Utlysning av engasjement som fiskeoppsyn

Oppsynsbetjent Iver Boine ved roret i en av TF sine elvebåter i Kárášjohka (foto: Narve S. Johansen)

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) søker oppsynsbetjenter til engasjement for fiskesesongen 2019. Betjentene vil deles inn i to lag med hovedansvar for vassdraget i henholdsvis Tana og Karasjok kommune. Arbeidsperioden er primært tre måneder (juni-august), selv om oppsynet er operativt også ut over denne perioden.

TFs oppsynsansvar

TF har ansvar for fiskeoppsynet for de helnorske delene av Tanavassdraget; den nedre norske delen av Tanaelva og de norske sideelvene. TF tok over forvaltningsansvaret på norsk side av vassdraget i 2011, og har også bidratt betydelig til oppsynet på riksgrensen. Det er staten ved Statens Naturoppsyn (SNO) som har hovedansvaret for oppsynet på grensestrekningen.

Arbeidsoppgaver

Primæroppgaven er å drive oppsyn på garn- og stangfisket i vassdraget. Tanavassdraget er et av få vassdrag i Norge hvor det fortsatt er et omfattende garnfiske, og det fiskes med drivgarn, stengsel og stågarn (settegarn). Kunnskap om dette tradisjonelle fisket er en fordel.

Stangfisket på riksgrensestrekningen er dominert av finske turistfisket, både dorgefiske fra båt og i strandfisket fra norsk og finsk strand. I de norske sideelvene er det derimot kun personer som er fast bosatt i Norge som har adgang til å fiske. Språkkunnskaper innen samisk, engelsk og finsk er en fordel.

Oppsynet foregår både fra elvebåt, bil, til fots, og ved bruk av ATV til de mest utilgjengelige delene av vassdraget. Erfaring fra ferdsel i elvebåt og lokal kjennskap fra ulike deler av vassdraget teller positivt.

Det skal mye logistikk til for å holde en effektiv oppsynstjeneste i Tanavassdraget. Klargjøring av utstyr til sesongen og vedlikehold underveis og i etterkant av sesongen hører også til oppgavene.

Andre oppgaver TF kan pålegge oppsynet i løpet av sesongen er for eksempel registreringsarbeid, og transportoppdrag for forskning og overvåking.

På oppsynsturene har betjentene både et formidlingsansvar av fiskeregler, og et ansvar for å reagere når de påtreffer fiskere som ikke overholder reglene.

Kvalifikasjoner:

  • Lokal kunnskap om vassdraget og fiskemetoder, særlig innen garnfiske
  • Erfaring med båtbruk i elv
  • Språkkunnskaper; særlig samisk, engelsk og finsk

Videre vektlegges:

  • Samarbeidsevne, serviceinnstilling, nøyaktighet og fleksibilitet
  • God fysisk form er fordel
  • Plettfri/tilfredsstillende vandel
  • Tidligere oppsynserfaring, gjerne formelt oppsynskurs

Vi tilbyr:

  • Utfordrende og variert feltjobb på og langs et av verdens viktigste laksevassdrag.
  • Lønn etter avtale

Tiltredelsestidspunkt for engasjementene i elveoppsynet fastsettes etter nærmere avtale.

I søknaden må det opplyses om ønsket tjenestested, Tana eller Karasjok. Opplys gjerne også om det er aktuelt å jobbe hele sesongen, eller eventuelt hvilken periode som er aktuell. Aktuell periode for enkelte av betjentene er fra midt i mai til midt i september. Kvinner oppfordres til å søke.

Nærmere opplysning om stillingene kan fås ved henvendelse til direktør Hans-Erik Varsi tlf. 924 00 935.

Søknaden sendes til:

Tanavassdragets fiskeforvaltning Deanugeaidnu 1780 9845 Tana

Søknaden kan sendes inn elektronisk til post@tanafisk.no

Søknadspapirer returneres ikke med mindre søkeren ikke ber spesielt om dette.

Søknadsfrist: tirsdag 26. mars 2019