Forskrift om fiske i Tanavassdragets nedre norske del

DatoFOR-2022-05-18-862
Ikrafttredelse18.05.2022 – 18.05.2027
Gjelder forTana kommune, Troms og Finnmark
HjemmelLOV-2014-06-20-51-§6, LOV-1992-05-15-47-§33, LOV-1992-05-15-47-§34, FOR-1992-11-27-864, FOR-2003-06-20-736, LOV-2009-06-19-100-§30, LOV-2003-12-19-124-§19
Kunngjort19.05.2022   kl. 15.05

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 18. mai 2022 med hjemmel i lov 20. juni 2014 nr. 51 om fiskeretten i Tanavassdraget (Tanaloven) § 6 første og andre ledd, lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven) § 33 og § 34, jf. delegeringsvedtak 27. november 1992 nr. 864, forskrift 20. juni 2003 nr. 736 om åpning for fiske etter anadrome laksefisk (åpningsforskriften), lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 30 og lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19.

Kapittel 1. Virkeområde

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for nedre norske del av Tanavassdragets hovedløp, fra grensen mellom elv og sjø i Tanamunningen til Grenseneset (Rájánjárga), der riksgrensestrekningen av Tanaelva starter. I tillegg til denne forskrifts bestemmelser gjelder lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk mv. og lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold så langt de passer.

Kapittel 2. Fiskekort og fiskeravgift

§ 2.Fiskekort

Den som skal fiske i den nedre norske del av Tanaelva skal ha gyldig fiskekort:

1.de fiskeberettigede etter § 4 i lov 20. juni 2014 nr. 51 om fiskeretten i Tanavassdraget (Tanaloven) kan kjøpe sesongkort som gjelder for alle lovlige redskaper. I 2022 gjelder dette fiskekortet ikke for fangst av laks eller sjørøye.
2.personer som bor fast i Tana eller Karasjok kommuner eller som bor fast langs lakseførende sideelver til Tana i Kautokeino kommune, jf. § 5 i Tanaloven, kan kjøpe sesongkort som gjelder for fiske med stang og håndsnøre. I 2022 gjelder dette fiskekortet ikke for fangst av laks eller sjørøye.
3.Personer som ikke har rett til fiske etter lov om fiskeretten i Tanavassdraget har adgang til fiske mot å løse døgnfiskekort jf. § 5 i forskrift 4. februar 2011 nr. 119 om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget. I 2022 gjelder dette fiskekortet ikke for fangst av laks eller sjørøye.

Fiskekort for tilreisende fiskere er personlig og gjelder i nærmere angitt fiskesone.

Det kan selges døgnfiskekort for fiske etter andre arter enn laks og sjørøye, inkludert sjøørret. Dette gjelder også på strekningen fra grensen mellom elv og sjø og til utløpet av Behtárjohka (Beddarinesset). Sjøørretfisket mellom elv og sjø og til utløpet av Behtárjohka (Beddarinesset) kan foregå fra båt.

Det kan knyttes ett eller flere barnekort til alle kategorier av fiskekort nevnt i første ledd. Barnekort gir et navngitt barn under 16 år rett til å fiske med inntil én stang eller ett håndsnøre av gangen.

§ 3.Fiskeravgift

Fiskeravgift skal være betalt før det kan kjøpes fiskekort.

Kapittel 3. Fiskeredskaper, fiskesesong og fisketider

§ 4.Tillatte fiskeredskaper

For fiske etter andre fiskearter enn laks og sjørøye, kan de fiskeberettigete etter Tanaloven § 4 benytte følgende redskaper:

1.settegarn, jf. § 22
2.stang og håndsnøre.
3.teine.

Andre fiskere enn de som er nevnt ovenfor kan bruke stang og håndsnøre.

Andre redskaper og fiskemetoder enn de som er nevnt ovenfor er forbudt.

§ 5.Generell ukefredning

I fiskesesongen er alt fiske forbudt fra søndag kl. 18 til mandag kl. 18. Unntatt fra dette er fiske med stang og håndsnøre på strekningen fra grensen mellom elv og sjø til Langnes, som kan utøves hele uken.

§ 6.Fiskesesong for stang og håndsnøre

For personer som bor fast i Tana eller Karasjok kommuner eller som bor fast langs lakseførende sideelver til Tana i Kautokeino kommune er fiske etter andre arter enn laks og sjørøye tillatt fra isgangen til 31. august. Unntatt fra dette er fiske fra grensen mellom elv og sjø til utløpet av Behtárjohka (Beddarinesset), der fisket starter 23. juni.

