndighet (BPM) av politidistriktet.

 Kvalifikasjoner:

  • Lokal kunnskap om vassdraget og fiskemetoder, særlig innen garnfiske
  • Erfaring med båtbruk i elv
  • Språkkunnskaper; særlig samisk, engelsk og finsk

Videre vektlegges:

  • Samarbeidsevne, serviceinnstilling, nøyaktighet og fleksibilitet
  • God fysisk form er fordel
  • Plettfri vandel/tilfredsstillende vandel
  • Tidligere oppsynserfaring, gjerne formelt oppsynskurs

Vi tilbyr:

  • Utfordrende og variert feltjobb på og langs et av verdens viktigste laksevassdrag.
  • Lønn etter avtale

Tiltredelsestidspunkt for engasjementene i elveoppsynet fastsettes etter nærmere avtale.

I søknaden må det opplyses om ønsket tjenestested, Tana eller Karasjok. Kvinner oppfordres til å søke. Opplys gjerne også om det er aktuelt å jobbe hele sesongen, eller eventuelt hvilken periode som er aktuell.

Nærmere opplysning om stillingene kan fås ved henvendelse til direktør Hans-Erik Varsi tlf. 924 00 935.

Søknaden sendes til:

Tanavassdragets fiskeforvaltning
Deanugeaidnu 1780
9845 Tana

Søknaden kan sendes inn elektronisk til post@tanafisk.no

Søknadspapirer returneres ikke med mindre søkeren ikke ber spesielt om dette.

Søknadsfrist: 27. februar 2017