Fellesmøte for laksebreveierne 28. oktober

Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) avholder Fellesmøte for laksebreveierne 28. oktober, fra kl. 11 på Sirma grendehus.
Laksebreveiere i Sirma & omegn klaget på valggjennomføringen, pga. inhabile møteledere.
Det er foretatt en juridisk vurdering av klagen, og klagen har fått medhold.

Klage på gjennomføringen av valgene; 

Klagen er vurdert av Advokatfirmaet Haavind AS – Oslo. “En rimelig fortolkning av tanaforskriften tilsier at møtelederne ikke kan være inhabile når det skal treffes vedtak på fellesmøtet hvor de selv er involvert og har en interesse av utfallet.

Vi viser her til at kommuneloven er forstått slik at kravet om habilitet også gjelder for møteleder i den enkelte sak, og at dersom møteleder er inhabil i en konkret sak må møtelederen tre til side ved behandlingen av den konkrete saken. Dette kravet gjelder selv om loven ikke uttrykkelig slår fast at habilitetskravet etter forvaltningsloven § 6 også gjelder for møteleder. Også ved valg av styrer til selskap er reglene forstått slik at habilitetskravet også gjelder for møteleder i den enkelte sak. Det er ikke noen gode grunner for at tanaforskriften § 15 første ledd om at forvaltningslovens krav om ugildhet også gjelder for TF skal forstås på en annen måte.

Vår anbefaling er på denne bakgrunn at det kalles inn til et nytt møte hvor valget av TF-medlemmer for perioden 2023–2027 gjennomføres på nytt, og hvor det velges møteledere som ikke er inhabile”.

Referat fra Fellesmøte 28.10.2023.  **Valg protokollen er ikke godkjent.

Saksmappe Fellesmøte 28.10.2023