Tanavassdragets fiskeforvaltning kan åpne for fiske etter andre arter enn laks og sjørøye for tilreisende fiskere fra 15. juni til 31. juli.

Alle fiskere skal skånsomt gjenutsette eventuell bifangst av laks og sjørøye.

Tanavassdragets fiskeforvaltning kan åpne for fiske etter sjøørret fra 23. juni til 15. september fra grensen mellom elv og sjø til utløpet av Behtárjohka (Beddarinesset).

I juni og juli er fisket ikke tillatt mellom kl. 22 og kl. 07 hvert døgn. I august er fisket ikke tillatt mellom kl. 18 og kl. 07 hvert døgn.

§ 7.Agn og krokredskap ved stangfiske

Det er forbudt å bruke reker, fisk og mark som agn. Det er likevel tillatt å benytte mark som agn på strekningen fra grensen mellom elv og sjø til Langnes.

Personer med fiskekort jf. § 2 første ledd nr. 3 kan fiske med én stang og med fluefiskeutstyr inntil klasse 6. Den maksimale fortomstykkelsen er 0,20 mm, og det kan brukes harr- og ørretfluer uten dupp eller søkke med krokstørrelse inntil nr. 10. Barn og ungdom kan bruke harr- og ørretflue inntil krok nr. 10, og dupp.

Det er forbudt å bruke krokredskaper på en slik måte og under slike forhold at fisken kan krøkes. Det er likevel tillatt å bruke klepp, fiskeøks og håv som hjelpemiddel for å løfte en fisk som har satt seg fast i redskap, opp i båt eller på land.

Ved fiske etter sjøørret mellom elv og sjø og til utløpet av Behtárjohka (Beddarinesset) kan det brukes fluer, sluk og wobblere tilpasset sjøørretfiske.

Fra båt kan det fiskes med én sluk eller én flue pr. stang. Fra strand kan lokale fiskere fiske med sluk eller flue. Det kan fiskes med sluk inntil 10 gram med ordinære kroker mellom størrelse 6 og 8.

Tanavassdragets fiskeforvaltning kan fastsette områder der slukfiske og fiske med flue med dupp eller søkke er tillatt for tilreisende fiskere.

§ 8.Forbudsområder for stangfiske

Stangfiske er forbudt:

1.innenfor ledegarn i stengsel og innenfor et område nærmere enn 50 meter nedenfor stengsel eller 10 meter til siden
2.nærmere enn 10 meter fra settegarn
3.fra bru
4.fra båt og fra strand utenfor elvemunningen til lakseførende sideelver i et område som strekker seg fra 50 m oppstrøms til 200 m nedstrøms fra sideelvas nærmeste elvebredder og på tvers av hovedelva ut til 200 m
5.fra land og båt i Skiippagurrastryket (Guivvašguoika) og i Seidastryket (Seaiddáguoika).

§ 9.Antallsbegrensning for garnredskaper

Ved fiske etter laks og sjøørret med drivgarn, settegarn eller stengsel, kan den enkelte fiskerettshaver bare bruke ett redskap om gangen.

§ 10.Fisketid for drivgarn

Det kan ikke fiskes med drivgarn i 2022.

§ 11.Fisketid for stengsel

Det kan ikke fiskes med stengsel i 2022.

Når det ikke er tillatt å fiske skal garnene i stengslets tverrstengsel (doaris), ledestengsel (čuollo) og ledegarn (vuojahat) være heist over vannoverflaten eller tatt på land. Alle andre bundne deler av fangstredskapet, inklusive stengslets krokgarn (joddu) og ruse (meardi), skal tas på land.

§ 12.Fisketid for fiske med settegarn etter laks og sjøørret

Det kan ikke fiskes laks, sjøørret og sjørøye med settegarn beregnet for fangst av disse artene, i 2022.

§ 13.Fisketid med settegarn for andre arter enn laks og sjørøye

Garnfiske etter andre arter enn laks og sjørøye er tillatt fra isgangen til og med 15. juni, og mellom 1. august og 20. august.

Dersom laks eller sjørøye fanges under garnfisket etter andre fiskearter, må fisket på denne lokaliteten avsluttes umiddelbart. Fiskeren plikter uten unødig opphold å informere Tanavassdragets fiskeforvaltning om tid og sted for bifangst av laks eller sjørøye.

§ 14.Fiske fra båt

Stangfiske fra båt er kun tillatt for fastboende med fiskekort jf. § 2 første ledd nr. 1 og 2, med unntak for stangfiske på strekningen mellom grensen mellom elv og sjø og til utløpet av Behtárjohka (Beddarinesset). Det er forbudt å fiske eller sette ut redskap fra båt med motoren i gang, og fra båt som er ankret opp, med unntak for stangfiske på strekningen mellom grensen mellom elv og sjø og Langnes.

§ 15.Ulovlige tiltak

Tiltak som ikke har annen hensikt enn å skremme fisken eller hindre fiskens frie gang er forbudt.

Kapittel 4. Spesielle bestemmelser om utforming og bruk av fiskeredskap

§ 16.Fiske med stang

Fra strand kan det fiskes med én stang.

Fra båt kan det fiskes med inntil tre stenger samtidig. Alle i båten som deltar i fisket må ha fiskekort, inkludert den som ror.

§ 17.Merking av redskap

Settegarn og stengsler som er satt ut i elva, skal merkes slik at andre som ferdes i vassdraget, lett kan få øye på dem. Fangstredskapene skal merkes med en flottør som stikker minst 15 cm over vannoverflaten eller med et flagg festet på en stang som stikker minst 40 cm over vannoverflaten. Kortsiden av flagget skal være minimum 15 cm lang.

Redskapet skal være merket med fiskerens navn og kontaktinformasjon, samt navnet på den eiendommen som fiskeretten er tilknyttet. På settegarn festes merket på en godt synlig flottør i enden av redskapet. På stengsel settes merket på et skilt eller en flottør festet på den ytterste stolpen eller bukken i tverrstengselet (doaris).

§ 18.Maskevidde og trådtype i garnredskaper for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye

Ved fiske på laks, sjøørret eller sjørøye er minste tillatte maskevidde i settegarn, drivgarn og krokgarn i stengsel 58 mm, målt fra knutes midtpunkt til knutes midtpunkt når redskapet er vått.

I garn nevnt i første ledd er det bare tillat å bruke tråd av hamp, bomull, nylonbindetråd eller spunnet nylon (nylon, perlon, terylene). Ved bruk av spunnet nylon skal tråd ha enkeltfilamenter som er 8 denier eller tynnere. Det er ikke tillatt å bruke gjennomsiktig materiale, som monofilament nylon.

Det er forbudt å bruke metalltråd, wire eller tilsvarende materiale i fangstredskap.

§ 19.Stengsel

Stengsel skal ha tverrstengsel (doaris), eventuelt ledestengsel (čuollu) og ledegarn (vuojahat) av slik konstruksjon at disse delene av redskapet ikke fanger fisk. I tverrstengsel og ledegarn skal det være trebukker eller stolper med avstand på 3 meter eller mindre.

I tverrstengsel, ledestengsel og ledegarn kan det ellers bare brukes ris, garn, eller grinder med ris eller garn. Når det brukes garn i slike ledeanordninger, skal maskevidden være minimum 58 mm, og det er kun tillatt å benytte tråd av spunnet nylon (tråd med enkeltfilamenter som er 8 denier eller tynnere) som er minst 1,1 mm tykk (210/8x3, norsk tråd nr. 8). Det er ikke tillatt å bruke garn av et gjennomsiktig materiale, som monofilament nylon.

Den fangstende delen av stengselet skal være krokgarn (joddu) eller ruse (meardi). I et og samme stengsel kan man bruke inntil tre krokgarn og/eller ruser. Krokgarnet skal være formet som en spiss kile som kan være inntil 25 meter langt. Lengden på krokgarnet måles på den lengste siden.

Sammen med krokgarnet kan det stå et inntil 15 meter langt ledegarn og ett ledestengsel slik figur 1 viser. Funksjonen til ledegarnet og ledestengselet er å lede laksen til fangstdelen.

Figur 1 og 2 som viser ledegarn og tverrstengsel

Krokgarn nr. 1 skal være festet i den ytterste posestolpen som vist på figur 1.

Krokgarn nr. 2 og 3 skal være festet på følgende måte:

A.i spissen av krokgarnet (se figur 2, krokgarn nr. 3)
B.i ledegarnet (se figur 2, krokgarn nr. 2)
C.i ledestengselet (se figur 1, krokgarn nr. 2), eller
D.i tverrstengselet (se figur 1, krokgarn nr. 3).

Ledestengselet skal stå nedenfor hvert krokgarn/ruse, og være festet på følgende måte:

A.i krokgarnet (se figur 1, ledestengsel nr. 2), eller
B.i ledegarnet (se figur 1, ledestengsel nr. 1).

Dersom det er flere krokgarn ved siden av hverandre fra tverrstengselet (se figur 1, krokgarn nr. 1 og 3), er det bare tillatt å ha ledestengsel fra det ytterste krokgarnet.

Samlet lengde av krokgarn og ledestengsel kan være inntil 80 meter, målt nedstrøms fra ytterste posestolpe som vist på figur 2.

§ 20.Settegarn for fiske etter laks og sjøørret

Settegarn for fiske etter laks og sjøørret er et enkelt, rett garn med flottør i begge ender. Garnet skal ikke festes med stolper eller andre festeanordninger på andre steder enn i endene. Festeanordningen skal bare bestå av et enkelt søkke eller en enkelt stokk. Det er ikke tillatt å lage krok på settegarn.

Settegarn for fiske etter laks og sjøørret kan være inntil 30 meter lang. To eller flere garn kan ikke lenkes sammen, hvis de sammen blir lengre enn 30 meter.

Ved fiske med settegarn er det forbudt å bruke kunstig strømbryter eller ledestengsel.

§ 21.Drivgarn

Drivgarn er et enkelt, rett garn uten pose. Drivgarn kan være inntil 45 meter langt. Ved drivgarnsfiske skal avstanden mellom to drivgarn være minst 200 meter.

Drivingen kan foregå inntil 500 meter om gangen. Under drivingen kan det bare brukes én båt.

§ 22.Garnredskaper til fiske etter andre arter enn laks og sjørøye

Settegarn til fangst av andre arter enn laks og sjørøye skal være et enkelt, rett garn med flottør i begge ender av garnet. Det er ikke tillatt å feste garnet til stolper eller annet feste på andre steder enn i endene. Det er ikke tillatt å lage krok på settegarn. Garnet kan være inntil 3 meter dypt med maskevidde mellom 29 mm og 40 mm og det skal være laget av monofilamenttråd av inntil 0,20 mm tykkelse. Garnet skal stå stramt, og dybden på garnet skal ikke være større enn vanndybden på fiskeplassen.

Ved fiske med settegarn er det ikke lov å bruke kunstig strømbryter eller ledestengsel.

§ 23.Djupål og avstand mellom redskap

Ingen del av stengsel eller settegarn må stå over djupålen i hovedløpet eller sideløp. Den ytterste delen av redskap skal ikke på noe punkt strekke seg nærmere enn 10 meter fra motsatt elvebredd. Med motsatt bredd menes også øyer, holmer og klipper som har egne løp mellom seg.

Ingen del av stengsler må være nærmere enn 120 meter fra annet stengsel.

Ingen del av settegarn og stengsel eller to settegarn må være nærmere enn 60 meter fra hverandre.

§ 24.Forbudsområder for garnfiske

Ved sideelv hvor laks går opp, må det i hovedelv på sideelvas side av djupålen, ikke brukes settegarn, drivgarn eller stengsel nedstrøms fra sideelva nærmere enn 200 meter fra samløpet av sideelv og hovedelv.

§ 25.Opptak av redskap

Fangstredskap skal tas på land straks etter at fiskesesongen for redskapet er avsluttet. Utstyr brukt til å merke og sette opp redskap skal tas på land innen to uker etter avsluttet fiskesesong.

Kapittel 5. Bestemmelser om fangst

§ 26.Minstemål og gjenutsetting

Laks, sjøørret og sjørøye som er mindre enn 30 cm skal settes ut igjen. I 2022 skal all laks og sjørøye settes ut igjen uansett lengde. Lengden på fisk måles fra snutespissen til enden av halefinnen.

Vinterstøing og sjørøye skal alltid settes ut igjen.

Fisk skal alltid settes ut igjen når den er fanget:

1.utenom lovlig fisketid
2.med forbudt redskap eller fiskemåte.

§ 27.Fangstoppgave

Fisker er pliktig til å føre fangstdagbok (elektronisk eller på papir) og rapportere følgende opplysninger om hver enkelt fanget fisk av laks, sjøørret, sjørøye og fremmede fiskearter jf. § 28 til et elektronisk fangstregister for Tanavassdraget:

1.område hvor fisket har foregått
2.dato for fisket
3.kjønn, lengde og vekt
4.antall fisk som er gjenutsatt eller avlivet
5.fiskeredskap (stang/håndsnøre, drivgarn, settegarn, stengsel).

Ved gjenutsetting er det ikke påkrevd å opplyse om kjønn, lengde og vekt.

Den som har fisket uten å få fisk skal gi opplysninger om punkt 1, 2 og 5.

Tilreisende fiskere, jf. § 2 nr. 3, skal levere fangstoppgave innen første mandag etter at fisket foregikk. Fastboende fiskere, jf. § 2 nr. 1 og nr. 2, skal levere fangstoppgave senest 10. september det året fisket har foregått. Fastboende fiskere skal i tillegg levere elektronisk fangstrapport eller fangstrapport på papir innen mandag i uke 27 for fiske utført før uke 27.

Fiskere skal rapportere alle sine fangster av laks, sjøørret og sjørøye før nytt fiskekort kan kjøpes.

Fangst av andre fiskearter enn de nevnt i første ledd skal rapporteres senest en måned etter endt fiskesesong. I tillegg skal det leveres elektronisk fangstoppgave eller rapport på papir for fangst av disse artene innen mandag i uke 27 for fiske utført før uke 27. Rapporteringsplikten omfatter antall og totalvekt for hver art, men Tanavassdragets fiskeforvaltning har anledning til stille ytterligere rapporteringskrav for fisket etter andre arter, dersom det er nødvendig for datainnsamlingen.

Innehaver av døgnfiskekort som har ett eller flere barnekort knyttet til seg, er pliktig til å levere fangstrapport for barns fiske.

Innehaver av generelt fiskekort som har ett eller flere barnekort knyttet til seg, er pliktig til å levere fangstrapport for barns fiske.

Kapittel 6. Beskyttelse mot biologisk påvirkning

§ 28.Fremmede organismer

Pukkellaks, regnbueørret og eventuelle andre fremmede fiskearter som fanges skal ikke gjenutsettes.

§ 29.Fisk som agn og rensing av fisk

Det er forbudt å ta med agnfisk fra andre vassdrag til Tanaelva.

Det er forbudt å rense fisk fra annet vassdrag i Tanaelva.

§ 30.Tørking og desinfisering av fiskeredskap og båter

Fiskeredskap og annet fiskeutstyr, samt båter og andre transportmidler som har vært benyttet i annet vassdrag skal være tørt eller desinfisert før det kan benyttes i nedbørfeltet.

Tanavassdragets fiskeforvaltning kan gi utfyllende regler om desinfisering av fiskeredskap og båter.

Kapittel 7. Reguleringstiltak ved iverksetting av forhåndsavtalte tiltak på grenseelvstrekningen

§ 31.Reguleringstiltak ved iverksetting av forhåndsavtalte tiltak på grenseelvstrekningen

Dersom det iverksettes reguleringstiltak i henhold til kapittel 7 i forskrift om fiske på Tanavassdragets grenseelvstrekning, skal Klima- og miljødepartementet etter samråd med Tanavassdragets fiskeforvaltning, fastsette reguleringstiltak med tilsvarende fiskebesparende effekt i denne forskrift. Reguleringstiltakene kan ikke være lempeligere enn de tiltakene som iverksettes på grenseelvstrekningen.

Kapittel 8. Andre bestemmelser

§ 32.Båtregister

Båtfiske er bare tillatt med båt som er merket med nasjonalitetsskilt og nummer, og som er registrert i et båtregister for Tanavassdraget.

Tanavassdragets fiskeforvaltning kan fastsette nærmere regler om registrering og merking av båter.

§ 33.Nærmere om fastsetting av grenser og fiskesteder

Tanavassdragets fiskeforvaltning kan fastsette:

1.elveløpets djupål, og bredde ved middels sommervannstand
2.grense mellom hovedelv og sideelv
3.en ny plass for stengsel i tilfelle stengselsplassen blir uegnet på grunn av endringer i elvebunnen eller annen årsak.

§ 34.Dispensasjon for tiltak som har vern eller utvikling av fiskestammer som formål

Miljødirektoratet kan i enkelttilfeller dispensere fra bestemmelsene i fiskereglene når formålet er vitenskapelige undersøkelser, praktiske forsøk eller fiskekulturtiltak. Tiltaket skal være begrunnet med vern, bevaring eller bærekraftig utnyttelse av fiskebestandene.

Kapittel 9. Avsluttende bestemmelser

§ 35.Straff

Overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften er straffbart jf. lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk mv. § 49.

§ 36.Adgang til å endre forskriften

Klima- og miljødepartementet kan ved forskrift fastsette endringer om forvaltning og regulering av fisket.

§ 37.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks, og gjelder i fem år fra ikrafttredelsesdato.